Logo Printen Logo RSS logo facebook

De directrice van UN Women spreekt klare taal

Vrijdag 7 maart 2014 19:00-20:00 | Zetel van de VN - New York
De directrice van UN Women spreekt klare taal

"Gelijkheid voor vrouwen is vooruitgang voor iedereen".

Dit jaar wordt de "Internationale Vrouwendag" gevierd in de hoofdzetel van de Verenigde Naties op 7 maart, aan de vooravond van de 58ste Zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw [1]. Het evenement zal worden bijgewoond door tal van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Secretaris-Generaal van de VN en de Directrice van UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Hieronder vindt u de videoboodschap van Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice van UN Women:

Toespraak van Phumzile Mlambo-Ngcuka:

"Vandaag sluiten wij ons aan bij de wereldgemeenschap en vieren wij de vooruitgang die geboekt is op het gebied van vrouwenrechten, de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid. We zijn er ons van bewust dat deze vooruitgang te traag gaat en ongelijk is en dat in sommige gevallen vrouwen en meisjes geconfronteerd worden met nieuwe en complexere uitdagingen.

De Internationale Vrouwendag is een dag waarop wij er ons toe verbinden om nog harder te vechten voor gendergelijkheid. Allen samen, vrouwen, mannen, jongeren en leiders van naties, van gemeenschappen, van religie of prominenten uit de zakenwereld.

Als we ervan overtuigd zijn dat de empowerment van vrouwen en meisjes en hun inclusie in de samenleving kan helpen om de grote uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan, dan zullen we oplossingen vinden voor de vele problemen waarmee we geconfronteerd worden. Dan zullen we de grote uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid, en geweld tegen vrouwen en meisjes kunnen aanpakken.

Vrouwen besteden het leeuwendeel van hun inkomen aan het welzijn van hun kinderen en familie. Het verhogen van de vrouwelijke arbeidsparticipatie draagt bij tot economische groei. Door de armoede van vrouwen te verminderen, zullen we de extreme armoede wereldwijd drastisch én duurzaam terugdringen.

Door meisjes langer op school te houden en kwalitatief onderwijs te verlenen, geven we jonge vrouwen de kans om een rol te spelen in de maatschappij. Zij zullen sterkere families, betere gemeenschappen en duurzamere democratieën opbouwen.

Door te werken aan gelijke kansen en door structurele barrières weg te werken voor de empowerment van vrouwen, zullen wij ongelijkheid een halt toeroepen en inclusieve economische groei teweegbrengen.

Door de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zij beslissingsmacht krijgen, in gemeenschappen, in beleid, in zaken en in religieuze instellingen, zullen wij een rechtvaardigere, vredigere en stabielere wereld kunnen uitbouwen.

Als we samenwerken met mannen en jongens zullen we de mensheid engageren in een taak die de verantwoordelijkheid is van eenieder.

Nu we de Internationale Vrouwendag vieren, gedenken en vieren wij de vrouwen die, onder leiding van vrouwen in vakbonden, meer dan een eeuw geleden vochten voor betere arbeidsomstandigheden, vrede en brood. Hun vraag blijft gelden tot op de dag van vandaag.

Aangezien er nog steeds sprake is van een trage en ongelijke vooruitgang blijven we krachtig oproepen tot verandering. We zijn schatplichtig aan de ontelbare vrouwen overal ter wereld die elke dag zorgen voor verandering.

Bijna 20 jaar na de Wereldvrouwenconferentie van Beijing en 15 jaar na de Millennium-top, kijken we met trots terug op de vooruitgang die we gemaakt hebben. Meer vrouwen werken. Meer meisjes gaan naar school. Minder vrouwen sterven bij zwangerschap en de bevalling. Er zijn meer vrouwen in leiderschapsposities.

Maar geen enkel land ter wereld realiseerde reeds volledige gelijkheid van vrouwen en mannen, van meisjes en jongens. De schending van vrouwenrechten en gendergerelateerd geweld zijn een schande. Laat ons voortbouwen op de lessen die we geleerd hebben en de wetenschap dat gelijkheid voor vrouwen vooruitgang voor allen betekent. Laat ons gaandeweg meer en krachtigere vooruitgang boeken om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te realiseren en een nieuwe agenda op te stellen voor de toekomst.

We kunnen het ons niet langer veroorloven om de helft van de wereldbevolking achter ons te laten. De 21ste eeuw moet een verschil betekenen voor elk meisje en voor iedere vrouw. Zij moeten weten dat als meisje geboren worden niet het begin is van een hard leven vol met nadelen.

Samen moeten wij er voor zorgen dat:

ZIJ veilig is en gevrijwaard van gendergerelateerd geweld.

ZIJ beschikt over mensenrechten die worden gerespecteerd, inclusief reproductieve rechten.

ZIJ zelfstandig is op economisch gebied en op alle gebieden door onderwijs, gelijke kansen, participatie en leiderschap.

Dit is de ZIJ-imperatief waartoe ik u oproep.

Laten wij de stap wagen en meewerken aan een nieuw tijdperk.

Vandaag en alle dagen, zal UN Women vechten voor vrouwenrechten, empowerment van vrouwen en gendergelijkheid.

Gelijkheid voor vrouwen is vooruitgang voor iedereen."

Together we must make sure that:

SHE is Safe and Secure from gender-based violence.

SHE has Human rights that are respected, including reproductive rights.

SHE is Empowered economically and in every way through Education, Equal opportunity, participation and leadership.

This is the SHE imperative to which I call on you to commit.

Let us all cross the line and stand on the right side of history.

Today and every day, UN Women will stand strong for women’s rights, women’s empowerment and gender equality.

Equality for women is progress for all.

Meer informatie vind je op deze webpagina.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1