CEASE is een Europees project dat een halt wil roepen aan familiaal geweld door zich te richten naar een nieuwe speler, namelijk bedrijven. Bedrijven zijn door hun maatschappelijke impact immers uiterst geschikt om een extra frontlinie te vormen in de strijd tegen familiaal geweld. Zij kunnen een veelheid aan acties op touw zetten en bereiken een grote achterban.

Het project werd uitgevoerd door FACE, CSR Hellas, Pour la Solidarité & DIESIS en medegefinancierd door het Programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap van de Europese Commissie.

Het CEASE-project kan indrukwekkende resultaten voorleggen zoals:

  • een Europees netwerk van bedrijven (ENC), dat slachtoffers van gendergerelateerd geweld (GBV) wil ondersteunen om actieve spelers te worden in de strijd tegen GBV en een gedragsverandering in de particuliere sector wil aanmoedigen. Het netwerk heeft een drieledige structuur: niet alleen bedrijven maken er deel van uit maar ook gespecialiseerde middenveldactoren en overheden uit de verschillende Europese landen. Bedrijven die lid willen worden van dit Netwerk, worden gevraagd een “Charter of engagement” te ondertekenen.
  • Een Europese impactkaart. Dit interactief hulpmiddel moet slachtoffers helpen verwijzen naar specifieke diensten voor bijstand, opleiding, informatie of raadpleging en visualiseert de verschillende situatie van de hulpverlening in de EU-landen.
  • Een actiekit voor bedrijven vanuit een multi-sectoriële en multi-dimensionele benadering, aangepast aan de verschillende economische sectoren en de grootte van de bedrijven (van KMO’s tot multinationals) en de geweldproblematiek benaderen vanuit een intersectionele aanpak (sociale, economische en etnische achtergronden van de slachtoffers, maar ook lichamelijke en geestelijke handicaps). En er zal aandacht worden besteed aan nieuwe vormen van geweld, zoals online haatspeech.
  • Informatie: (1) peer learning webinars, (2) vorming met een algemene en een contextspecifieke module per EU-land), (3) sensibiliseringsmateriaal (affiches, flyers en informatiebrochures).
  • Online vorming: e-learning training modules voor managers en HR verantwoordelijken over hoe te luisteren naar slachtoffers van huiselijk geweld, hoe hen te ondersteunen en hoe hen correct te verwijzen.

Bezoek de website van het CEASE-project via https://cease-project.eu/.