Logo Printen Logo RSS logo facebook

Vlaanderen

Op Vlaams niveau noteerden wij de goedkeuring van twee belangrijke decreten op het vlak van de gelijkheid v/m. Andere aandachtspunten betroffen kinderopvang en de aanwezigheid van vrouwen in bestuurs- en adviesraden.

1. Ten eerste keurde het Vlaams Parlement op 3 juli 2008 het decreet ’Gelijke kansen en gelijkebehandelingsbeleid’ goed op initiatief van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Gelijke Kansen (10 juli 2008 - Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, BS 23/09/2008, blz. 49410). Met dit decreet zet de Vlaamse Regering de Europese richtlijnen over antidiscriminatie om in Vlaamse regelgeving en biedt Vlaanderen bescherming en een oplossing in geval van discriminatie op grond van: geslacht (inclusief transseksualiteit), ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie en nationaliteit. Het nieuwe decreet specificeert bovendien de domeinen waarbinnen discriminatie niet kan. Het gaat om werk, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, mobiliteit, cultuur, jeugd, sociale voordelen en toegang tot en deelname aan economische, sociale, culturele of politieke activiteit buiten de privé-sfeer.

Tegelijkertijd werd de oprichting van een meldpunt discriminatie in elke Vlaamse centrumstad aangekondigd. Deze meldpunten moeten meldpunten ’discriminatie’ worden en pakken dus alle vormen van discriminatie aan.

Het nieuwe decreet verankert ook de Open Coördinatie Methode (OCM). Volgens de OCM coördineert, stimuleert en volgt de Vlaamse minister van Gelijke Kansen de actieplannen rond gelijke kansen die de afzonderlijke Vlaamse ministers voor hun eigen beleidsdomeinen om de twee jaar verplicht opstellen.

2. Ten tweede gaf het Vlaams Parlement op 30 april zijn goedkeuring aan het "Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005" (16 mei 2008 - Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005, BS 16/06/08, blz. 30584). Dit Verdrag beoogt zowel de preventie van mensenhandel als de bestraffing van de trafikanten. Het hecht tevens bijzondere aandacht aan de bescherming van slachtoffers van mensenhandel en aan de bewaring van hun rechten. Het Verdrag voorziet in de oprichting van een onafhankelijk opvolgingsmecanisme, die de navolging van zijn bepalingen door de Partijen garandeert.

3. Daarnaast trof Vlaanderen in 2008 ook belangrijke maatregelen op het vlak van kinderopvang. Zo werden o.a. voorrangsregels vastgelegd om de toegankelijkheid van alleenstaanden, werklozen en laaggeschoolden tot kinderopvang te vergemakkelijken, de erkenningsvoorwaarden voor kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders verbreed en ouders kunnen voortaan ook in de zelfstandige sector kinderopvang volgens hun inkomen betalen.

Wat de aanwezigheid van vrouwen in bestuurs- en adviesraden betreft: enerzijds werd er een uitzonderingsprocedure inzake evenwichtige participatie vastgelegd (26 Oktober 2007 - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de uitzonderingsprocedure inzake een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, BS 25/01/08, blz. 4759), anderzijds steunde de Vlaamse regering het project "M/V-united in bestuursorganen" om meer vrouwen in bestuursraden te krijgen.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3