Morgen mag niet slechter dan vandaag worden voor de gelijkheid van vrouwen en mannen : persmededeling van de Brusselse Raad voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen – 9 juni 2020

De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (BRGVM) ijvert ervoor om de gevolgen van de gezondheids- en economische crisis voor vrouwen en mannen in Brussel te analyseren en om beleidsaanbevelingen te formuleren voor de gewestregering.

Hoewel iedereen het erover eens is dat vooral vrouwen in de frontlijn stonden in de strijd tegen COVID-19 en dat de waardering van hun werk niet in verhouding stond tot het nut ervan voor de samenleving, ontbreekt het aan analyses over de genderimpact van de gezondheidscrisis, de lockdown en de economische en sociale crisis die eruit voortvloeit.

We weten dat de lockdown alle ongelijkheden erg heeft vergroot. De sluiting van de scholen en het naar huis sturen van vrouwen en mannen heeft historisch en sociologisch een verschillende betekenis en dus verschillende gevolgen voor mannen en vrouwen. Het is immers zo dat vrouwen en hun kinderen de eerste slachtoffers zijn van huiselijk geweld, dat vrouwen nog maar enkele decennia vrij kunnen gaan werken, dat zij de meerderheid uitmaken van de lage inkomensgroepen en dat zij nog altijd meer dan 70% van de zorg- en huishoudelijke taken voor hun rekening nemen, en dan hebben we het nog niet over de mentale en affectieve belasting, die in de meeste gezinnen alleen op hun schouders rust.

De BRGVM, die de sociale partners, de organisaties op het terrein en de universiteiten verenigt, zal een verslag laten opmaken tegen september waarin ze hun bevindingen samenbrengen, en zal tegen het jaareinde aanbevelingen formuleren aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, met een voorstel van specifieke maatregelen om ongelijkheden recht te trekken.
Deze impactanalyse zal kaderen in de gewestelijke bevoegdheden.

De Raad is verbaasd dat er in België en in het bijzonder in Brussel zo weinig genderimpactanalyses van de crisis beschikbaar zijn . Daarom vraagt de Raad aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de gevolgen van de crisis voor vrouwen en mannen en de impact op hun economische situatie nader te onderzoeken. Alle cijfers en verslagen die geproduceerd worden door Brusselse instanties, zoals “View Brussels” en “Prospective Brussels” moeten automatisch genderspecifiek zijn.

Een crisis werkt conservatieve reflexen in de hand, die ingaan tegen de gelijkheid, doordat ze de traditionele rolverdeling en beroepskeuzes versterken ten nadele van de autonomie en emancipatie van vrouwen. De Raad vraagt dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering onderzoekt hoe vrouwen en mannen de huishoudelijke taken, de ouderlijke zorg, de opvoedingstaken en het beroepsmatig werk verdeeld hebben en wat de gevolgen zijn voor hun lichamelijke en mentale gezondheid en hun economische onafhankelijkheid.
Bijvoorbeeld:
Wie opteerde er voor telewerk of terugkeer naar het werk tijdens en na de lockdown?
Wie nam er ouderschapsverlof of coronaverlof op?
Wie opteerde voor arbeidsduurvermindering?
Wat waren de gevolgen op het vlak van huiselijk geweld of geweld in de openbare ruimte?
Wat waren de gevolgen voor de inkomens van vrouwen en mannen?
Wat waren de gevolgen voor de lichamelijke en mentale gezondheid van vrouwen en mannen, met inbegrip van vrijwillige zwangerschapsonderbreking, zwangerschap en bevallingen?
Wat waren de gevolgen voor de inkomens van vrouwelijke en mannelijke zelfstandigen en zaakvoerders en voor het vrouwelijke ondernemerschap?
enz.

Wie niet wordt meegeteld, telt niet mee!

De BRGVM vraagt dat voor alle sociale maatregelen en economische stimulansen bijzondere aandacht zou uitgaan naar gelijkheid

Tijdens het colloquium dat de Raad op 11 december 2019 organiseerde, verklaarde de staatssecretaris voor gelijke kansen, Nawal Ben Hamou, dat ” “Het overheidsbeleid toespitsen op die bijzonder kwetsbare groepen zal tijdens deze legislatuur mijn hoofdbekommernis zijn”.

Barbara Trachte, de Brusselse minister van Economie verklaarde ook “in het gewestelijke beleid momenteel te weinig gebruik wordt gemaakt van gendermainstreaming en genderbudgeting”. Dit is een kans om de hierboven genoemde genderindicatoren systematisch toe te passen, als we niet willen dat vrouwen het gezicht van de crisis worden en dat de gelijkheid wordt teruggedraaid.

Dit is het moment bij uitstek om de gendergemengdheid in de economie te verankeren en om ondernemingen en openbare besturen te responsabiliseren. De BRGVM vraagt om de steun aan ondernemingen te begeleiden met niet enkel milieugerelateerde doelstellingen, maar ook met doelstellingen inzake gendergelijkheid en -gemengdheid.

De BRGVM vraagt ook om vrouwen paritair te betrekken bij de besluitvorming. Tijdens het evenement van de Raad op 11 december wees Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, erop dat vrouwen een steeds grotere rol moeten krijgen wanneer er wordt nagedacht en beslist over de toekomst. Wij rekenen op zijn waakzaamheid en die van al zijn regeringsleden.

“Met de belangen en rechten van vrouwen als uitgangspunt, slaan we ons sneller door deze pandemie en kunnen we meer gelijke en veerkrachtige gemeenschappen en samenlevingen opbouwen waar iedereen baat bij heeft.” Antonio Guterres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

De BRGVM vraagt dat in Brussel de gelijkheid van vrouwen en mannen als maatstaf wordt gebruikt en als waarde voor het opbouwen van de wereld na corona.

Wie contacteren?
Eva Sahin, voorzitter, eva.sahin@cgslb.be 0475 42 07 68
Isabella Lenarduzzi, vicevoorzitter, isabella.lenarduzzi@jump.eu.com 0486 65 84 81
Frans De Keyser, vicevoorzitter, fdk@beci.be 0495 28 67 14

Wie zijn wij?

De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (BRGVM) is het aangewezen orgaan om het thema van de gelijkheid van vrouwen en mannen te behandelen. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vakbonden, de werkgevers, de verenigingen op het terrein en de universiteiten. Sinds 2012 formuleert de Raad adviezen en aanbevelingen i.v.m. elk vraagstuk betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen, bij voorrang adviezen over maatregelen van reglementaire aard, die een impact hebben op de gelijkheid van vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

https://www.facebook.com/goforequality/
http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/