Logo Printen Logo RSS logo facebook

Wie betaalt de prijs van de bezuinigingen? Lees de nieuwe studie van de Vrouwenlobby

Wie betaalt de prijs van de bezuinigingen? Lees de nieuwe studie van de Vrouwenlobby

Vrouwen grootste slachtoffers van bezuinigingen

De bevindingen van de studie van de Europese Vrouwenlobby "The price of austerity – the impact on women’s rights and gender equality in Europe", tonen aan dat het terugschroeven van overheidsuitgaven impact hebben op vrouwen, mannen, jongens en meisjes in alle EU-landen, maar dat ze toch vooral vrouwen treffen. En dit om twee redenen: 1) er zijn meer vrouwen tewerkgesteld in de publieke sector dan mannen, en 2) vrouwen zijn afhankelijker van openbare diensten dan mannen.
Besparingen om de overheidsschuld in te dijken op de kap van jobs in de publieke sector en publieke diensten, hebben een directe impact op vrouwen. De verkleining van de genderkloof in werkgelegenheid en de verkleining van de loonkloof in het algemeen, mogen niet geïnterpreteerd worden als tekenen van meer gendergelijkheid. Het is eerder een signaal van minder goede levensomstandigheden voor iedereen.

Zoals voorspeld in de vorige EWL/Oxfam publicatie uit 2010, "Women’s poverty and social exclusion at a time of recession – An invisible crisis?" [1], was de eerste golf van de crisis een crisis van de private sector. Deze had daardoor meer impact op de door mannen gedomineerde sectoren van de economie (auto industrie, ...). Maar de recente uitbreiding van de crisis naar de publieke sector heeft een grotere impact op vrouwen.

De EWL-studie baseert zich op het overzicht van de bij de EWL aangesloten organisaties en op andere bronnen om het patroon van de impact van bezuinigingsmaatregelen op vrouwen en gendergelijkheid in kaart te brengen. Drie aspecten staan in de kijker: 1) het terugschroeven van jobs en lonen in de publieke sector, 2) het afschaffen van diensten en voordelen en 3) bezuinigingen op het terrein van vrouwenrechten en gendergelijheid. De studie wijst uit dat de crisis al bij al geen "he-cessie" is die vooral mannen zou raken, en dat de officiële statistieken niet de gehele waarheid tonen.

Zo groeien de werkloosheidsgraad van vrouwen en deze van mannen naar elkaar toe. Maar wat de statistieken bijvoorbeeld niet laten zien is dat vrouwen die werkloos raken meer geneigd zijn zich terug te trekken uit de arbeidsmarkt. Of zij moeten gedwongen deeltijds gan werken en vallen zo buiten de werkloosheidsstatistieken. Verminderde overheidsbudgetten voor openbare diensten vertalen zich in een zorgcrisis: bezuinigingen in zorgdiensten, kinderopvang, gehandicaptenzorg, het verdwijnen van fiscale voordelen, ... brengen privatisering van de zorg met zich mee. En het afschaffen of strenger maken van de voorwaarden voor bestaande verlofperioden, zoals ouderschaps- en vaderschapsverlof, verhinderen dat mannen hun deel van de zorg op zich nemen. Op deze manier vinden vrouwen moeilijker de weg naar betaald werk op de arbeidsmarkt.

Terugkeer naar het verleden?

De studie van de EWL plaatst vraagtekens bij de impact op vrouwenrechten en m/v-gelijkheid op lange termijn. De gevolgen van bezuinigingsmaatregelen kunnen jaren van vooruitgang teniet doen. De werkgelegenheidsgraad van vrouwen in 22 landen is vandaag teruggevallen op het niveau van 2005. De EU zal heel wat inspanningen moeten leveren om het vooropgestelde doel van 75% werkgelegenheidsgraad van vrouwen tegen 2020 te behalen. Het zijn de vrouwen die de prijs betalen wanneer landen het nalaten te voorzien in publieke diensten en hun rol in de herverdeling van inkomens achterwege te laten. Bovendien bestaat hierdoor het gevaar dat traditionele genderrollen opnieuw de bovenhand krijgen en dat de economische zelfstandigheid van vrouwen in het gedrang komt.

De stem van vrouwen gesmoord?

Er is een erosie van de instellingen voor gendergelijkheid op nationaal niveau en subsidies voor vrouwenorganisaties worden teruggeschroefd. De combinatie van deze twee factoren heeft een impact op zowel de verlening van vitale diensten van deze organisaties, als op de slagkracht van verenigingen die opkomen voor vrouwenrechten, aldus de studie. Bezuinigingen smoren de stem van vrouwen.

Aanbevelingen op drie niveaus

De studie formuleert aanbevelingen op drie niveaus.

  • De lidstaten worden gevraagd om vitale diensten in stand te houden en om een genderimpactanalyse te maken en gender budgeting tools te gebruiken bij het uitstippelen van hun beleid.
  • De Europese Commissie moet een leidersrol opnemen en het actuele gebeuren een halt toeroepen. Zij moet lidstaten ertoe aanzetten hun arbeidsmarkt te hervormen zonder te raken aan sociale voorzieningen.
  • De studie doet tenslotte ook een oproep naar vrouwenverenigingen. Vrouwenverenigingen moeten toezien op budgetaire processen en lobbyen bij ministers van financiën.

Download The Price of Austerity by the European Women’s Lobby (PDF).


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3