Logo Printen Logo RSS logo facebook

De EWL formuleert 8 prioriteiten voor het Deens voorzitterschap van de Europese Unie

50. De EWL formuleert 8 prioriteiten voor het Deens voorzitterschap van de Europese Unie

Het Deens voorzitterschap van de Europese Unie ging van start op 1 januari 2012 en zal duren tot 30 juni van dit jaar en formuleerde zelf 3 prioriteiten op het vlak van gendergelijkheid. [1] [2]

In afwachting van deze termijn formuleerde de Europese Vrouwenlobby (EWL) in november 2011 8 prioriteiten [3] De EWL wil dat het Deens Voorzitterschap erop toeziet dat de EU de drijfkracht voor vrouwenrechten blijft, ondanks de huidige financiële, economische en sociale crisis. Instellingen en verenigingen voor vrouwenrechten en hun financiering blijven, aldus de Vrouwenlobby, noodzakelijk om de kwaliteit van de democratie, de economische groei en welzijn te garanderen. Afschaffen ervan zou niet alleen de recente vooruitgang kunnen in gevaar brengen, het zou ook ernstige gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de preventie van geweld tegen vrouwen, de bevordering van de economische zelfstandigheid van vrouwen of de strijd tegen genderstereotypen.

De EWL vraagt het Deens Voorzitterschap er op toe te zien dat – in de context van de onderhandelingen voor het meerjarig financieel kader 2014-2020 – er adequate, voorzienbare en duurzame subsidies worden vrijgemaakt om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen. De EWL wil ook vooruitgang zien in de goedkeuring van de genderwetgeving die momenteel op de tafel ligt, en in de integratie van een vrouwenrechtenperspectief in alle Europese sociale en economische beleidsdomeinen, inclusief de toepassing van de Strategie Europa 2020. De EWL verwacht ook van het Deens Voorzitterschap dat het op een progressieve en ambitieuze manier leiderschap zal geven aan de Raad van de Europese Unie v.w.b. het beleid en de wetgeving inzake vrouwenrechten, gendergerelateerd geweld en seksuele en reproductieve rechten van vrouwen.

Meer concreet verzoekt de Europese Vrouwenlobby het Deens Voorzitterschap om:
- 1. de voortdurende zichtbaarheid van, steun voor en focus op vrouwenrechten en gendergelijkheidskwesties te verzekeren. Vooral in de lopende onderhandelingen voor het meerjarig financieel kader 2014-2020 en de sectorspecifieke subsidieprogramma’s moet het Voorzitterschap ervoor zorgen dat het niveau en de voorspelbaarheid van subsidies voor activiteiten i.v.m. vrouwenrechten en gendergelijkheid niet afnemen. Deze activiteiten omvatten de strijd tegen gendergerelateerd geweld ten aanzien van vrouwen en zowel intern als extern beleid.

- 2. een leiderschapsrol aan te nemen in de onderhandelingen van de Raad die moeten leiden tot een herziening van de Zwangerschapsrichtlijn. [4] Deze herziening zou enerzijds de verlenging van 14 naar 20 weken zwangerschapsverlof moeten omvatten en anderzijds de invoering van twee weken vaderschapsverlof voor nieuwe vaders, met een volledige vergoeding voor beide verloven. Dit werd bepaald in de Resolutie die werd goedgekeurd op 20 oktober 2010 door het Europees Parlement.

- 3. de goedkeuring te verzekeren van een breed voorstel voor een Europese Strategie die alle vormen van mannelijk geweld tegen vrouwen in de EU moet uitroeien, zoals dat werd beloofd door de Europese Commissie en werd gevraagd door de Raad in maart 2010. Deze strategie omvat een Europees Jaar ter uitroeiing van geweld tegen vrouwen. Daarnaast moet het Deense Voorzitterschap aan de Europese Commissie en de Raad vragen om wetgeving te ontwikkelen die deel moet uitmaken van de Strategie voor een Europa zonder enige vorm van mannelijk geweld op vrouwen (inclusief prostitutie en vrouwenhandel).

