logo-sophia

Oproep voor artistieke bijdragen (Deadline: 19 juli 2019)

Sophia, het Belgisch Netwerk voor Genderstudies, organiseert ter gelegenheid van haar 30ste verjaardag op 24 en 25 oktober een colloquium in Brussel.

Met dit colloquium willen we in de eerste plaats academici.ae, activisten.s en kunstena.a.r.e.s.sen samenbrengen die rond gender, intersectionaliteit en/of queer studies werken. Het colloquium tracht een platform te bieden voor het verkennen van transnationale, intersectionele en intergenerationele samenwerkingen om een rechtvaardigere samenleving mogelijk te maken. Dit drietalige evenement (Nederlands, Frans, Engels) zal plaatsvinden in De Kriekelaar, een locatie die een verscheidenheid aan artistieke interventies toelaat.

In het kader van dit colloquium lanceren wij een oproep voor artistieke bijdragen met een feministisch, queer, intersectioneel en/of activistisch karakter. We verwelkomen in het bijzonder voorstellen met een inter- of transdisciplinair karakter (bv. performances gebaseerd op kunstwetenschappelijk onderzoek, zoals practice-as/based-research) van opkomende artiesten. We exposeren geen werk dat het verhaal van een gemeenschap coöpteert zonder vertegenwoordiging van die gemeenschap in een besluitvormende rol.

De bijdragen kunnen originele voorstellen zijn over of betrekking hebben op een van de thema’s van het colloquium. Deze thema’s omvatten – maar zijn niet beperkt tot – de volgende:

• Feminisme(n) toen en nu
• Gender en genderstudies in een (neoliberale) academische wereld
• Anti-gender bewegingen en aanvallen op genderstudies
• Gelijkheid versus diversiteit
• Agency en autonomie
• Shared utopias en coalities tussen bewegingen (bv. dekolonisering, antikapitalisme, LGBTQI+, klimaat, …)
• Offline versus/en online activisme

Hoewel de oproep openstaat voor diverse uitdrukkingsvormen, moet rekening worden gehouden met het feit dat sommige van de beschikbare zalen een strikt “no-shoes”-beleid voorschrijven en dat de integriteit van de deelneem-st-ers en van de ruimte moet worden gewaarborgd.

Bijdragen

Voorstellen moeten voor 19 juli 2019 naar info@sophia.be worden gestuurd. De voorstellen worden uitsluitend in elektronische vorm ingediend en bevatten de volgende elementen:

a. Een korte biografie van de kunstenaar(s), inclusief contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, …).
b. Een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van jouw voorstel (deze informatie is essentieel om de haalbaarheid van het project te beoordelen).
c. Een lijst van behoeften en/of vereisten op vlak van ruimte en duur van het project, alsook technische (bv. benodigd materiaal) of niet-technische elementen (bv. non-mixiteit).
d. In welke taal (EN/FR/NL) je je het liefst uitdrukt
e. Jouw beschikbaarheid op beide data
Alleen volledige voorstellen worden door het selectiecomité in overweging genomen.

Praktisch

Alle kandidaten worden eind juli op de hoogte gesteld van de resultaten van de selectieprocedure.
Voor elk geselecteerd project wordt een kleine deelnamevergoeding van 50 euro voorzien.

Het volledige programma van het colloquium wordt in september 2019 bekendgemaakt op de website van Sophia: http://www.sophia.be.

Over Sophia

Sophia, het Belgisch Netwerk voor Genderstudies, is een tweetalige vzw gesubsidieerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Sophia stimuleert en ondersteunt onderzoek en onderwijs binnen het domein van gender en queer studies. Door middel van een kritisch feministisch en intersectioneel perspectief benadrukt Sophia de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van deze domeinen, alsook hun bijdrage tot de ontwikkeling van een inclusiever beleid. Daarnaast bevordert en faciliteert Sophia contacten tussen de academische wereld, activisme en middenveldorganisaties, en de verschillende taalgemeenschappen.