Logo Printen Logo RSS logo facebook

Franse Gemeenschap en Waals gewest

De Franse Gemeenschap en de Waalse Regio hebben in 2008 drie belangrijke decreten aangenomen, die Europese richtlijnen in regionale wetgeving omzetten.

Op het einde van 2008 keurde zowel het Waals Parlement (6 november 2008 - Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding, BS 19/12/08, blz. 67344) als het Parlement van de Franse Gemeenschap (12 december 2008 - Decreet betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie, BS 13/01/09, blz. 987) een decreet goed m.b.t. bepaalde vormen van discriminatie. Deze decreten zetten 5 Europese richtlijnen i.v.m. gelijke behandeling om in resp. regionale en gewestelijke wetgeving. De discriminatiegronden worden in detail opgesomd in artikel nr.1 van het gewestdecreet en in artikel 2 van het decreet van de Waalse regio. Discriminatiegronden zijn: nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming; leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing, handicap; geslacht en verwante criteria zoals zwangerschap, bevalling en moederschap of geslachtsverandering; burgerlijke staat; geboorte, financiële middelen, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, fysische of genetische eigenschap of sociale positie. Onder discriminatie wordt verstaan: directe en indirecte discriminatie; intimidatie en seksuele intimidatie; aanzet tot discriminatie; het weigeren van het nemen van maatregelen t.a.v. gehandicapte personen; directe en indirecte ongelijke behandeling. Het belangrijkste doel van deze decreten is het creëren van een algemeen en geharmoniseerd kader om discriminatie te lijf te gaan. Dit kader betreft domeinen van toepassing, positieve acties, bevoegdheden van autonome organismen belast met de strijd tegen discriminatie die in rechte kunnen optreden, hulpmiddelen en bewijslast, bescherming en sancties. Er wordt ook een verzoeningscommissie in het leven geroepen overeenkomstig de samenwerkingsakkoorden met het Instituut en het Centrum en er wordt een evaluatie m.b.t. de toepassing en de effectiviteit van deze decreten wordt voorzien.

Op het Waalse niveau, kregen het IWEPS, de CESRW et de CWEHF tesamen met de Commission consultative régionale du Dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle de taak dit decreet te evalueren. Zij moeten zowel de strijd tegen discriminatie opvolgen als de functie van waakhond vervullen inzake gelijke behandeling van de burgers op het terrein van de economie, werkgelegenheid en professionele vorming. Op het niveau van de Franstalige Gemeenschap, moet het Parlement om de 5 jaar een evaluatieverslag opstellen op basis van een rapport, opgemaakt door een commissie van experts.

Het derde decreet werd aangenomen op 17 juli 2008 door het Parlement van de Frans Gemeenschap (18 juli 2008 - Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005, BS 23/09/08, blz. 49463). Het geeft zijn goedkeuring aan het "Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005". De Franstalige Gemeenschap is vooral begaan met de preventie en de ontmoediging van de mensenhandel, met de opvang van slachtoffers, de voorlichting en de hulp aan jongeren.

Het Waals Parlement tenslotte nam een decreet aan dat wettelijk samenwonenden dezelfde rechten verschaft op het gebied van erfenisrechten en schenkingen (19 juni 2008 - Decreet tot gelijkstelling voor de successierechten van de wettelijk samenwonenden met een verwantschapsband met de wettelijk samenwonenden zonder verwantschapsband, BS 25/06/08, blz. 32537). In België betalen wettelijk samenwonenden hetzelfde tarief als gehuwden bij erfenis en schenking. In het Waalse Gewest moest hiervoor aan tweebijkomende voorwaarden worden voldaan: de wettelijk samenwonenden mochten geen familiebanden hebben (gold dus niet bv. niet voor broers en zusters) en de wettelijke verklaring moest gebeurd zijn minimum één jaar voor de erfenis of schenking. Sinds het decreet van 25 juni 2008 in werking trad gelden dezelfde regels voor alle samenwonenden, op voorwaarde dat de wettelijke samenwoning inging minstens zes maanden voor de erfenis of schenking.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3