Logo Printen Logo RSS logo facebook

25/11/2011: Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen: Europese campagnes en Europees beleid

25/11/2011: Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen: Europese campagnes en Europees beleid

Raad van Europa

Campagne Raad van EuropaCampaign to Combat Violence against Women, including Domestic Violence
De Raad van Europa is een toonaangevend orgaan voor wat betreft de strijd tegen geweld op vrouwen. Iedereen herinnert zich nog wel de opmerkelijke "campagne rond huiselijk geweld", die liep tussen 2006 en 2008. Deze campagne volgde op een aantal belangrijke initiatieven van de Raad van Europa om het geweld op vrouwen in te dijken zoals de "Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member States on the protection of women against violence adopted on 30 April 2002" [1].

In 2011 zette de Raad van Europa echter een belangrijke verdere stap. Op 7 april nam het Comité van Ministers van de Raad van Europa immers de "Conventie over de preventie en de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld" [2] aan, die open was voor ondertekening op 11 mei 2011. [3] Deze conventie creëert voor het eerst een wetgevend kader om geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te straffen. De conventie definieert verschillende vormen van geweld tegen vrouwen (gedwongen huwelijken, FGM, stalking, fysisch en psychisch geweld en seksueel geweld). De Conventie voorziet ook in de samenstelling van een onafhankelijke groep van experten om de implementatie van de conventie op te volgen. Bekijk de video hieronder om kennis te maken met de impact van deze conventie.

Bezoek de website van de Conventie [4].

Europese Unie

Europees Jaar tegen geweld op vrouwen Ook op het niveau van de EU is geweld op vrouwen een prioritair thema. Zowel de Raad en het voorzitterschap als de Europese Commissie en het Europese Parlement worden er inspanningen gedaan om de wetgeving in de verschillende lidstaten te standaardiseren en een algemeen wetgevend kader te creëren.

Update!: 13/12/2011: Parlement keurt EU-brede bescherming van misdrijfslachtoffers goed. Deze richtlijn heeft impact op gendergerelateerd geweld. De EU-lidstaten moeten ze binnen 3 jaar omzetten in nationale wetgeving. Lees het persbericht.

Zo nam de Raad in 2010 hierover een besluit [5] aan waarin de ministers onder meer vragen om de uitvoering van de in 2008 aangenomen "EU-richtsnoeren inzake geweld tegen vrouwen en de bestrijding van alle vormen van discriminatie van vrouwen" [6] en legden vrouwelijke ministers tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU hieromtrent een verklaring [7] af. De Europese Commissie schonk expliciet aandacht aan geweld op vrouwen in de nieuwe "Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" (2010) [8] en liet daarnaast een reeks van studies uitvoeren ter voorbereiding van een verdere wetgeving. U vindt deze hier. Ook het Europees Parlement vroeg via een resolutie [9] om een algemeen wetgevend kader voor de bestrijding van geweld op vrouwen.

Naast de opstelling van wetgeving, tracht de Europese Unie het geweld te bestrijden met de uitvoering van actieplannen, meer bepaald met Daphne. Actueel is het actieplan Daphne III in werking, dat loopt over de periode 2007-2013. Het is de verderzetting van Daphne II (2004-2008) en Daphne I (2000-2003). Dit 3de actieplan heeft als specifiek doel bij te dragen tot de voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld die zich in de openbare en in de privésfeer voordoen tegen kinderen, jongeren en vrouwen, waaronder seksuele uitbuiting en mensenhandel, door preventief op te treden en steun en bescherming te verlenen aan slachtoffers en risicogroepen. In 2011 publiceerde de Europese Commissie een tussentijds rapport [10].

Verdere actiepunten zijn onder meer: sensibiliserings- en vormingcampagnes, aandacht voor de rol die mannen kunnen spelen bij de uitroeiing van geweld tegen vrouwen, bescherming van vrouwen in een situatie van vrij verkeer van personen en de invoering van een gratis telefoonnummer voor de gehele EU. Het Europees Parlement vraagt bovendien om een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen uit te roepen [11].

Bezoek de speciale webpagina die hieromtrent in samenwerking met het middenveldwerd ontworpen werd om het mogelijk te maken een petitie te ondertekenen.

Europese Vrouwenlobby

De Europese Vrouwenlobby (EWL), die de koepels van vrouwenverenigingen uit de EU-lidstaten vertegenwoordigt, werkt al jaren intensief rond geweld op vrouwen en volgt het beleid dienaangaande op. Zo creëerde de EWL in 1997 het "Observatory on Violence against Women". Onlangs publiceerde de EWL de "Barometer on National Action Plans (NAPs) on violence against women", waarin wordt gepeild naar de tevredenheid van de NGO’s en vrouwenorganisaties met de "NAP’s (Nationale Actie Plannen) geweld". Lees hierover dit artikel.

Together for a Europe Free From Prostitution
Op de website van de Europese Vrouwenlobby vinden we twee opvallende campagnes. De eerste campagne, "Together for a Europe Free From Prostitution", vraagt om een einde te stellen aan elke vorm van prostitutie in Europa.

Petitie voor "Europees Jaar tegen geweld op Vrouwen
De tweede campagne sluit aan bij deze van het Europese Parlement en focust op de ondertekening van een petitie voor "Europees Jaar tegen geweld op Vrouwen". U vindt de lijst van ondertekenaars onderaan de pagina: europarlementsleden, andere overheden, organisaties en personen uit het middenveld, ...

WAVE (Women against Violence Europe)

Een ander netwerk dat wordt gefinancierd door de EU is WAVE (Women against Violence Europe), feminist network promoting human rights of women and children.

De centrale taak van WAVE is de ondersteuning van vrouwelijke NGO’s in hun werk waar mogelijk. WAVE biedt lobbyactiviteiten aan, netwerkmogelijkheden en bewustmakingscampagnes voor maatregelen voor de strijd tegengeweld op vrouwen en kinderen.

[1] Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member States on the protection of women against violence adopted on 30 April 2002

[2] Conventie over de preventie en de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

[3] Reeds 17 landen ondertekenden de Conventie. België ondertekende de conventie nog niet.

[4] Op deze website vindt u de tekst en uitleg bij de Conventie, via ondermeer FAQ’s en video-opnames en belangrijke teksten en publicaties van de Raad van Europa. U vindt er ook linken naar de belangrijkste documenten, activiteiten en campagnes op EU en VN-niveau. Deze website herneemt de belangrijkste informatie van op de eerder ontwikkelde onder genoemde websites:
- Council of Europe. Ad Hoc Committee on preventing and combating violence against women and domestic violence (CAHVIO)
- Council of Europe Campaign to combat violence against women, including domestic violence
- Council of Europe. Violence against women

[5] Council conclusions on the Eradication of Violence Against Women in the European Union

[6] EU-richtsnoeren inzake geweld tegen vrouwen en de bestrijding van alle vormen van discriminatie van vrouwen

[7] Brussels Declaration: towards a coherent, effective and global European policy to combat violence against women

[8] Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015

[9] Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de prioriteiten en het ontwerp van een nieuw beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen

[10] Verslag van de tussentijdse evaluatie van het Daphne III-programma 2007-2013

[11] Verklaring van het Europees Parlement van 9 september 2010 over het uitroepen van een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, PB C 308E van 20.10.2011, blz. 89–89


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3