Logo Printen Logo RSS logo facebook

De Europese Unie

In 1992 werd de eerste Europese topconferentie ‘Vrouwen en macht’ gehouden in Athene. Deze conferentie werd georganiseerd door het Europees Deskundigennetwerk en de Europese Vrouwenlobby. De Verklaring van Athene, ondertekend door vrouwelijke ministers, door leden van het Europees Parlement en de nationale parlementen en door andere vrouwen in hoge politieke ambten, vraagt een eerlijke verdeling van de macht tussen vrouwen en mannen en de uitwerking van een specifiek beleid om het democratische tekort op te heffen. De Verklaring van Athene markeerde het begin van een alomvattende beleidsaanpak omtrent vrouwen in de besluitvorming. Er werd een beroep gedaan op individuen en instellingen om iets te doen aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen en maatregelen uit te werken om meer vrouwen te stimuleren om aan het politieke leven deel te nemen.

Hierop volgden andere documenten en actieplannen:

1994

 • Verslag over vrouwen in het besluitvormingsproces. Europees Parlement. Commissie rechten van de vrouw. Verslaggever mevr. Jessica Larive, PE 205.666.

1995

1996

 • De Europese Topconferentie "Vrouwen voor de vernieuwing van politiek en samenleving" op 16 en 17 mei 1996 in Rome, georganiseerd door het Italiaanse voorzitterschap en de Commissie. Hier ondertekenden de vrouwelijke ministers uit de verschillende EU-lidstaten het Handvest van Rome (FR tekst). Dit Handvest stelt dat "een evenwichtige verdeling van de macht en de verantwoordelijkheden tussen vrouwen en mannen de levenskwaliteit van de hele bevolking ten goede zal komen; een vertegenwoordiging van alle geledingen van de samenleving is onontbeerlijk om de problemen van de Europese maatschappij aan te kunnen pakken". Het Handvest verklaart ervan overtuigd te zijn dat de gelijkheid van mannen en vrouwen als prioriteit van de Unie dient erkend te worden en erkent de noodzaak van concrete maatregelen om op alle maatschappelijke niveaus de gelijke deelname van mannen en vrouwen aan het besluitvormingsproces te bevorderen.
 • Aanbeveling 96/694/EG van de Raad van 2 december 1996 betreffende de evenwichtige deelneming van vrouwen en mannen aan het besluitvormingsproces (PB nr. L 319 van 10.12.1996, p. 11).

1999

 • ‘Women and men in power - a caring society, a dynamic economy and a vision for europe’: topconferentie tussen de minsters voor gelijke kansen. Zij ondertekenden een verklaring opdat de Europese instellingen, regeringen en politieke partijen de nodige maatregelen zouden nemen om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de besluitvorming te verbeteren, zowel op electoraal gebied als in de benoeming van de leden van adviesraden.
 • De Raad van de Europese Unie neemt op 22 oktober 1999 de slotbepalingen inzake seksegelijkheid in het besluitvormingsproces aan en neemt kennis van het rapport over de indicatoren voor vrouwen in het besluitvormingsproces van het Fins Voorzitterschap.

2000

 • Resolutie van het Europees Parlement over Vrouwen en Besluitvorming van 2 maart 2000(B5-0180/00). Klik door naar de tekst van de resolutie op de website van het Europese Parlement.
  Het Parlement herhaalde naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag van 2000 zijn standpunten en aanbevelingen aan de lidstaten i.v.m de participatie van vrouwen aan de besluitvorming (meer bepaald in het licht van de Internationale Conferentie ‘Peking +5’). Het Parlement vraagt aan de Commissie, zes jaar na de goedkeuring van zijn resolutie van 11 februari 1994, om voor het einde van 2000 een verslag in te dienen over de genomen maatregelen, met waar mogelijk statistieken betreffende de geboekte resultaten.
 • Besluit van de Commissie van 19 juni 2000 betreffende een evenwichtige deelneming van mannen en vrouwen in haar Comités en groepen deskundigen (2000/407/EG van 19/06/00), Publikatieblad nr L 154 van 27/06/2000, p. 34-35.
 • Mededeling van de Commissie van 7 juli 2000 over het besluit van de Commissie betreffende een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen in haar comités en groepen deskundigen (2000/C 203/03), Publikatieblad nr C 203 van 18/07/2000, p. 4-5.
  Met dit besluit en de sensibilisering errond bij de lidstaten wil de Europese Commissie binnen haar eigen instellingen het voorbeeld geven op het vlak van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden, bij gelijke verdienste, positief gediscrimineerd bij de aanstelling voor een hogere kaderfunctie. De commissie stelt zich als doel het aantal vrouwen voor deze functies tegen het eind van 2005 te verdubbelen.
 • Conferentie in Parijs (27/10/2000), georganiseerd op initiatief van het Franse voorzitterschap van de EU, waaraan de ministers bevoegd voor gelijkheid man/vrouw, vertegenwoordig/st/ers van het Europese Parlement, de sociale partners en de voorzitster van de Europese Vrouwenlobby deelnamen.
  Deze conferentie behandelde onder meer het thema vrouwen en besluitvorming: "Under the first subject, remarks from ministers and the Commissioner showed a high degree of agreement on the need to set appropriate goals or time-bound targets for the progress of women in decision-making positions, in the public sphere and in economic and social areas. The need for adapting the statistical systems was also widely mentioned as well as the need to develop a strategy based on widening the partnership based on exchange of experience, research, information and communication."
 • Verslag over de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 96/694 van de Raad van 2 december 1996 betreffende de evenwichtige deelneming van vrouwen en mannen aan het besluitvormingsproces (COM-2000-120).
  Aanbeveling 96/694 verzocht de Commissie om drie jaar na de goedkeuring een verslag uit te brengen. Dit verslag toont aan dat er, ondanks een groot aantal door de lidstaten genomen maatregelen, geen wezenlijke verandering is gekomen in de ondervertegenwoordiging van vrouwen in regeringen, parlementen en comités die besluiten voorbereiden, noch op de hogere niveaus van de arbeidsmarkt.
 • Op 20 december 2000 nam de Raad van de Europese Unie beslissing 2001/51/EC aan waarmee de kader-strategie op het vlak van gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2001-2005) werd vastgesteld. (COM (2000) 335).
  Het bevorderen van de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen aan alle besluitvormingsniveaus wordt aangehaald als een van de vijf doelstellingen van de kader-strategie. In dit kader startte het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen van de Europese Unie een project om gegevens over mannen en vrouwen in het besluitvormingsproces te verzamelen en te analyseren. De resultaten van dit project werden gepubliceerd onder de vorm van een databank.

