Logo Printen Logo RSS logo facebook

De Vrouwenraad formuleert 10 aanbevelingen voor een beter federaal gelijkekansenbeleid v/m

21. De Vrouwenraad formuleert 10 aanbevelingen voor een beter federaal gelijkekansenbeleid v/m

Nu er een federale regering kan worden gevormd, lanceert de Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) 10 prioritaire aanbevelingen die volgens hen in het regeerakkoord moeten opgenomen worden. Ook de Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB) lanceerde 10 prioritaire aanbevelingen.

FEDERAAL MEMORANDUM: De 10 punten van de Vrouwenraad voor een beter federaal gelijkekansenbeleid v/m

- 1. Gelijkekansenbeleid v/m
Een coördinerend minister belast met het gelijkekansenbeleid v/m die werk maakt van de uitvoering van de wet op de gendermainstreaming (12 januari 2007) en een specifiek beleid v/m per bevoegdheidsdomein.

- 2. Meer solidariteit met vrouwen
De aanpak van de crisis mag niet ten koste gaan van vrouwen in armoede (meestal alleenstaande oudere vrouwen, alleenstaande moeders, dakloze vrouwen …). Daarom willen wij dat alle minimuminkomens, uitkeringen en lonen voldoende welvaartsvast zijn en blijven en zeker opgetrokken worden tot boven de Europees vastgelegde armoedegrens. Wij zijn tegen de verschuiving van werkloosheidsuitkering naar leefloon door opgevoerde schorsingen of een beperking van de werkloosheid in de tijd.

- 3. Meer steun voor vrede en vrouwen
Wij willen voldoende middelen voor de uitvoering van het Belgisch Nationaal Actieplan 1325 voor vrouwen, oorlog en vrede (PDF, 1.22 Mb), waaronder steun voor het Platform 1325 (dat onder coördinatie van de Vrouwenraad werd opgericht om het Belgisch NAP op te volgen) en steun voor heropbouwprojecten van organisaties van vrouwen van de diaspora. De Vrouwenraad wil daarvoor met de regering een samenwerkingsakkoord afsluiten.

- 4. Kwaliteitsvolle opvang voor vrouwen in de collectieve asielcentra
Er is dringend nood aan maatregelen om vrouwen een menswaardige en kwaliteitsvolle opvang te verzekeren, een opvang die rekening houdt met de behoeften en noden van vrouwen en streeft naar gelijkheid (rechten en kansen) voor vrouwen en mannen (gendermainstreaming). Autonomie, inspraak en empowerment zijn de sleutels voor een geslaagd opvangbeleid. We bevelen aan om de gelijkheid van vrouwen en mannen vast te leggen in concrete beleidsplannen en om dit wettelijk te regelen.

- 5. Een evenwichtige deelname aan de besluitvorming
Wij willen een wettelijke verankering van het ritssysteem (afwisselend m/v of v/m op de kandidatenlijsten van de verkiezingen); de aanpassing van artikel 11bis van de grondwet: ‘paritaire deelname m/v in de uitvoerende organen’ i.p.v. ‘ten minste één persoon per geslacht’; een evenwichtige deelname v/m in buitenlandse delegaties en in de diplomatie.

- 6. Duurzaam en volwaardig werk voor alle vrouwen
De economie heeft alle talenten nodig dus is het aangewezen om alle (elders en eerder verworven) competenties in te zetten voor ‘de juiste vrouw/man op de juiste plaats’, zonder discriminatie. Het nieuwe IPA 2011‐2013 moet een start betekenen voor een meerjarenplan om de loonkloof aan te pakken. Onder andere door de verplichte invoering van sekseneutrale analytische functieclassificaties met de ondersteuning van consultanten, op basis van de expertise van het IGVM; door de herziening van de daaraan gekoppelde baremagronden; door de oprichting van een fonds om de meerkost voor bedrijven die omschakelen naar ’correcte’ functieclassificaties te helpen dragen; door de strijd tegen de werkloosheidvallen op te drijven...

