Het schaduwrapport m.b.t. het Verdrag van Istanbul

Het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa is op dit moment het meest uitgewerkte en meest bindende instrument van internationaal recht in de strijd tegen geweld op vrouwen. Het bevat minimumstandaarden voor een wettelijk kader, voor de opvang van slachtoffers en voor de toegang tot rechten voor alle personen die op het grondgebied verblijven, ongeacht of zij over verblijfspapieren beschikken.

Zoals voorzien in de Conventie vond er een eerste evaluatie van de inspanningen van de regering plaats drie jaar na de ratificatie van het Verdrag. Ten laatste op 18 februari 2019 moest de federale overheid zijn officieel rapport voorleggen aan GREVIO, het onafhankelijk comité van expert.e.s dat de door de Belgische overheid geleverde inspanningen op het vlak van de strijd van geweld tegen vrouwen moet evalueren. Op initiatief van het Franstalige « La Voix des femmes » werd er in december 2017 een feministisch collectief van verenigingen opgericht om een schaduwrapport op te stellen, namelijk « Samen tegen geweld ». Dit schaduwrapport werd eveneens opgestuurd naar GREVIO om de lacunes in het Belgische beleid op alle bestuursniveaus aan te kaarten. De expert.e.s zullen beide rapporten (het officiële rapport en het schaduwrapport) bestuderen en bij een bezoek in september 2019 met eigen ogen komen vaststellen hoe België gestalte geeft aan de eisen van de Conventie. GREVIO zal een evaluatierapport opstellen met de sterke en de zwakke punten van het beleid en gerichte aanbevelingen geven. Doel van heel dit proces: ervoor zorgen dat de inspanningen van de overheden in de goede richting evolueren.

U vindt meer informatie over dit schaduwrapport op deze webpagina van de Vrouwenraad.

Het collectief stelt het volgende:

«De terreinorganisaties stellen in hun dagelijkse praktijk vast dat ondanks de ratificatie van het Verdrag van Istanbul in 2016, België zijn verplichtingen in de strijd tegen het geweld niet op een optimale manier nakomt en niet alle maatregelen neemt die noodzakelijk zijn.
Ondanks het feit dat er in België verschillende legale instrumenten en beleidsmaatregelenvoorhanden zijn in de strijd tegen geweld, maken feministische organisaties zich ongerust over bepaalde misvattingen met betrekking tot de problematiek van geweld op vrouwen. Zij stellen een backlash vast in de systematische lezing van sociale verhoudingen tussen de geslachten en de ontwikkeling van een discours dat de protagonisten medeverantwoordelijk stelt, met als gevolg dat de samenleving en de overheden hun verantwoordelijkheden ontlopen».

Leden van het feministisch collectief « Samen tegen geweld »

– Amnesty International Belgique
– Bruxelles Vivre Ensemble
– Centre d’Action Laïque (CAL)
– Centre d’Aide Aux Victimes de la Ville de Charleroi
– Centre d’Appui Bruxellois (CAB)
– Centre LIBREX
– Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE)
– Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB)
– Département des Affaires civiles et sociales – Service de Cohésion sociale de Namur
– ECPAT Belgique
– Fédération des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes
– Fédération des Maisons d’Accueil et des Services d’Aide aux Sans-Abris (AMA)
– Fem & Law
– Femmes de Droit, Droit des femmes
– Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS)
– Garance
– Groupe pour l’Abolition des mutilations sexuelles féminines (GAMS Belgique)
– Intact
– Interm’Aide
– isala
– La Voix des Femmes
– Le Déclic
– Le Monde selon les femmes
– L’Encadrement des Peines Alternatives de Verviers
– Maison du Peuple Europe
– Maison Plurielle Charleroi
– Nederlandstalige Vrouwenraad
– Plan International Belgique
– Planning Familial Choisir-Huy
– Planning La Famille Heureuse Saint-Josse
– Plateforme contre les violences conjugales de la région le Lobbes/Thuin/Erquelines
– Plateforme communale de lutte contre les violences de Saint-Josse
– Plateforme pour une naissance respectée
– Plateforme provinciale de lutte contre les violences de Liège
– Plateforme provinciale de lutte contre les violences du Luxembourg
– Plateforme provinciale de lutte contre les violences de Namur
– Plateforme provinciale de lutte contre les violences du Hainaut
– Pôles de Ressources Spécialisées en Violences Conjugales et Intrafamiliales
– Praxis
– Réseau des Stratégies Concertées en matière de lutte contre les Mutilations Génitales Féminines.
– Réseau Mariage et Migration
– Respect Seniors
– Service d’Assistance Policière aux Victimes de Huy
– Service de Prévention et de Cohésion Sociale de Dinant
– Solidarité Femmes
– SOS Viol
– Synergie Wallonie
– Université des Femmes
– Vie Féminine