Logo Printen Logo RSS logo facebook

Subsidies voor gendergelijkheid in de nieuwe EU-begrotingsperiode

Subsidies voor gendergelijkheid in de nieuwe EU-begrotingsperiode

Vanaf januari 2014 start er op EU-niveau een nieuwe begrotingsperiode met nieuwe subsidies, nieuwe spelregels en nieuwe prioriteiten. Maar wat betekent deze nieuwe begrotingsronde nu op het vlak van gendergelijkheid? Wij maakten een korte analyse op basis van de nieuwe onlinegids, gepubliceerd door Vleva, het Vlaams-Europees verbindingsagentschap. [1] [2]

Van gendergelijkheid wordt gewag gemaakt in de drie volgende programma’s, waarover hieronder meer informatie:

 • Europees Instrument voor Democratie en Mensenrechten (EIDHR) (p.48)
 • Rechten en burgerschap (p.50)
 • Europees Sociaal Fonds (ESF) (p.56).

Europees Instrument voor Democratie en Mensenrechten (EIDHR)

Doel
Het ‘European Instrument for Democracy & Human Rights’ is een financieringsinstrument voor Democratie en Mensenrechten. Dit instrument focust op:

 • de naleving van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met speciale aandacht voor steun aan maatschappelijke organisaties, mensenrechtenorganisaties en slachtoffers van onderdrukking of mishandeling;
 • de bevordering en bevestiging van democratische hervormingen in derde landen naar meer participatie en beter betrouwbare verkiezingsprocessen, o.a. door waarnemingsmissies.

Deze acties komen in aanmerking voor financiering:

 • versterking van het internationale kader voor de bescherming van de mensenrechten, justitie, de rechtsstaat en de democratie en de bevordering van het internationale humanitaire recht;
 • opbouw van vertrouwen in betrouwbare en transparante democratische verkiezingsprocessen;
 • bevordering en bescherming van gendergelijkheid, de rechten van het kind, de rechten van inheemse volkeren, de rechten van personen met een beperking.

Deelnemers

 • regionale en bovenlokale besturen;
 • internationale organisaties;
 • non-profitorganisaties;
 • ngo’s.

Landen

 • EU-lidstaten;
 • landen die het meest behoefte hebben aan democratische begeleiding.

Thema’s

 • buitenlandse acties;
 • externe betrekkingen;
 • justitie.

Budget
Budget 2014-2020: 1,183 miljard euro

Praktisch
Info en contact:
Europees contactpunt
EuropeAid-EIDHR@ec.europa.eu
Meer lezen:
ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Rechten en burgerschap

Doel:
Dit programma is de opvolger van drie programma’s uit de periode 2007-2013: Grondrechten en burgerschap, Daphne III en de Secties ’Antidiscriminatie en diversiteit’ en ‘Gendergelijkheid’ van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit (PROGRESS).

Dit programma focust op:

 • de uitoefening van de rechten die voortvloeien uit het burgerschap van de Unie versterken;
 • de effectieve toepassing bevorderen van de beginselen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, waaronder de gelijkheid van vrouwen en mannen, en de rechten van personen met een beperking, en ouderen;
 • persoonsgegevens beter beschermen;
 • de rechten van het kind beter doen naleven;
 • consumenten en bedrijven de juiste tools geven voor meer vertrouwen in de handel binnen de interne markt: door consumentenrechten af te dwingen en door de vrijheid van ondernemerschap in de interne markt met grensoverschrijdende transacties te versterken.

Deze acties komen in aanmerking voor financiering:

 • analytische acties, zoals de verzameling van gegevens en statistieken, de ontwikkeling van gemeenschappelijke methoden, studies, onderzoeken, analyses en enquêtes; workshops, seminars, samenkomsten van deskundigen en conferenties;
 • opleidingsactiviteiten, zoals de uitwisseling van personeel, workshops, seminaries, ‘train-the-trainers’-evenementen, ontwikkeling van online en andere opleidingsmodules;
 • kennisuitwisseling, samenwerking, bewustmaking en verspreiding:
  • goede praktijken;
  • conferenties en seminaries;
  • dataverzameling voor publicaties
 • ontwikkeling, exploitatie en onderhoud van systemen en instrumenten via ICT;
 • ondersteuning voor de belangrijkste Europese netwerken en netwerken tussen gespecialiseerde instanties en organisaties, nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten op Europees niveau; netwerken van deskundigen en waarnemingsposten op Europees niveau.