- 7. Een rechtvaardige en solidaire sociale zekerheid en fiscaliteit
Wij gaan uit van de economische, sociale en zorgzelfstandigheid voor elke burger. Om de bestaande discriminaties tussen vrouwen (onderling) en mannen, tussen gehuwden en samenwonenden, tussen een- en tweeverdienende koppels te vermijden, vragen we in de sociale zekerheid de invoering van uitsluitend individuele rechten vanaf een bepaald moment in de nabije toekomst en dit voor iedere afgestudeerde, met een systeem van gelijkgestelde dagen voor de korte uitstapperiodes. Dit impliceert de uitdoving van de afgeleide rechten / inefficiënte gezinsmodulatie en de vervanging van de niet-ontvangen eigen rechten door 100% eigen rechten. Dezelfde ingreep stellen we ook voor inzake het huwelijksquotiënt in de inkomstenbelasting. Dit is een geleidelijk proces: de huidige afgeleide rechten worden uiteraard niet ontzegd aan degenen die er nu gebruik van maken.

- 8. Nultolerantie tegen geweld op vrouwen
Op 23 november 2010 werd het nieuw nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld (PDF, 287.3 Kb) en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014 goedgekeurd tijdens een interministeriële conferentie. De Vrouwenraad vraagt dat het beleid ook werkt aan volgende aandachtspunten: seksuele uitbuiting in het kader van mensenhandel en prostitutie; verkrachting (evaluatie en maatregelen inzake klachtbehandeling, strafprocedure en strafmaat); seksueel misbruik door professionals in de gezondheidszorg en de hulpverlening (invoeren van een verbod op seksuele handelingen tussen professional en patiënt/cliënt); onderzoek naar onjuiste slachtofferbejegening bij vrouwen (vooroordelen van ondervragers); ouderenmis(be)handeling; eergerelateerd geweld. De Vrouwenraad vraagt ook een juridische definitie van seksisme en een wet op seksisme.

- 9. Meer aandacht voor de gezondheid van vrouwen
De Vrouwenraad wil de volgende bio-ethische thema’s op de agenda zien: een wettelijke regeling voor draag- en leenmoederschap, verbeteringen aan de abortuswet, maatregelen tegen de commercialisering van eicellen en aandacht voor de gevolgen van eiceldonatie voor de gezondheid van (jonge) vrouwen. Een evenwicht tussen de uitgangspunten van het gezondheidsbeleid dat enerzijds gestoeld is op een gelijk recht op gezondheid (bv. vrouwen en mannen in armoede moeten dezelfde gezondheid hebben als v/m met hogere inkomens) en anderzijds op de verantwoordelijk voor het gedrag met betrekking tot de eigen gezondheid. Bij dit laatste stelt zich een probleem want de resultaten van de Gezondheidsenquêtes tonen dat de hypothese ‘een gezond gedrag leidt tot een betere gezondheid’ voor vrouwen niet klopt; ze gedragen zich gezonder en toch zijn ze ongezonder. De oprichting van een cel gender/sekse en gezondheid bij de FOD Volksgezondheid is in dit verband van primordiaal belang evenals de invoering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beslissingsorganen van de gezondheidssector.

10. Een voortrekkersrol van België in de EU inzake de gelijkheid v/m en gendermainstreaming
De Vrouwenraad vraagt de regering op het elan van het Belgisch voorzitterschap (2010) verder te werken aan de uitvoering van de Strategie voor de gelijkheid v/m 2010-2015 (PDF, 58.15 Kb) door de zes prioritaire actiegebieden te koppelen aan specifieke maatregelen, streefdoelen en budgetten. En daarnaast bij de uitvoering van de EU-2020 strategie de gelijkheid van vrouwen en mannen als een prioritaire transversale dimensie voor ogen te houden. De Europese Raad heeft trouwens erkend dat gendergelijkheid van doorslaggevend belang is voor de realisatie van de EU-doelstellingen in deze strategie.

Lees het Vrouwenraad memorandum in pdf op de website van de Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR).
Lees de 10 prioritaire aanbevelingen van de Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB).


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3