Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gelijke kansen v/m in het federale regeerakkoord 2011

20. Gelijke kansen v/m in het federale regeerakkoord 2011

Gelijke kansen v/m in het federale regeerakkoord 2011: zij-kant zette de aandachtspunten op een rijtje.

Wij verwijzen u ook graag naar de tekst zelf. Wat de federale regering zal ondernemen op het terrein van de gelijke kansen van vrouwen en mannen, vindt u terug onder punt 3.3.3. (p.161 e.v.) van de Ontwerpverklaring over het algemeen beleid, 1 december 2011. Wij citeren:

3.3.3. Gelijke kansen

a. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen versterken

De regering zal er op toezien dat de wet van 12 januari 2007 tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen wordt uitgevoerd (gendermainstreaming).

Zij zal bij toekomstige hervormingen bijzondere aandacht schenken aan de versterking van het man-vrouwgelijkheidsbeleid inzake socio-economische kwesties en aan de positie van éénoudergezinnen en alleenstaanden.

Op de arbeidsmarkt bestaan er discriminaties tussen vrouwen en mannen die gevolgen hebben voor de sociale zekerheid. De regering zal structurele maatregelen treffen om deze te verminderen.

De regering zal in overleg met de sociale partners een wet betreffende de loongelijkheid tussen vrouwen en mannen maken die onder andere zal bepalen dat elke collectieve arbeidsovereenkomst een hoofdstuk moet bevatten over de vermindering van de loonkloof en het toepassen, binnen een zekere termijn, van een analytisch functieclassificatiesysteem in het kader van de bezoldigingsberekening.

Verder zullen, in overleg met de sociale partners, de nodige maatregelen worden genomen om de loonkloof aanzienlijk te verminderen en om het glazen plafond te doorbreken. De regering zal hen uitnodigen om tijdens de onderhandelingen over het IPA en de collectieve arbeidsovereenkomsten aan dezelfde doelstelling vast te houden. Ze zal maatregelen nemen om een betere vertegenwoordiging van vrouwen in alle overheidsstructuren te verzekeren.

De regering zal nagaan of in het burgerlijk en familiaal recht nog discriminaties ten aanzien van vrouwen, mannen of bepaalde gezinstypes bestaan, en zal in voorkomend geval samen met het Parlement nagaan hoe die kunnen worden weggewerkt

Zij zal er ook voor zorgen dat het Nationaal actieplan tegen partnergeweld en ander geweld binnen het gezin wordt bijgewerkt en uitgevoerd, en zal het, in overleg met de Gemeenschappen en Gewesten, tot alle vormen van geweld tegen vrouwen uitbreiden. Ze zal, in overleg met de Gemeenschappen en Gewesten, de versterking van de rol van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen als observatorium van de partnergeweldsproblematiek ondersteunen.

Zij zal het gerechtelijk "nultolerantiebeleid" versterken (aanwijzing van gespecialiseerde magistraten en plannen per gerechtelijk arrondissement), op basis van de evaluatie van de circulaires nr. COL3/2006 en nr. COL4/2006 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep. Specifiek voor seksueel geweld zullen maatregelen genomen worden om te komen tot een hogere vervolgingsgraad, een strengere bestraffing en een betere behandeling en follow-up van daders.

Om dat soort onderzoeken vooruit te helpen, zal de regering onderzoeken of ze de DNA-gegevensbank zal kunnen uitbreiden, met eerbied voor de privacyregels.

Zij zal de geschikte opleidingen van magistraten, politiemensen en huisartsen veralgemenen, en in de ziekenhuizen een registratiesysteem voor gevallen van partnergeweld invoeren, met naleving van de wettelijke bepalingen.

De regering zal overgaan tot de ondertekening in naam van de Belgische staat van het Verdrag van de Raad van Europa op het vlak van de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

b. Discriminaties bestrijden en de interculturaliteit bevorderen

... Voor wat de opdrachten betreffende de discriminaties op basis van geslacht betreft, wordt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een onafhankelijk interfederaal orgaan.
....

Verwante artikelen:
- De Vrouwenraad formuleert 10 aanbevelingen voor een beter federaal gelijkekansenbeleid v/m
- CFFB formuleert 10 aanbevelingen voor de nieuwe federale regering
Lees ook:
- KAV: Gelijke kansennota in parlement voorgesteld: al deels achterhaald?
- Analyse van de Gezinsbond
- Geweld op vrouwen in België: recente belangrijke teksten


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1