Logo Printen Logo RSS logo facebook

Structuren voor gendergelijkheid in het Europees Parlement

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de lidstaten van de Europese Unie. Er zijn 751 Europarlementsleden. Deze zetelen niet per land maar per politieke familie en worden om de 5 jaar rechtstreeks verkozen. Het Europees Parlement is medewetgever en het beslist samen met de Ministerraad over wetsvoorstellen van de Commissie. Het Europees Parlement controleert ook samen met de Ministerraad de begroting. Daarnaast controleert het Europees Parlement de Europese Commissie. Het Parlement telt 20 vaste commissies en enkele adviescommissies. De commissies worden steeds aangeduid via hun afkorting en eigenlijk nooit vertaald.

Commissie voor de Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid

Logo FEMMDe commissie die zich toespitst op de situatie van vrouwen is FEMM= Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid.


Bevoegdheden

FEMM is bevoegd voor:
- de definiëring, bevordering en bescherming van de rechten van de vrouw in de Europese Unie en daarmee samenhangende maatregelen van de Unie; bevordering van de rechten van de vrouw in derde landen;
- beleid gericht op de bewerkstelliging van gelijke kansen, waaronder gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft;
- de afschaffing van alle vormen van geweld en van discriminatie op grond van geslacht;
- de toepassing en verdere ontwikkeling van gender mainstreaming in alle beleidssectoren;
- de follow-up en uitvoering van internationale overeenkomsten en verdragen die van belang zijn voor de rechten van de vrouw;
- het voorlichtingsbeleid ten behoeve van vrouwen.

Voorzitster en leden
Iratxe Garcia PérezDe FEMM wordt voorgezeten door de Spaanse Iratxe Garcia Pérez (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement). De commissie FEMM heeft 35 leden en 32 plaatsvervangers. Bekijk hier de leden van FEMM.

Belgische leden van FEMM zijn:

  • Marie Arena, Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, lid, FR
  • Marc Taraballa, Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, plaatsvervanger, FR

Meer weten

Op de webstek van FEMM vindt u meer informatie over de commissie, haar vergaderingen, werkzaamheden en documenten. Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden van FEMM, abonneer je dan op de (Engelstalige) gratis nieuwsbrief van deze commissie, de "FEMM Newsletter"  [1]

In het oog te houden

Maar ook de volgende commissies kunnen van belang zijn voor gelijke kansen en gelijke behandeling:

Logo DEVEDEVE = Ontwikkelingssamenwerking.
Deze commissie houdt zich bezig met de uitvoering van en het toezicht op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de EU.

Logo DROIDROI = Mensenrechten
De commissie DROI ressorteert onder de Commissie Buitenlandse Zaken. De taken van deze commissie betreffen mensenrechten, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen.

Gender mainstreaming

EP-Groep van hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit

In 2004 werd er een "EP-Groep van hoog niveau inzake gendergelijkheid" in het leven geroepen [2] met als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat het Europees Parlement rekening houdt met kwesties van gendermainstreaming en gelijke kansen in alle beleidsgebieden die in de commissies aan de orde zijn en in de voorlichting en de communicatie van het EP. Leden van deze groep zijn: de voorzitter van het Europees Parlement, een aantal ondervoorzitters, de voorzitter van de Conferentie van Commissievoorzitters en de voorzitter van de commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid. De Secretaris-generaal van het Europees Parlement assisteert de Groep.

In de lijn van de veranderende focus van het beleid op gelijkheid en diversiteit, veranderde in 2007 de naam van deze groep in de EP-Groep van hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit. Deze GHN treedt op als een horizontaal, overkoepelend orgaan en werkt nauw samen met andere Europese parlementaire organen, meer bepaald met de Conferentie van delegatievoorzitters en de Commissie FEMM.

In een resolutie uit 2015 [3] wordt herhaald dat de Groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit verantwoordelijk is voor het stimuleren van volledige gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen op alle vlakken van de dagelijkse werking van het secretariaat van het Parlement. Men spreekt tevens de hoop uit dat deze Groep nauwer zal samenwerken met de commissie die bevoegd is voor specifieke maatregelen ter integratie van een genderperspectief in het werk van de andere commissies en delegaties, met het netwerk voor gendermainstreaming en met de diensten in het Europees Parlement die ervoor moeten zorgen dat er in alle functies van het organigram een evenwichtige gendervertegenwoordiging is [4].

Samenstelling

Dimitrios PapadimoulisDe GHN wordt voorgezeten door Dimitrios Papadimoulis, Vice-President verantwoordelijk voor gelijkheid en diversiteit en is samengesteld uit:

  • Adriana-Ioana Valean, Vice-voorzitster van het Europees Parlement
  • Ulrike Lunacek, Vice-voorzitster van het Europees Parlement
  • Catherine Bearder, Quaestor
  • Iratxe Garcia Perez, Voorzitster van de Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid
  • Pier Antonio Panzeri, Voorzitter van de Conferentie van de Voorzitters van de delegaties.

[1] Interessante publicatie: "Women in the European Parliament" (2016)

[2] Zie de webpagina van de GHN.

[3] Resolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2016 over gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (2015/2230(INI)).

[4] Tijdens de 6de parlementaire termijn (2004-2009) realiseerde de groep tal van activiteiten zoals de uitbouw van een netwerk van Europarlementariërs bestaande uit medewerkers van commissies en delegaties van het Europees Parlement met het oog op de invoering van gender mainstreaming en de adoptie van richtlijnen voor genderneutraal taalgebruik in parlementaire documenten, in communicatie en informatie en de promotie van het principe van gender budgeting. Het herziene mandaat voor de periode 2009-2013 van de Groep voorzag in de implementatie van het "Action Plan for the promotion of gender equality and diversity in the EP Secretariat (2009-2013). De GHN wilde erop toezien dat de noodzakelijke administratieve structuren werden gerealiseerd om gender te integreren in de parlementaire activiteiten (procedures en beleidsmaatregelen) en wilde ook zorgen voor meer evenwicht tussen werk en privéleven. De GHN moedigde daarnaast aan oog te hebben voor elke vorm van discriminatie op de werkplek, inclusief voor homofobie en transfobie. Ook keek de GHN erop toe dat er op een gendergevoelige manier werd gecommuniceerd en wisselde hierover van gedachten met de werkgroep van het Informatiebureau.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6