Logo Printen Logo RSS logo facebook

Commission on the Status of Women : 4 - 15 maart 2013

Commission on the Status of Women : 4 - 15 maart 2013

Van 4 tot 15 maart houdt de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) haar 57ste zitting te New York in de zetel van de Verenigde Naties. Het prioritaire thema van deze vergadering is de uitroeiing en de preventie van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes . Daarnaast staan de evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen vrouwen en mannen, met inbegrip van de zorgen gegeven in het kader van HIV/AIDS en belangrijke vragen m.b.t.gendergelijkheid in het kader van de ontwikkelingen na 2015 op de agenda. Ook blikt men reeds vooruit naar het thema voor 2014, namelijk Uitdagingen en realisaties bij de implementatie van de Milleniumdoelstellingen voor vrouwen en meisjes. België werd er vertegenwoordigd door minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet.

Lees de tussenkomst van vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, op de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties over de rechten van de vrouw. "De strijd tegen het geweld tegen vrouwen is « een mondiale noodsituatie»"

De Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) werd reeds in 1946, één jaar na de oprichting van de Verenigde Naties, in het leven geroepen als een functionele commissie van ECOSOC (Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties) om de in de preambule en in het eerste artikel van het Handvest neergeschreven doelstellingen, n.l. "gelijke rechten voor man en vrouw" en "de fundamentele vrijheden zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst" te helpen verwezenlijken.

Elk jaar komt de Commissie éénmaal samen voor een periode van 10 werkdagen in de zetel van de Verenigde Naties te New York om de vooruitgang op het vlak van gendergelijkheid te evalueren. De deelnemers bekijken welke de belangrijkste uitdagingen op het vlak van gendergelijkheid zijn, leggen wereldwijde normen vast en stippelen concreet beleid uit om de situatie van vrouwen wereldwijd te verbeteren. De CSW bereidt ten behoeve van ECOSOC aanbevelingen en rapporten voor met het oog op de erkenning van de rechten van de vrouw op politiek, economisch, sociaal en educatief gebied. Daarnaast kan de CSW aanbevelingen formuleren inzake problemen van dringende aard. De CSW bestaat actueel uit 45 leden, die door ECOSOC verkozen zijn voor een periode van 4 jaar. De leden worden voorgedragen door hun regeringen. Er wordt een geografische verdeelsleutel gehanteerd : 13 leden zijn afkomstig Afrika, 11 uit Azië, 4 uit Oost-Europa, 9 uit Latijns-Amerika en de Caraïben, 8 uit West Europa en andere staten. De leden worden verkozen voor een periode van vier jaar.

CSW krijgt technische ondersteuning van UN Women. Zo neemt UN Women de organisatie van de deelname van vertegenwoordigers uit het middenveld aan de jaarlijkse bijeenkomst van de CSW op zich en coördineert zij de parallelle evenementen die plaatsvinden in de rand van de Zitting. UN-Women werd in 2010 in het leven geroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de vooruitgang op het vlak van gendergelijkheid en de zelfbeschikking van vrouwen te behartigen. De voorbije twee jaar heeft UN Women heel wat bereikt en tal van initiatieven ontwikkeld om een einde te stellen aan geweld op meisjes en vrouwen. UN Women kent vrouwen een centrale plaats toe in het vredesproces. Het agentschap promoot het leiderschap van vrouwen, eist politieke participatie en ondersteunt economische onafhankelijkheid van vrouwen.

Het voornaamste resultaat van de CSW zijn de aangenomen conclusies over de prioritaire thema’s die voor elk jaar worden vastgelegd. [1] Ze omvatten niet enkel een evaluatie van de gemaakte vooruitgang, van de lacunes en van de uitdagingen waar men nog voor staat maar ook aanbevelingen voor concrete acties voor regeringen, intergouvernementele organisaties en andere instellingen, actoren uit het middenveld en andere stakeholders, op lokaal niveau, regionaal, nationaal en international niveau.

Het prioritaire thema van deze 57ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw die in maart 2013 wordt gehouden is «de uitroeiing en preventie van alle vormen van geweld op vrouwen en meisjes ».” Meer informatie over de samenstelling van de CSW57, het programma en de werkdocumenten van deze 57ste zitting, consulteer deze pagina.

U kan de CSW57 ook volgen op Facebook en Twitter.

[1] Hier meer over de prioritaire thema’s tussen 2010 en 2014.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3