Logo Printen Logo RSS logo facebook

Een nieuwe stap in de Vlaamse anti discriminatiewetgeving

46. Een nieuwe stap in de Vlaamse anti discriminatiewetgeving

Decreetswijziging

Op 19 maart keurde het Vlaams Parlement het "Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid" goed. De wijziging van het decreet drong zich op vanuit de dagelijkse praktijk en vanuit een aantal internationale ontwikkelingen. Het decreet behandelt de Vlaamse regelgeving rond anti-discriminatie op alle gronden. [1]

Dit decreet wijzigt twee decreten uit het domein van gelijke kansen, namelijk:

Gender als verruimde focus

In het nieuwe decreet worden ’genderidentiteit’ en ’genderexpressie’ voor het eerst opgenomen in de lijst van beschermende kenmerken. "Gender" is voortaan het verruimd focuspunt van het gelijke kansenbeleid en dit wordt geformuleerd als "gender, inclusief geslacht, genderidentiteit en genderexpressie". De definitie van "gelijke beloning" wordt opgefrist en het decreet legt de rechtsbasis voor de oprichting van advies- en beleidsparticipatieraden. Ook de verschillende rapportagemomenten in het Gelijkekansendecreet worden beter gecoördineerd.

Middenveld heeft zijn zeg

Wij merken op dat in aanloop naar dit decreet een aantal instanties werden geraadpleegd: de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Raad van State, maar ook het middenveld, waaronder de Vrouwenraad (NVR), het Vrouwen Overleg Komitee (VOK), Ella, kenniscentrum voor gender en etniciteit en Cavaria.

In zijn advies bespreekt de NVR puntsgewijs alle veranderingen. Als voornaamste positieve ontwikkelingen ziet de Vrouwenraad de verruiming van het Vlaamse gelijke kansendecreet naar transgendere personen en het discriminatieverbod op grond van geslacht ten aanzien van alle elementen en voorwaarden van beloning. Wel vraagt de NVR om de maatschappelijke dimensie van gender niet uit het oog te verliezen en geslacht in het vizier van het beleid te houden. Met de aanbeveling om coherent geslacht als aparte discriminatiegrond te vermelden, werd geen rekening gehouden. Ook vraagt de NVR dat er naast een gendermainstreamingsbeleid een specifiek afdwingbaar beleid zou ontwikkeld worden ten aanzien van gelijke beloning en gelijke behandeling. Het grote minpunt van het decreet, aldus de koepelorganisatie, is dat geslachtsdiscriminatie, in tegenstelling tot alle andere discriminaties, niet kan aangekaart worden bij de lokale Meldpunten Discriminatie. De NVR vraagt dan ook een dringende institutionele oplossing voor dit probleem.

De Commissie Diversiteit van de SERV is positief over de evolutie van het beschermde kenmerk ‘geslacht’ naar ‘gender, inclusief geslacht, genderidentiteit en genderexpressie’ binnen het gelijkekansendecreet, omdat deze wijziging ligt met internationale en Europeesrechtelijke evolutie ter zake en past in het kader van het interfederale actieplan tegen homofoob en transfoob geweld. De Commissie Diversiteit vindt het bovendien correct dat deze evolutie van ‘geslacht’ naar ‘gender’ binnen het gelijkekansendecreet ook wordt doorgetrokken in de verplichtingen met betrekking tot de open coördinatiemethode.

Het debat in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement laat zien dat ook bij de Vlaamse parlementsleden de verruiming van het decreet van geslacht naar gender over het algemeen goed wordt ontvangen en dat zij oor hebben voor de bekommernissen va de vrouwenbeweging. De problematiek rond de interfederalisering van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wordt nogmaals aangekaart.

Informeer u

- Parlementair dossier
- Advies Vrouwenraad- VOK- Ella
- Advies SERV

[1] Een opvallend vernieuwend hierbij is ook dat "handicap" niet meer alleen wordt benaderd vanuit een welzijnsperspectief maar vanuit een gelijke kansenperspectief.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1