Logo Printen Logo RSS logo facebook

Prioriteiten van de Europese Vrouwenlobby voor het Pools voorzitterschap van de Raad van de EU (1/7-31/12/2011)

70. Prioriteiten van de Europese Vrouwenlobby voor het Pools voorzitterschap van de Raad van de EU (1/7-31/12/2011)

Bij de aanvang van het Pools Voorzitterschap van de EU formuleert de Europese Vrouwenlobby (EWL) een aantal eisen.

De Vrouwenlobby vraagt aan het Pools Voorzitterschap van de Raad van de EU om opnieuw een drijvende kracht te worden achter de realisatie van vrouwenrechten in Europa. Polen moet er op toezien dat de gendergerelateerde wetgeving die actueel ter tafel ligt effectief wordt aangenomen.

Ook pleit de Vrouwenlobby voor de integratie van vrouwenrechten en van een genderperspectief in alle socio-economische beleidsmaatregelen. Zo ondermeer in de Strategie 2020 en in de discussies rond het nieuwe financiële meerjarenrapport 2014+. Ook moeten er adequate en duurzame financiële middelen worden vrijgemaakt voor mensenrechten, met inbegrip van vrouwenrechten, voor sociale inclusie en voor het middenveld.

Verder hoopt de Vrouwenlobby op een progressieve en ambitieuze houding van het Pools voorzitterschap bij het uitzetten van beleid en de implementatie van wetgeving op het gebied van vrouwenrechten. Zij vraagt het Pools voorzitterschap te vechten tegen alle vormen van mannelijk geweld tegen vrouwen en de seksuele en productieve rechten van vrouwen veilig te stellen.

Meer concreet vraagt de Europese Vrouwenlobby het Pools Voorzitterschap:

1. om in de Raad het voortouw te nemen bij de onderhandelingen over de herziening van de moederschapsrichtlijn (Richtlijn 85/92/EEG). Deze herziening zou moeten leiden tot de verlenging van het moederschapsverlof van 14 tot 20 weken en de toekenning van 2 weken vaderschapsverlof, volledig betaald, zoals voorzien in de wetgevende resolutie van het Europees Parlement van 20.10.2010. [1]

2. om een voorstel aan te nemen omtrent een Europese strategie voor de uitroeiing van alle mannelijk geweld op vrouwen in de EU, zoals beloofd door de Europese Commissie en gevraagd door de Europese Raad in maart 2010. De Vrouwenlobby vraagt om een Europees jaar voor de beëindiging van geweld op vrouwen en wil dat de Europese Commissie en de Raad werken aan wettelijke instrumenten als onderdeel van deze strategie om te komen tot een Europa dat vrij is van alle vormen van mannelijke geweld tegenover vrouwen (inclusief prostitutie en mensenhandel).

3. dat er bij de volop aan de gang zijnde besprekingen over het Europese Meerjarig Financieel Kaderplan 2014+ op toegekeken wordt dat er voldoende fondsen worden toegekend en dat er geen besparingen in het EU budget zouden zijn op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid voor officiële en niet-gouvernementele activiteiten, noch in het interne noch in het externe beleid. Ook de huidige dienstverlening ten aanzien van vrouwen moet worden gevrijwaard. Er moet over worden gewaakt dat er geen terugval is in de vooruitgang die de laatste jaren werd geboekt en dat vrouwen niet dienen als buffer voor de indirecte en directe gevolgen van de economische, sociale en financiële crisis [2].

4. om er voor te te zorgen dat de de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen worden gevrijwaard, in het bijzonder van vrouwen uit kwetsbare groepen die de meeste kans lopen om slachtoffer te worden van discriminatie (gedwongen sterilisatie, seksuele en genitale mutilatie, geen toegang tot veilige abortus, geen toegang tot gezinsplanning, discriminatie bij de toegang tot fertiliteitstechnieken, enz.).

5. om het voortouw te nemen bij de onderhandelingen van de Raad om te komen tot de adoptie van een voorstel van Richtlijn tegen directe discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid, voortbouwend op de resolutie van het Europees Parlement en op de voorstellen van de EWL en de anti-discriminatie netwerken. In opvolging van het Europees Pact voor gendergelijkheid, moet het Pools Voorzitterschap het initiatief nemen om het debat te openen over de "nood van onderzoek naar de redenen van meervoudige discriminatie en naar effectieve manieren om hieraan te ontkomen".

6. ervoor te zorgen dat er een follow-up is van de Verklaring van het Europese Trio en van Polen [3] over de impact van de combinatie van werk en gezin op demografische ontwikkelingen, rekening houdend met alle gezinsvormen, inclusief met gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht en eenoudergezinnen. Deze follow-up moet in al zijn aspecten getuigen van aandacht voor vrouweneisen en een genderperspectief moet worden geïntegreerd. De belangrijkste doelen van de Strategie 2020 indachtig, roept de Vrouwenlobby op een zorgeconomie te ontwikkelen, die een gunstige weerslag kan hebben op de combinatie van werk en gezin en op de jobcreatie voor vrouwen en mannen. Dit nieuwe beleid biedt tevens een kans om loonvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de zorgsector te verbeteren.

7. om de gelijkheid van vrouwen en mannen na te streven en om economische zelfstandigheid van vrouwen te beschouwen als belangrijke voorwaarde voor de realisatie hiervan. Er moeten kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen worden gecreëerd voor vrouwen en mannen, de loonkloof moet verder worden gedicht en de grote pensioenverschillen tussen vrouwen en mannen moeten worden weggewerkt. Daarnaast moet er werk worden gemaakt van de verdere uitbouw van sociale en gezondheidsvoorzieningen en moet het Voorzitterschap de ambitie hebben om tenminste 20 miljoen mensen uit de armoede te helpen. Ook gegevensverzameling en de monitoring van de EUROPA 20 Strategie [4] moet worden gerealiseerd.

8. te zorgen voor hechte banden tussen de Europese Unie en de EU-lidstaten en voor de opvolging van relevante processen in internationale instellingen. Zo moet er aandacht geschonken worden aan de ratificering door de EU en de EU-lidstaten van de Conventie van de Raad van Europa tegen geweld op vrouwen en moet er adequate en financiële steun geboden worden aan UN-Women, de nieuwe internationale structuur voor vrouwen.

Lees de volledige eisen van de Europese Vrouwenlobby in het Engels

[1] Lees hierover 2 artikels op de Amazone-website: artikel 1; artikel 2

[2] Meer info

[3] Meer informatie hierover in dit artikel op de Amazone-website

[4] Meer informatie over de EU 2020-Strategie


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3