Logo Printen Logo RSS logo facebook

Raad van Europa

In mei 2009, twintig jaar na de eerste “Declaration on equality of women and men” (16 november 1988) (Decl-16.11.88E), waarin wordt gesteld dat de gelijkheid van vrouwen en mannen een fundamenteel mensenrecht is, een voorwaarde sine qua non voor democratie en een imperatief voor sociale rechtvaardigheid, vernieuwt de Raad van Europa zijn engagement tegenover gendergelijkheid met de verklaring “Making gender equality a reality” (Madrid, 12 mei 2009) ((CM (2009) 68 final). Hiermee wil de Raad van Europa de kloof tussen de jure en de facto gelijkheid dichten en doet daarbij een uitdrukkelijke en dringende oproep naar de lidstaten om hetzelfde te doen.

Binnen de Raad van Europa zijn er twee organen belangrijk voor gelijkheid van vrouwen en mannen, namelijk het Steering Committee for Equality between Women and Men (CDEG) dat zich op ministerieel niveau situeert en het Committee on Equal Opportunities for Women and Men van de Parlementaire Vergadering. Dit laatste comité bestaat uit drie subcomités die zich resp. bezig houden met geweld op vrouwen, de positie van vrouwen in besluitvorming en vrouwenhandel. De Raad participeert daarnaast in projecten rond gendergelijkheid en investeert in internationale samenwerking.

Thema’s die in 2009 bijzondere aandacht kregen waren “geweld tegen vrouwen”, “vrouwen in de besluitvorming” en “gender mainstreaming”. Daarnaast werd er op hoog niveau een conferentie gehouden rond mensenrechten voor vrouwen met een functiebeperking (High Level European Conference “Women with disabilities: access to training and employment”, Léon (Spanje), 12-13 februari 2009) en een seminarie rond de gelijkheid van vrouwen en mannen in het herziene Sociale Charter (Kiev, 4-5 maart 2009). Tijdens de "Conference on Family Affairs", Wenen, 16-17 juni 2009, werd aandacht besteed aan de combinatie van werk en gezin.

Geweld tegen vrouwen
Bestrijding van geweld tegen vrouwen stond in 2009 op de agenda van verschillende instanties die deel uitmaken van de Raad van Europa. Het Congress on Local Authorities maakte een rapport op met mogelijke acties door lokale of regionale autoriteiten en aanvaardde een resolutie (Resolution 279 (2009)) en een aanbeveling (Recommendation 260 (2009)) om geweld op vrouwen te bestrijden. De ministers van Justitie van de 47 lidstaten kwamen in Tromsø (Noorwegen) op 18-19 juni samen om te kijken hoe de Europese samenwerking kan versterkt worden en namen een resolutie aan tegen geweld op vrouwen (CM(2009)134). De Conference of International Non-governmental Organisations (INGOs), die een consultatieve status heeft bij de Raad van Europa, stelde een aanbeveling (CONF/PLE Rec2) op tegen geweld op vrouwen.
Van bijzonder belang is echter dat in 2009 het Ad Hoc Committee to prevent and combat violence against women and domestic violence (CAHVIO), dat einde 2008 werd opgericht en dat voor het eerst samenkwam in april 2009, een mandaat kreeg om een bindend Europees wettelijk instrument uit te werken om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden, om de slachtoffers te beschermen en om de daders te vervolgen. De uitwerking van dergelijk instrument gebeurde op aanraden van de Task Force die eerder de campagne tegen geweld van de Raad van Europa had geleid en het Steering Committee for Equality between Women and Men (CDEG) ondersteunde dit voorstel. Het Committee on Equal Opportunities for Women and Men of the Parliamentary Assembly gaf zijn instemming in Resolution 1635 (2008) “Combating violence against women: for a convention of the Council of Europe”, die werd hernomen in Recommendation 1868 (2009).
CAHVIO presenteerde in mei een interimrapport (CAHVIO (2009) 4 FIN) waarin het zijn werkmethode uiteenzet. Het eindrapport van CAHVIO wordt verwacht in 2010.
Het parlementaire comité keurde een aantal resoluties en aanbevelingen goed in verband met geweld op vrouwen: 30/1/2009: Feminicides (Res. 1654; Rec. 1861); 26/2/2009: The urgent need to combat so-called “honour crimes” (Res. 1681; Rec. 1872); 28/04/2009: Women in prison (Res. 1663); 29/5/2009: The rights of today’s girls – the rights of tomorrow’s women (Res. 1669; Rec. 1881); 29/5/2009: Sexual violence against women in armed conflict (Res. 1670; Rec. 1873); 02/10/2009: Rape of women, including marital rape (Res. 1691; Rec. 1887); 20/11/2009: Migrant women: at particular risk from domestic violence (Res. 1697; Rec. 1891).

