Logo Printen Logo RSS logo facebook

De Raad van Europa

Council of Europe - logoDe Raad van Europa is een internationale organisatie, met zetel in Straatsburg. De doelstellingen van de Raad van Europa zijn het vrijwaren van de democratie, het beschermen van de mensenrechten en het toezicht houden op de naleving van de principes van de rechtstaat in alle lidstaten. De Raad van Europa bestaat uit een beslissingsorgaan (Comité van Ministers), een overlegorgaan (Parlementaire Vergadering) en een democratisch forum (Congres van Regionale en Lokale Overheden). De Raad speelt sinds vele jaren een dynamische rol inzake de thematiek gelijkheid v/m. [1]

1985-1999

 • Aanbeveling nr. 1008 (1985) van de Parlementaire vergadering betreffende de plaats van de vrouw in het politieke leven. De Parlementaire vergadering verzoekt hiermee het Comité van Ministers om de lidstaten aan te sporen mechanismen te ontwikkelen om de toegang voor vrouwen tot de politieke besluitvorming te vergemakkelijken, zodat zij een grotere gelijkheid met mannen kunnen bereiken.
 • Europese ministerconferentie over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen (Straatsburg, 4 maart 1986): Resolutie betreffende het beleid en de strategieën voor het verwezenlijken van gelijkheid in het politieke leven en het besluitvormingsproces. Deze resolutie doet o.a. een beroep op de lidstaten om strategieën te ontwikkelen die de gelijke deelname van mannen en vrouwen aan de politiek en aan het besluitvormingsproces bevorderen. Zij doet een oproep aan de politieke partijen om positieve acties te ondernemen opdat een groter aantal vrouwen aangeduid, benoemd en verkozen kan worden op alle niveaus van het politieke leven. De verklaring roept de lidstaten o.a. op om een absolute prioriteit te maken van het realiseren van de gelijkheid van mannen en vrouwen op elk niveau van het openbare leven en speciaal in de politiek en de besluitvorming.
 • Verklaring betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen, goedgekeurd door het Comité van Ministers op 16 november 1988. Deze verklaring benadrukt dat er strategieën moeten ontwikkeld worden die mannen en vrouwen een gelijke behandeling garanderen en hen in staat stellen dit recht te doen gelden. Deze strategieën moeten vrouwen en mannen toelaten elk hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen opdat zij elk op hun manier een bijdrage leveren aan de politiek. Ze dienen eveneens te voorzien in specifieke maatregelen voor een meer gelijke politieke, economische, sociale en culturele participatie.
 • Tweede Europese Ministerconferentie over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (Wenen, 4-5 juli 1989) : Resolutie voor een beleid dat de realisatie van een effectieve gelijkheid van vrouwen en mannen moet versnellen. Deze resolutie verbindt tot het ontwikkelen van een beleid waarin o.a. principiële maatregelen vervat zijn die een positief kader vormen voor een volwaardige participatie van vrouwen aan het politieke leven. Ze beveelt aan om vrouwen in gelijke mate als mannen te benoemen in leidinggevende functies, specifiek in functies gelinkt aan het proces van politieke besluitvorming.
 • Aanbeveling 1229 (1994) van de Parlementaire Vergadering betreffende de gelijke rechten van mannen en vrouwen. Deze aanbeveling stelt dat een toename van vrouwen op elk politiek niveau, conform het principe van de paritaire democratie, een meerwaarde betekent voor zowel mannelijke als vrouwelijke politici, omdat zij zo beiden een beter zicht kunnen krijgen op de problemen die zich voordoen in een moderne democratie. Deze aanbeveling verzoekt daarom om de werkzaamheden inzake de gelijke behandeling, de politieke participatie en de deelname van vrouwen aan het besluitvormingsproces intensief verder te zetten.
 • Aanbeveling 1269 (1995) van de Parlementaire Vergadering betreffende een tastbare vooruitgang van de rechten van de vrouw vanaf 1995. De Parlementaire Vergadering beklemtoont dat gelijkheid van mannen en vrouwen een noodzakelijke voorwaarde is voor een echte democratie. Paritaire democratie is voor de nieuwe lidstaten een belangrijk punt.
 • Slotverklaring goedgekeurd door de Tweede Top van Regeringsleiders van de Raad van Europa (Straatsburg, 10-11 oktober 1997). De verklaring benadrukt de noodzaak van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op alle niveaus van het openbare en het politieke leven.
 • Vierde Europese Ministerconferentie over gelijkheid tussen mannen en vrouwen (Istanbul, 13-14 november 1997): Verklaring betreffende de gelijkheid van mannen en vrouwen als fundamenteel criterium voor de democratie. In deze verklaring uiten de ministers hun wil om te werken aan een democratie waarin de gelijkheid tussen mannen en vrouwen een basisprincipe is dat leidt tot meer rechtvaardigheid en een betere toepassing van de mensenrechten. Een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de samenleving is een verrijking voor de democratie. De ministers erkennen dat deze doelstelling moet worden bereikt d.m.v. specifieke en multidisciplinaire strategieën om vrouwen effectief te laten deelnemen aan alle aspecten van het politieke en het openbare leven, door de deelname van vrouwen aan de macht en door mannen en vrouwen samen te laten werken aan een meer gelijke samenleving. Zij vragen het Comité van Ministers om (1) campagnes te ontwikkelen en te ondersteunen om de publieke opinie te sensibiliseren teneinde de voordelen van een evenwichtige politieke participatie van mannen en vrouwen te onderlijnen en om (2) informatie, voorbeelden van goede praktijken en evaluatieschema’s uit te wisselen tussen de lidstaten.
 • Aanbeveling 1413 (1999) van de Parlementaire Vergadering betreffende de paritaire vertegenwoordiging in het politieke leven. Het Europese Parlement herbevestigt het belang van de participatie van vrouwen aan de politieke besluitvorming voor de vrede en de democratie en betreurt dat er nog maar weinig vooruitgang is geboekt. Er worden aanbevelingen voorgesteld aan de lidstaten en ministerraden: ‘to institute a European ombudsman for the re-balancing of representation in order to promote the consolidation of "empowerment" and "mainstreaming", as defined in the Beijing Platform for Action, and their follow-up, and for co-ordinating all national equality organisations in the various member states’.

