Logo Printen Logo RSS logo facebook

Naar meer genderevenwicht bij de politie?!

Naar meer genderevenwicht bij de politie?!

Op dit moment is er nauwelijks sprake van gendergelijkheid binnen de politie. Zo telde de geïntegreerde politie in maart 2013 amper 3% vrouwen als hoofdcommissaris en 10,8% als hoofdinspectrice. Bovendien hebben 117 politiezones geen vrouwelijke officierenkaders. [1]. Daarom nam vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet verschillende acties om te werken aan meer gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de politie in België.

Organisatie van een colloquium rond het thema "Vrouwen en politie"

N.a.v. de Internationale Vrouwendag in 2012, organiseerde Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansen Joëlle Milquet in de Senaat het seminarie "Vrouwen en Politie". Lees in de bijlagen hieronder de inleiding en de slotbeschouwingen van de minister.

Oprichting van een "task force" ter versterking van de gelijkheid tussen V/M

In de lente van 2012 werd, onder leiding van de Dienst Gelijkheid en Diversiteit van de Federale Politie, een «Task Force Gender» opgericht (met vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, enz.). Deze task force moest een actieplan voorbereiden voor het bereiken van meer genderevenwicht binnen de politie.

De werking van deze «Task Force Gender» distilleerde 3 pistes:

 • de ondersteuning van het loopbaanparcours van vrouwen in het algemeen en van High Potentials in het bijzonder;
 • de verzoening tussen privé- en beroepsleven;
 • de implementatie van gendermainstreaming.

Opstelling van een actieplan «Vrouwen en Politie»

De Task Force heeft een actieplan uitgewerkt met een twintigtal voorstellen. Het plan is dynamisch en kan met andere woorden worden bijgewerkt in functie van tijd en concrete omstandigheden.

Een twintigtal maatregelen moet een antwoord bieden op een reeks problemen die werden naar voor gebracht, zoals:

 • het gebrek aan statistische gegevens met betrekking tot het geslacht;
 • de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de selectie- en examencommissies of in nationale werkgroepen;
 • onvoldoende omkaderingsinstrumenten waarmee de High Potentials zich kunnen ontwikkelen;
 • het vaak ontbreken van een «gender»-mentaliteit bij leden van de externe en interne selectiecommissies;
 • de procedure voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris (directiebrevet), die soms een rem vormt voor de deelname van vrouwen;
 • de afwezigheid van vrouwen in het Dagelijks Bestuur en in de algemene vergadering van de VCLP (Vaste Commissie van de Lokale Politie);
 • de pijnpunten in verband met de verzoening tussen het privé- en het beroepsleven;
 • de mentaliteit die binnen de politie nog te weinig gericht is op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, enz.

Consulteer het Actieplan «Vrouwen en Politie».

Verspreiding van een omzendbrief om de ondervertegenwoordiging van vrouwen aan te pakken

Joëlle Milquet heeft een ministeriële omzendbrief (inwerkingtreding op 29 augustus) ondertekend ter bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in diverse organen van de politie aan te pakken.

De omzendbrief vormt een tussenstap naar een aanpassing van het statuut, zodat de verschillende wijzigingen daadwerkelijk in de statutaire wet worden opgenomen.

De omzendbrief voorziet in de volgende maatregelen:

 • Het nastreven van een evenwichtiger vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de samenstelling van commissies, comités, raden, jury’s, enz. De vicepremier verwacht dat de (deontologische, selectie-, deliberatie-, evaluatie-)commissies, de comités (met name de directiecomités), de raden, de jury’s (bijvoorbeeld van examens), de nationale werkgroepen in de toekomst worden samengesteld uit leden van de beide geslachten. Het concrete doel is te streven naar de aanwezigheid van minstens één derde van het ene, of het andere geslacht. De richtlijn is zowel van toepassing voor de politie als voor externe organisaties. Ze geldt in voorkomend geval ook voor de voordracht van leden aan de autoriteiten, bevoegd voor de benoemingen.
 • Het creëren van een functionaliteit «Coördinatie van de geïntegreerde gender-aanpak», gebaseerd op de principes opgesomd in het koninklijk besluit van 26 januari 2010, met het Openbaar Ambt als toepassingsgebied. [2] Die functionaliteit streeft ernaar de notie «gender» in aanmerking te nemen bij allerhande vormen van besluitvorming en te verifiëren of dat ook gebeurt in de praktijk. Ze zal meer bepaald de screening omvatten van de reglementering van de huidige en toekomstige processen (met name inzake rekrutering, mobiliteit, …).
 • De ondertekening van Charters aangaande «De gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de gelijkheid van kansen en de diversiteit». De Task Force Gender werkt nieuwe charters uit aangaande gelijkheid en diversiteit. Elk personeelslid van de geïntegreerde politie zal gevraagd worden om het individuele charter te ondertekenen. De Commissaris-generaal en de korpschef van de lokale politie van hun kant zullen het Charter voor het management ondertekenen.
 • De integratie van gelijkheid en diversiteit in de opdrachtbrieven. De vicepremier nodigt de mandaathouders eveneens uit om in hun volgende opdrachtbrief een punt te wijden aan diversiteit en gelijke kansen.
 • Het creëren van een statistisch instrument. Om een genderbeleid uit te werken, is een duidelijk en precies beeld vereist van de situatie, wat vandaag niet altijd het geval is. Elke korpschef van de lokale politie zal daarom voortaan, door middel van de morfologische vragenlijst alle statistische gegevens die er per gender worden opgesplitst, doorgeven aan de Dienst «Beleidsondersteuning» van de Algemene directie ondersteuning en beheer van de federale politie. Elke politiezone zal van tevoren, voor alle gegevens, een genderonderscheid moeten maken in haar registratiesysteem.

Consulteer de Ministeriële omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 - De bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten.

Ter info

 • Wist u dat er ook een Vereniging voor Belgische Politievrouwen bestaat, opgericht in mei 1994 naar aanleiding van de derde Europese Conferentie voor Politievrouwen in België en haar kantoor heeft bij Amazone? De vereniging is een netwerk dat zich richt naar al diegenen die op een of andere manier te maken hebben met het functioneren van politievrouwen. Personen en instellingen die beroepsmatig betrokken zijn bij het werk van vrouwen in een politiekorps kunnen lid worden. Meer informatie op hun website en Facebookpagina.
 • Om je kandidaat te stellen bij de politie, moet je hier terecht.

Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3