Logo Printen Logo RSS logo facebook

Genderidentiteit en rolpatronen

Wat ’vrouwelijkheid’ en ’mannelijkheid’ nu precies is, is geen vaststaand gegeven, maar cultureel bepaald en aan evolutie onderhevig. Bovendien voelt niet iedereen zich uitgesproken ’man’ of ’vrouw’ en resulteert onze identiteit uit een samensmelting van meerdere factoren. Deze rubriek buigt zich over tools die u leren omgaan met genderidentiteit en genderdiversiteit. We vermelden grondig uitgewerkte educatieve projecten, recent spelmateriaal voor jongeren, een leuke campagne en een lovenswaardige poging tot gender mainstreaming. Verder verwijzen wij naar enkele brochures van feministische signatuur, resulterend uit projectgebonden discussies rond "taakverdeling en zorg".

DiversIdentiteit
CIS, Centrum voor Informatieve Spelen; Provincie Vlaams-Brabant. Dienst voor Gelijke Kansen en Diversiteit

Diversiteitsspel

Dit spel voor een doelgroep vanaf 16 jaar, in de vorm van een ‘Rubik’s cube’, wil het ‘kruispuntdenken’ introduceren. Voor ‘DiverIdentiteit’ werd de kubus herwerkt tot een ‘diversiteitskubus’ met verschillende kleuren, die staan voor de verschillende aspecten waaruit de identiteit van een persoon bestaat: geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, vermogen en afkomst. Dit spel benadrukt dat wij niet alleen man of vrouw zijn, niet alleen autochtoon of allochtoon,… maar een combinatie ervan.


Echte mannen
zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging

Echte mannen

zij-kant maakt van de ‘mannendag’, een initiatief dat in het buitenland wordt gehouden op 19 november, gebruik om samen met het publiek (v/m) op zoek te gaan naar hoe échte mannen clichés doorbreken. Iedereen kan op www.mannendag.be hierover zijn of haar mening kwijt. Bovendien wint de leukste en origineelste inzending een romantisch diner voor 2 in een Michelin sterrenrestaurant.


Gender in de blender
RoSa

genderindeblender RoSa

Gender in de blender” wil jongeren informeren over en sensibiliseren rond genderdiversiteit en transgender. Het wil hen zo de ruimte geven om los te komen van maatschappelijke gendernormen en om hun eigen genderidentiteit te ontdekken. Ook wil het project jongeren bewust maken van hun gendernormen en hun invloed en sociale druk op de anderen. Het project bevat bovendien een verklarende woordenlijst, die u vertrouwd maakt met de finesses van deze materie.


Gender in de chiro
Petra Cortois

Gender in de chiro

Deze website omvat een onderzoek naar gender in de Chiro, uitgevoerd door Petra Cortois in het kader van de opleiding Sociale en Culturele Antropologie aan de KUL. Titel van het onderzoek: ‘Jongens-meisjesverschillen binnen de gemengde Chiro: al spelend samen groeien?: een praktijkvoorbeeld binnen Chiro Splinter Melsbroek’. Je vindt er informatie over het onderzoeksopzet en over de gebruikte methodiek. De resultaten van het onderzoek worden samengevat onder de hoofdstukjes "Gender als voorwerp van humor", "Rol/stereotype-doorbrekend werken?" en "Scheidend denken: "Zo zijn meisjes en zo zijn jongens". Leuk praktijkvoorbeeld!


GPS voor het nieuwe huishouden
Amazone vzw, Nederlandstalige Vrouwenraad, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

GPS cover

Handige gids, ontwikkeld in het kader van het project ’M/V united’, met heel wat tips en concrete informatie om gezinnen te sturen naar een (meer) evenwichtige verdeling van zorg en werk, naar een betere combinatie van arbeid en gezin. Voor dit boekje is geput uit het onderzoek Casa Nova, waarin (jonge) mannen en vrouwen van verschillende origine gevraagd werden na te denken over het nieuwe huishouden. De GPS is ook een aantrekkelijk instrument voor sensibiliseringscampagnes en vormingsactiviteiten.


Jongens en meisjes... bestemming bekend? België, 1830-2000
Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis

Jongens en meisjes catalogus Meisjes en jongens

Het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis onderzocht hoe genderrollen en stereotiepe denkbeelden rond jongens en meisjes, vrouwen en mannen, evolueerden tijdens de voorbije twee eeuwen en hoe opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid het concrete leven van mannen en vrouwen vorm gaven: visies op vader- en moederschap, speelgoed en kleding, onderwijs en arbeid. Op de website vindt u informatie over de actuele tentoonstelling, de catalogus, pedagogische instrumenten en enkele beelden en reportages.


Leila en Ali
Steunpunt voor Allochtone Meisjes en Vrouwen (nu Ella vzw)

Leila en Ali

Het project “Leila en Ali” wil rolpatronen binnen de allochtone gemeenschap in België bespreekbaar maken. Via een affichecampagne, een website, een discussieforum, tips allerhande, enquêtes en testjes wil het project jongens/mannen en meisjes/vrouwen stimuleren om van gedachten te wisselen over hun leefwereld en taboes te doorprikken. Het Steunpunt vond het zinnig om naast bestaande campagnes en debatten over rolverdeling en stereotypering een instrument te ontwikkelen dat aansluit bij de leefwereld van Turkse en Marokkaanse gezinnen.


(Over)bezorgd
☞ [Vrouwen Overleg Komitee]

(Over)bezorgd

Het project "(Over)bezorgd van het Vrouwen Overleg Komitee werd uitgevoerd in het kader van ‘de eerste Europese Dag van de intergenerationele solidariteit’ op 29 april 2009. In dit project wordt onderzocht hoe twee generaties feministes enerzijds en vrouwen zonder feministische achtergrond anderzijds kijken naar zorg. Het project resulteerde in de brochure (over)beZORGd: wat hebben ’groene’ en ’grijze’ feministes en niet-feministes elkaar te vertellen? : over zorg, feminisme en intergenerationele solidariteit