Op 31 oktober 2000 nam de VN-Veiligheidsraad resolutie 1325 aan. Deze resolutie, getiteld ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’, beoogt zowel de preventie van en bescherming tegen geweld op vrouwen en meisjes te bevorderen alsook de participatie van vrouwen in de besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid te verhogen. Om de concrete uitvoering van resolutie 1325 te bewerkstelligen, riep de VN-Veiligheidsraad in 2004 alle lidstaten op om rond dit thema een eigen Nationaal Actieplan (NAP) uit te werken. België heeft aan deze oproep gevolg gegeven door een eerste NAP 2009-2012 en een tweede NAP 2013-2016 aan te nemen.

Op 20 juli 2017 werd het derde NAP voor de periode 2017-2021 aan de Ministerraad voorgesteld. Het volgt dezelfde structuur als het voorgaande NAP, maar het werd geüpdatet om beter aan te sluiten bij evoluties sinds de aanname van het vorige NAP. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat de uitwerking van het plan overzien heeft, vervult een belangrijke coördinerende rol in de rapportering en monitoring van het plan.

In het kader van deze rapportering en monitoring wensen wij in het bijzonder uw aandacht te vestigen op actielijn 33 die, net zoals in het vorige NAP, voorziet dat jaarlijks een rapport aan het federale Parlement zal worden voorgelegd dat uiteenzet welke acties er tijdens het voorgaande jaar uitgevoerd zijn.

Het derde Belgische NAP ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ en de rapportage over de acties die in 2019 uitgevoerd werden, kunnen in de bijlage teruggevonden worden. De rapportage is ook beschikbaar op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/derde_nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_veiligheid_2017_2021_rapportage_2019

Interesse in dit thema? Vind meer informatie via de catalogus van het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid.