Logo Printen Logo RSS logo facebook

Federaal niveau

Belgium flag {JPEG}

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude en Wetenschapsbeleid
Instelling: Federale Regering
Adres:
Kruidtuinlaan 50 Postbus 3030
1000 Brussel
Tel.: 02 574 85 00
e-mail: info@elkesleurs.fed.be
Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen:
Elke Sleurs
Datum van oprichting: 1991 (nadat er een Staatssecretaris was aangeduid in 1985)
Info of website Elke Sleurs


Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie
Instelling: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
Adres:
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel.: 02 549 81 11
Contactpersoon: Marie-Louise Van Durme
tel. 02 549 80 81
e-mail: marie-louise(punt)vandurme(apenstaartje)dekamer(punt)be
Voorzitster: Fabienne Winckel
Opgericht in 1987
Doelstellingen: Bevordering van de sociale en maatschappelijke emancipatie.
Bevoegdheden: Adviezen verstrekken inzake maatschappelijke emancipatie, op verzoek van de Kamer, van één der Kamercommissies of op eigen initiatief.
Info


Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Instelling: Het Instituut heeft het statuut van een overheidsinstelling van categorie B
Adres:
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02 233 41 75 - Fax: 02 233 40 32
e-mail: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be
Voorzitster: Chris Verhaegen
Opgericht in 2002 (volgend op de Directie van de gelijke kansen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Praktische organisatie: Het neemt de bevoegdheden over van de Directie van de gelijke kansen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Op 1 juni 2003 werd het personeel ervan naar het Instituut overgeheveld.
Bevoegdheden: Het instituut heeft als taak toe te zien op de naleving van de gelijkheid van vrouwen en mannen, elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht te bestrijden en instrumenten en strategieën die gestoeld zijn op een geïntegreerde aanpak van de genderdimensie uit te werken
Info


Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
Adres:
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02 223 41 76 - Fax: 02 223 40 32
E-mail: info@raadvandegelijkekansen.be
Voorzitster: Magdeleine Willame-Boonen
Opgericht in 1993 (fusie van de Commissie Vrouwenarbeid, opgericht in 1985 en de Emancipatieraad, opgericht in 1975)
Samenstelling: 45 leden, waaronder de ministers voor Ambtenarenzaken, Werk, Gelijke Kansen; vertegenwoordig(st)ers van de sociale partners; de vrouwenorganisaties; de adviesraden voor jeugd- en cultuurbeleid; gezinsorganisaties; politieke partijen en deskundigen
Doelstellingen: Beleidsinstrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte discriminaties weg te werken
Bevoegdheden: Rapporten opstellen, onderzoeken uitvoeren, maatregelen voorstellen en voorlichting en informatie verschaffen inzake gelijke kansenbeleid, op verzoek van een minister, van organisaties, individuen of op eigen initiatief
Info


Adviesraad Gender en Ontwikkeling
Instelling: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking: Directie-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling werd opgeheven in april 2014 en er werd een nieuwe Adviesraad Gender en Ontwikkeling opgericht. [1] Deze adviesraad zorgt voor een betere integratie van gender in alle acties van ontwikkelingssamenwerking. Zijn belangrijkste taak is het ex ante adviseren van de bevoegde minister over de implicaties van de genderdimensie bij de uitwerking van het beleid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, op basis van zijn specifieke gender expertise. Daarnaast kan de adviesraad voorstellen doen om de werkzaamheden van internationale instanties te voeden, onder meer in het kader van de voorbereiding van het Belgische standpunt bij deze instanties. 11.11.11 en CNCD-11.11.11 zijn lid van de Adviesraad en verantwoordelijk voor het secretariaat van deze raad.
Info

[1] Parallel hiermee werd het Platform BE Gender in het leven geroepen. Dit is een Belgisch platform dat een brede waaier aan organisaties uit het maatschappelijk middenveld groepeert (ngo’s, vakbonden, universiteiten en vrouwenorganisaties). Samen coördineren zij hun pleidooi over de plaats van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6