institut_egalite_nl

Nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld: oproep om knelpunten en aanbevelingen te melden

Sinds 2001 beschikt België over een Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld (NAP). In dit NAP wordt het beleid met betrekking tot de sensibilisering, vorming, preventie, bescherming van slachtoffers, opvang van slachtoffers en daders en de tenuitvoerleggen van een efficiënt strafrechtelijk beleid aangaande gendergerelateerd geweld geconcretiseerd. Zo concentreerde het NAP 2015-2019 zich op een gezamenlijke aanpak van seksueel geweld, partnergeweld, vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld. Op deze manier streeft België ernaar inspanningen te leveren om gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en mannen te voorkomen en te bestrijden, overeenkomstig het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkoming en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul).

Het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen vervult zowel bij de voorbereidende werkzaamheden als bij de eigenlijke uitwerking van het NAP een coördinerende rol. Ter voorbereiding van het nieuwe NAP zal het Instituut een knelpuntennota opstellen, waarin het verschillende knelpunten met betrekking tot de geweldthema’s in kaart brengt en aanbevelingen hierrond formuleert. Het doel is dus om een ontwerp van een nieuw NAP 2020-2024 op te stellen dat later met de bevoegde administratieve en politieke autoriteiten kan worden besproken en afgerond, onder coördinatie van het Instituut.

Voor de opstelling van die knelpuntennota, met voorstellen van maatregelen voor het NAP 2020-2024, doet het Instituut dan ook een warme oproep aan alle mogelijke middenveldorganisaties en experten om knelpunten en aanbevelingen met betrekking tot gendergerelateerd geweld te verzamelen en te melden, zodat die in aanmerking kunnen komen voor het nieuwe NAP. Alternatieve rapporten die al door het maatschappelijk middenveld zijn ingediend als onderdeel van de monitoring van het Verdrag van Istanbul, zullen ook in aanmerking worden genomen.

Iedereen, die dus op welke manier dan ook betrokken is bij de strijd tegen gendergerelateerd geweld, kan tot 15 september 2019 alle informatie die belangrijk lijkt voor het nieuwe NAP aan het Instituut bezorgen via het e-mailadres KathiannaTamara.Oppenhuizen@igvm.belgie.be.