- 4. ervoor te zorgen dat alle vrouwen beschikken over de hoogste standaarden inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en voornamelijk vrouwen uit gevoelige groepen die het risico lopen om het slachtoffer te worden van discriminerende praktijken (gedwongen sterilisatie, seksuele en genitale mutilatie, geen toegang tot veilige abortus, geen toegang tot gezinsplanning, discriminatie in de toegang tot voortplantingstechnologie, enz.). De seksuele opvoeding en informatie voor alle jongeren in Europa moet ook worden verzekerd.

- 5. een progressieve discussie te bevorderen over bindende positieve actiemaatregelen als de meest efficiënte manier om de gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de politieke en economische besluitvorming te bereiken. Er moet vooral gewerkt worden aan een consensus tussen de lidstaten van de EU over de nood aan bindende wetgeving op EU-niveau om de gendergelijkheid in de raden van bestuur van bedrijven te behalen en om te verzekeren dat er een efficiënte follow-up komt op het aangekondigd voorstel van Viviane Reding, Vice-president van de Europese Commissie, over de actie van de EU op dit domein.

- 6. ervoor te zorgen dat de bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, inclusief de economische zelfstandigheid van vrouwen die een belangrijke voorwaarde is voor deze gelijkheid; de kwaliteitsarbeid voor vrouwen en mannen; de vermindering van de lonen- en pensioenenkloof; de sociale en gezondheidsdiensten; en de duurzame sociale ontwikkeling, inclusief de doelstelling om minstens 20 miljoen mensen uit de armoede [5] te halen de kern vormen van de implementatie-, de rapporterings- en de controlemechanismen van de Strategie Europa 2020.

- 7. een leidersrol aan te nemen in de onderhandelingen van de Raad om te streven naar de goedkeuring van het voorstel voor een Richtlijn over het bestrijden van discriminatie op grond van godsdienst of geloof, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid, die zich baseert op de Resolutie van het Europees Parlement [6] en de voorstellen die gemaakt werden door de EWL en de anti-discriminatienetwerken. In de context van de follow-up op het Europees Pact voor Gendergelijkheid moet een debat worden georganiseerd over ‘de nood om de oorzaken van meervoudige discriminatie te achterhalen en om te zoeken naar efficiënte manieren om deze discriminatie te doen verdwijnen.’ [7]

- 8. sterke banden te verzekeren tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de relevante processen die plaatsvinden in de internationale instellingen, voornamelijk dat de EU en haar lidstaten de Conventie van de Raad van Europa inzake Geweld tegen Vrouwen zouden goedkeuren, meer nadruk te leggen op de wettelijk bindende CEDAW conventie en op adequate steun, inclusief financiële toezeggingen aan de entiteit UN Women.

[1] Met dank aan Didier Pêtre, Master student van de Erasmus Hogeschool en stagiair in Amazone, voor de initiële vertaling van artikel "EWL Priorities for the Danish Presidency of the European Union, January-June 2012".

[2] Lees meer over de prioriteiten in verband met gender geformuleerd door het Voorzitterschap zelf in dit artikel op de Amazone-website.

[3] Download dit standpunt (ENG) in PDF formaat.

[4] Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie.

[5] Zie paragraaf 6 “de vermindering van de armoede zou betrekking moeten hebben op de specifieke situatie van zowel de mannen als de vrouwen (...)” van de conclusies van de Raad over het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: Een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang, 3073ste zitting van de Raad van de Europese Unie werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken, Brussel, 7 maart 2011.

[6] Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)), raadpleegbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides....

[7] Raad van de Europese Unie Aanneming van conclusies van de Raad over het Europees pact voor gendergelijkheid voor de periode 2012 – 2020 3073ste zitting van de Raad van de Europese Unie werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken, Brussel, 7 maart 2011.


Nieuwsberichten


Kalender

« April 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6