2001

 • Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de Raad 96/694 van 2 december 1996 betreffende de evenwichtige deelneming van vrouwen en mannen aan het besluitvormingsproces (18/01/01).
  Vertrekkende van het rapport over de uitvoering van de aanbeveling 96/694 vaardigde het Parlement een resolutie uit die aandringt op bepaalde noden en op mogelijke acties inzake een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en meer bepaald in de politiek.

  Enkele citaten:
  ‘7. verzoekt om bevordering van een genderevenwicht op alle beleidsterreinen en in alle commissies op EU-, nationaal en internationaal niveau, waarbij het vertegenwoordigingspercentage van elke sekse niet lager mag zijn dan 40%;
  13. verzoekt de regeringen van met name die landen waar de deelneming van vrouwen in besluitvormingsorganen lager is dan 30%, de verschillende invloeden van de kiesstelsels op de politieke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in gekozen organen te onderzoeken, de aanpassing of herziening van deze systemen te overwegen en, zo nodig, wettelijke maatregelen te treffen of politieke partijen te stimuleren quotasystemen in te voeren, zoals het ritssysteem, en/of andere maatregelen te treffen om een evenwicht in deelneming te bevorderen;
  14. wijst op de noodzaak de partijstructuren en -procedures te herzien om alle hindernissen die direct of indirect de deelneming van vrouwen in de weg staan, op te heffen;
  19. verzoekt de lidstaten van de EU op de agenda van de volgende IGC wijzigingen op het Verdrag op te nemen om een evenwicht tussen mannen en vrouwen in de EU-instellingen en in alle besluitvormingsorganen te bevorderen.’

2003

 • Uit een rapport bleek dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de besluitvorming. Hieruit volgde de Resolutie van het Europees Parlement over de verkiezingen 2004: Hoe te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2003/2108 INI).

2005

 • Aangezien de gelijkheid tussen man en vrouw een van de fundamentele principes van de EU is willen ze hier expliciet aan werken. In 2005 komt het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Genderinstituut (COM (2005) 81).

2006

 • In 2006 werden in de ‘Routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010)’, na advies van het Comité van de Regio’s over de Mededeling van de Commissie, de doelstellingen en acties rond de deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming voor de toekomst vastgelegd. De twee voornaamste acties bestaan uit:
  -  Opzet van een communautair netwerk van vrouwen met topfuncties in de economie en politiek;
  -  Ondersteuning van sensibilisatieacties, uitwisseling van goede praktijken en onderzoek aan de hand van de Europese databank v/m en besluitvorming met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen van 2009.
 • Resolutie van het Europees Parlement over vrouwen in de internationale politiek (2006/2057 INI).

2007

 • Uitgave van het rapport ‘Women and men in decision-making 2007; analysis of the situation and trends’ met gegevens uit de databank ‘Vrouwen en mannen in besluitvormingsposities” met het oog op de opmaak van een stand van zaken en de ontwikkelingen van de voorbije jaren.
 • Resolutie van het Europees Parlement over de geïntegreerde benadering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in de werkzaamheden van de commissies (2005/2149(INI)).
 • Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de gelijkheid van vrouwen en mannen 2007.

2008

 • Realisatie van een website on women and men in decision-making met toegang tot onderzoek m.b.t. vrouwen in de Europese politiek; een Europese databank met gegevens over de verdeling man-vrouw in besluitvormingsposities in diverse domeinen: het beleid, de overheidsadministratie en justitie, het sociaal-economisch leven sinds 2003; indicatoren om de aanwezigheid van vrouwen in de besluitvorming te evalueren; nieuwsitems.
 • Lancering op 2 juni 2008 van het "Europees Netwerk van Vrouwen in Besluitvorming" als platform voor het uitwisselen van goede praktijken tussen bestaande netwerken op EU-niveau.

2009

 • Het Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Gelijkheid van vrouwen en mannen — 2009 SEC(2009) 165 vindt u hier.

Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3