Logo Printen Logo RSS logo facebook

Deadline: 1/2 en 1/6: Subsidies vanwege de Vlaamse overheid

3. Deadline: 1/2 en 1/6: Subsidies vanwege de Vlaamse overheid

Subsidiegever
Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet. Projectsubsidies dienen om mee te bouwen aan een inclusief Vlaanderen. Ze moeten de gelijke kansen bevorderen van alle groepen, inclusief - voor het eerst - personen met een handicap. "Gender" wordt vermeld als expliciet gelijke kansenthema.

Documenten
Alle documenten en meer informatie vindt u op dit onderdeel van de website van Gelijke Kansen Vlaanderen.

Elektronische versie:
Gelijke kansen in Vlaanderen: subsidiegids 2010-2014 (pdf)
Gelijke kansen in Vlaanderen: subsidiegids 2010-2014 (Word)

Een papieren versie van de Subsidiegids kan u aanvragen via de webstek publicaties.

Wie kan er gebruik van maken?
Middenveldorganisaties, die in via statuten en/of hun activiteitenverslag de gerichtheid op gelijke kansen kunnen aantonen.

Inhoudelijke voorwaarden
Projecten die voor subsidies in aanmerking komen kunnen zowel bijdragen aan het horizontaal (coördinerend) als aan het verticaal gelijke kansenbeleid.

  • Projecten die willen bijdragen aan de coördinerende opdracht van het gelijke kansenbeleid moeten leiden tot ‘goede praktijken’ en na afronding kunnen overgenomen en ingezet worden in een ander beleidsdomein.
  • Projecten die willen bijdragen aan het verticale gelijke kansenbeleid moeten aanleunen bij de concrete inhoudelijke doelstellingen die voor deze legislatuur werden geformuleerd. Dit zijn:
    - bewustwording en niet-stereotyperende beeldvorming
    - evenwichtige participatie in het publiek leven
    - evenwichtige verdeling van huishoud- en zorgtaken over mannen en vrouwen, door een inspanning van werkgevers en in de privé-situatie

Vormelijke voorwaarden
Het project:
- is tijdelijk van aard
- is haalbaar
- is voldoende gestaafd
- kadert in een brede doelstelling (niet alleen kosten voor infrastructuur)
- valt buiten de reguliere werking van de organisatie

Elementen die kunnen bijdragen tot een positieve evaluatie
- het project leidt tot een eindproduct
- de projectaanvraag voorziet in een implementatieplan
- het project heeft een vernieuwend karakter en een voorbeeldfunctie.

Randvoorwaarde
- het project houdt rekening met de regels van ’algemene’ toegankelijkheid
- projecten worden nooit voor 100% vanuit het gelijke kansenbeleid gesubsidieerd.

Bedrag
Er wordt geen maximumbedrag voor aanvraag vermeld. De procedure voor toekenning van de subsidies wordt beschreven voor een subsidiebedrag tot 150.000 €.

Timing
Van 2011 tot 2014 worden de projectaanvragen gejureerd in 2 rondes. De uiterlijke indieningsdata zijn dan 1 februari en 1 juni.

Indiening
Een aanvraagdossier bestaat uit:
- een volledig ingevuld aanvraagformulier (getekend en gedateerd). Dit formulier is beschikbaar in Word-versie op www.gelijkekansen.be of aan te vragen bij het secretariaat van Gelijke Kansen in Vlaanderen op het nummer 02/553 58 46.
- bijkomende documentatie over de inhoudelijke en financiële werking van de organisatie.

Deze aanvraag wordt in 3 exemplaren ingediend op volgend adres:
Vlaamse Overheid
Diensten Algemeen Regeringsbeleid
Gelijke Kansen in Vlaanderen
T.a.v. Heidi Vander Poorten
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel

Indien mogelijk stuurt u ook een elektronische versie naar gelijkekansen@vlaanderen.be.