Deelnemers

 • alle organisaties met rechtspersoonlijkheid;
 • lokale besturen;
 • regionale en bovenlokale besturen;
 • internationale organisaties;
 • ngo’s;
 • kmo’s.

Landen

 • EU-lidstaten;
 • Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen);
 • kandidaat-lidstaten (FYROM, IJsland, Montenegro, Servië en Turkije);
 • Zwitserland.

Thema’s

 • betere regelgeving;
 • cultuur en media;
 • digitale agenda;
 • justitie;
 • sociaal beleid.

Budget
Budget 2014-2020: 389,2 miljoen euro

Meer lezen
www.ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/fundamental-rights-programme/index_en.htm

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Doel
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) draagt bij tot de economische, sociale en territoriale cohesie en is daarmee binnen de Europese Unie het belangrijkste financiële instrument dat investeert in mensen. Het Fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Het fonds:

 • stimuleert werkgelegenheid en ondersteunt arbeidsmobiliteit;
 • stimuleert sociale inclusie en armoedebestrijding;
 • investeert in onderwijs, vaardigheden en levenslang leren;
 • versterkt institutionele capaciteit en een efficiënt overheidsapparaat.

Deze acties komen in aanmerking voor financiering:

 • werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden en niet-actieven, jongeren die niet werken of geen onderwijs of opleiding volgen; acties voor zelfstandigen, ondernemerschap en oprichting van eigen bedrijf; gendergelijkheid, actief en gezond ouder worden in het werk, modernisering en versterking van de arbeidsmarktinstellingen;
 • acties voor lagere schooluitval, gelijke toegang, betere onderwijskwaliteit, betere vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking, grotere arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs- en opleidingsstelsels;
 • acties voor actieve inclusie (o.a. ook Roma), strijd tegen discriminatie, betere toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang, sociale economie en lokale ontwikkelingsstrategieën;
 • nationale, regionale en lokale hervormingen voor betere regelgeving, goed bestuur en capaciteitsopbouw werkgelegenheids-, onderwijs- en sociale diensten.

Deelnemers

 • alle organisaties met rechtspersoonlijkheid;
 • lokale besturen;
 • regionale en bovenlokale besturen;
 • kmo’s;
 • ngo’s;
 • non-profitorganisaties;
 • onderzoekscentra;
 • scholen;
 • universiteiten;
 • opleidingscentra.

Landen

 • EU-lidstaten

Thema’s

 • betere regelgeving;
 • ondernemingsbeleid;
 • onderwijs;
 • sociaal beleid;
 • regionale ontwikkeling;
 • werkgelegenheid.

Budget

 • Budget 2014-2020: nog te bepalen

Info en contact
Vlaams contactpunt
ESF-agentschap Vlaanderen
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
www.ec.europa.eu/esf/home.jsp

Download hier uw gratis exemplaar van de vleva-EU-subsidiegids 2014-2020.

Vragen over Europese subsidies? Neem contact op met het vleva-EU-subsidieteam.
E subsidieteam@vleva.eu
T 02 737 14 30
W www.vleva.eu/subsidiewijzer

[1] Wat de prioriteiten betreft, beklemtoont de vleva-gids dat de Europa 2020-strategie de leidraad vormt. Kennis, innovatie en digitale maatschappij, O2-arme economie, milieu, werkgelegenheid en onderwijs ook de prioriteiten zijn voor de volgende 7 jaar. De Europese Commissie legt jaarlijks duidelijk meetbare outputindicatoren vast. Op basis van, bijvoorbeeld, het aantal gezinnen dat toegang heeft tot het internet of het aantal leningen aan master-studenten, bepaalt de Commissie het succes van het programma.

[2] De Europese Commissie zwoegt nog aan de laatste versie van de subsidiewerkprogramma’s. Daarom actualiseert vleva deze gids in december. Indien je de nieuwe editie graag in je e-mailbox wil ontvangen, dan kan je je hiervoor registreren via deze webpagina.