2003

 • Vijfde Europese Ministerconferentie over gelijkheid tussen vrouwen en mannen (Skopje, januari 2003) : Resolutie over de rol van vrouwen en mannen bij de preventie van conflicten, de consolidatie van vrede en het democratische proces na het conflict – een genderperspectief. In bijlage bij deze resolutie worden strategieën voor de consolidatie van vrede opgenomen die zich onder andere buigen over de thematiek van evenwichtige vertegenwoordiging v/m aan de besluitvorming. Er worden pistes voorgesteld aan regeringen, internationale organisaties en ngo’s om dit te verwezenlijken: ‘take measures aiming at increasing the number of women in decision-making bodies in political and public life at all levels, inter alia by enacting legislation and taking special measures for political parties, social partners, other professional organisations, public institutions, etc.; encourage parliaments and local and regional authorities to examine their time tables and working methods in order to enable women and men legislators to reconcile their work and family life’.
 • Aanbeveling (2003)3 van ‘Committee of Ministers’ aan de lidstaten betreffende de evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de politieke en publieke besluitvorming (Aangenomen door het ‘Committee of Minsters’ op 12 maart 2003). De bijlage bij deze aanbeveling stelt dat ‘balanced participation of women and men is taken to mean that the representation of either women or men in any decision-making body in political or public life should not fall below 40%’. Er worden verder wetgevende, adminstratieve en begeleidingsmaatregelen aangereikt.

2004

 • Aanbeveling 1676 (2004) betreffende de deelname van vrouwen aan de verkiezingen. Deze aanbeveling handelt over de problematiek van de ‘gezinsstem’ enerzijds, maar ook over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetgevende vergaderingen. Er wordt een ‘Charter voor electorale gelijkheid’ aanbevolen aan het Committee of Ministers met als concreet doel het bereiken van 40% vrouwelijke vertegenwoordigers in de vergaderingen tegen 2020 met behulp van verschillende mechanismen (wetgeving, kiessysteem, positieve acties van politieke partijen, quota’s, vormingen, toegang tot media, enz.).

2006

[1] Bronnen:


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3