Vrouwen in besluitvorming
Een ander thema dat onder de aandacht kwam in 2009 was “vrouwen in besluitvorming”. Op dit terrein werden twee rapporten goedgekeurd. Tijdens de 79ste plenaire zitting keurde het adviesorgaan voor grondwettelijke aangelegenheden van de Raad van Europa, de Venice Commission, het “Report on the impact of electoral systems on women’s representation in politics” goed. Dit rapport moest de impact van de kiesstelsels nagaan op de verkiesbaarheid van vrouwen. In november nam het Steering Committee for Equality between Women and Men (CDEG) tijdens zijn 42ste vergadering het rapport “Parity Democracy; a far cry from reality” aan. Hierin worden de resultaten geannalyseerd van de datacollectie die gebeurt in opvolging van Recommendation Rec(2003)3 over de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de besluitvorming.
Het parlementaire Committee on Equal Opportunities for Women and Men reikte voor de eerste maal de “gender equality prize” uit. Deze prijs beloont politieke partijen die aandacht geven aan gendergelijkheid. Laureaat in 2009 was de Portugese Socialistische Partij.
Ook werden er twee evenementen georganiseerd rond het de positie van vrouwen in de besluitvorming. In maart 2009 organiseerde de Raad van Europa samen met de Spaanse minister voor Gelijke Kansen en de Permanente Vertegenwoordiging van de VN te Spanje een side event over “Equal participation of women and men in political and public decision-making: a fundamental criterion of democracy”. In april 2009 organiseerde het Committee on Equal Opportunities for Women and Men samen met het North-South Centre van de Raad van Europa een conferentie te Lissabon met als titel “Status and political participation: women as agents of change in the Euro-Mediterranean region”.
Tot slot vroeg Europees Hof van de Rechten voor de Mens in een resolutie dat lidstaten bij het voordragen van kandidaten rechters in de mate van het mogelijk een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen zouden respecteren (Resolutie 1646 (2009)).

Gender mainstreaming
In 2009 schonk de Raad van Europa opnieuw bijzondere aandacht aan het thema “gender mainstreaming”. Het Steering Committee for Equality between Women and Men (CDEG) zette in 2009 de sociale bescherming van vrouwen op de agenda om na te gaan hoe een genderaspect kan worden ingebracht in beleidsmaatregelen op het terrein van de sociale zekerheid en schonk in dit verband aandacht aan de resultaten van de septembervergadering over "Gender mainstreaming in social protection" van het Informal Network on Gender Mainstreaming.
In Athene (Griekenland) werd in mei 2009 een belangrijke conferentie gehouden met als titel “State budgets: a key factor in real gender equality”. Deze conferentie had tot doel het begrip “gender budgeting” te verduidelijken voor een publiek van zowel ambtenaren uit ministeries van financiën, ministers belast met gelijke kansenbeleid als parlementariërs en NGO’s. Bij deze gelegenheid werd het "Handbook on practical implementation of gender budgeting" gelanceerd.


Nieuwsberichten


Kalender

« November 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2