Logo Printen Logo RSS logo facebook

10 prioriteiten van de FPS voor de toekomstige regering

23. 10 prioriteiten van de FPS voor de toekomstige regering

Nu we aan de aanvang staan van een nieuwe federale regering willlen de Femmes Prévoyantes Socialistes, een linkse feministische beweging die streeft naar de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, haar 10 prioriteiten herhalen, met de hoop dat ze in de politieke agenda worden overgenomen. [1].

FPS prijst de onderhandelaars die erin geslaagd zijn om tot een compromis te komen, en zo de langste institutionele crisis van ons land hebben opgelost. Wij hopen voor de snelle vorming van een regering om het budget 2012 op te stellen en om de socio-economische uitdagingen aan te pakken.

FPS, een linkse feministische beweging die strijdt voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, wil haar 10 prioriteiten herhalen, en raadt de toekomstige regering sterk aan om deze op te nemen in hun agenda.

- 1. De correcte toepassing (d.m.v. Koninklijke Besluiten) van de Wet van 12 januari 2007 tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.

- 2. De individualisering van de rechten:

 • De individualisering van de sociale zekerheidsrechten (inclusief de individualisering van de sociale hulp);
 • Voor de berekening van de pensioenen eisen wij de afschaffing van de niet-contributieve rechten afgeleid uit het huwelijk;
 • De afschaffing van het huwelijksquotiënt: d.w.z. de afschaffing van fiscale maatregelen die getrouwde en wettelijk samenwonende personen dwingen tot afhankelijkheidssituaties (omdat deze maatregelen een van de echtgenoten aanmoedigt om thuis te blijven);
 • Het niet langer samenvoegen van de inkomsten van echtgenoten bij de berekening van de inkomstenbelasting, evenals gescheiden aangiftes en een vrijgesteld bedrag voor elke echtgenoot die dezelfde is als die van ongehuwde personen;
 • De fiscale gelijkheid van de ouders. Dit proces moet progressief zijn, en moet beginnen bij de jongere generaties, zonder de sociale verworvenheden te verliezen.

- 3. Arbeid:

 • De maatregelen die kunnen leiden tot de gelijkheid van de lonen zijn bekend, wij eisen dat ze toegepast worden;
 • Parttime werk moet afgeraden worden bij de werkgevers, onder andere door de complementaire werkuren te gelijk te schakelen aan supplementaire werkuren;
 • Er moet een einde komen aan de discriminaties ten opzichte van parttime werkers wat betreft de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkering, pensioen)

- 4. Voor de alimentatie:

 • De afschaffing van de minimumloonlimiet om alimentatievoorschotten te krijgen van de Dienst voor alimentatievorderingen (Davo);
 • De oprichting op termijn van een onafhankelijk orgaan die de gerechtelijke beslissingen doorspeelt en die zich direct bezighoudt met de alimentatietransfers naar de rechthebbenden.

- 5. De terugbetaling van voorbehoedsmiddelen door het RIZIV, inclusief de spoedvoorbehoedsmiddelen, voor alle vrouwen (dus een uitbreiding van de Demotte maatregel die enkel van toepassing was voor vrouwen jonger dan 21 jaar).

- 6. Betreffende de strijd tegen het geweld tegen vrouwen:

 • De Conventie van de Raad van Europa over de preventie en de strijd tegen het geweld tegen vrouwen en het huiselijk geweld (STCE no.210) bekrachtigen en deze conventie overzetten in het Belgisch recht;
 • De oprichting van onthaalstructuren voor de daders van geweld en de betere subsidiëring van begeleiding- en therapiestructuren (onder gerechtelijk bevel of vrijwillig);
 • De integratie, in de basisopleiding en in de vervolgde cursussen van professionelen (dokters, magistraten, politie, …), van de proactieve en systematische onderkenning van partnergeweld. De vraag omtrent de kinderen die blootgesteld zijn aan geweld zal ook moeten behandeld worden.

- 7. De garantie dat het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) een onafhankelijk orgaan blijft, met een voldoende budget. De gelijkheid vrouw-man is een transversale kwestie en die de hele bevolking betreft, en zij mag dus niet verdwijnen in het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

- 8. Betreffende de strijd tegen het seksisme:

 • De invoering van een specifieke wet tegen het seksisme, in dezelfde lijn als de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden;
 • De oprichting van een onafhankelijk orgaan, gefinancierd door de overheid, voor de controle van de reclame, om te strijden tegen de hyperseksualisering van de maatschappij en de stereotiepe afbeeldingen van de twee genders.

- 9. Het in acht nemen van de genderdimensie bij het oprichten van het nieuw “Instituut om overlegde antwoorden op de grote uitdagingen inzake de gezondheidszorg te waarborgen” (voorzien in punt 3.2 van het institutioneel akkoord voor de zesde Staatshervorming).

- 10. De invoering van een verplicht geboorteverlof voor de vader (of de vrouwelijke partner van de moeder), met een duur van één maand en met dezelfde vergoeding als het zwangerschapsverlof.

Femmes Prévoyantes socialistes zal aandachtig blijven opdat deze 10 aanbevelingen toegepast zouden worden. [2]

[1] Bron: http://www.femmesprevoyantes.be/nous-connaitre/revendications/Pages/Nos10priorites.aspx

[2] Met dank voor de vertaling aan Didier Petre, Master student Erasmus Hogeschool en stagiair in Amazone.


Nieuwsberichten


Kalender

« April 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6