Logo Printen Logo RSS logo facebook

Vlaanderen

Vlaamse Gemeenschap - logo

Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Mevr. Liesbeth Homans
Instelling: Vlaamse Regering
Adres:
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
Contact: tel. 02 552 69 00 - fax 02 552 69 01
E-mail kabinet: kabinet.homans@vlaanderen.be
Opgericht in: 1995
Doelstellingen: hefbomen aanreiken die de achterstand moeten wegwerken voortkomende uit stereotiepe en discriminerende opvattingen inzake geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, fysieke en mentale handicaps en leeftijd.
Bevoegdheden, Opdracht: dit beleid richt zich tot de Vlaamse bevolking (persoonsgebonden materies) met speciale aandacht voor man-vrouwverhoudingen en specifieke doelgroepen, nl. migranten, homoseksuelen, personen met een handicap en ouderen. De minister is belast met de coördinatie van het gelijkekansenbeleid en de genderproblematiek.
Info of Website Liesbeth Homans. Gelijke kansen


Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Instelling: Vlaams Parlement

Adres:
Vlaams Parlement
1011 Brussel
Contactpersoon:de heer Dirk Mattens - tel. 02 552 13 40
Voorzitter: de heer Lorin Parys
Opgericht in 2009
Doelstellingen: de commissies hebben als belangrijkste taak het decreetgevende werk van het Vlaams Parlement voor te bereiden. Ontwerpen van decreet, beleidsnota’s, beleidsbrieven, samenwerkingsakkoorden, voorstellen van decreet, voorstellen van resolutie of andere onderwerpen, worden eerst grondig in commissie behandeld.
Bevoegdheden: vaste commissie van het Vlaams Parlement met vertegenwoordig(st)ers van elke fractie.
Info


Dienst Gelijke Kansen in Vlaanderen

Instelling: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Adres:
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Contact: tel. 02 553 58 46 - fax 02 553 51 38
Email: gelijkekansen@vlaanderen.be
Voorzitter: Mevr. Heidi Vander Poorten
Opgericht in 1996
Samenstelling: Vertegenwoordig(st)ers uit elk departement van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de ombudsman, de informatieambtenaar, vertegenwoordig(st)ers uit de Interdepartementale Commisie Migranten, de Vlaamse Intersectoriële Commissie Armoedebestrijding en het Vlaams Fonds voor de Integratie van Personen met een Handicap en een vertegenwoordig(st)er van de Vlaamse Minister voor Gelijkekansenbeleid.
Doelstellingen: samenwerking en overleg stimuleren tussen de verschillende Vlaamse ministers om het aspect gelijkekansenbeleid in de verschillende sectoren te implementeren.
Bevoegdheden: het verzamelen van beleidsrelevante kennis over de gelijkekansenproblematiek, het aanbrengen van elementen ter ondersteuning van het gelijkekansenbeleid en het formuleren van voorstellen over concrete maatregelen.
Info


Vlaamse ombudsman/vrouw en Genderkamer
Instelling: Vlaamse Ombudsdienst
Adres:
Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Contact:
Ombudsdienst:
gratis nummer: 1700;
info@vlaamseombudsdienst.be
fax 02 552 48 00
Vlaamse Ombudsman/vrouw: de functie van Vlaams Ombudsman/vrouw werd ingesteld bij decreet. Het"Ombudsdecreet" dateert van van 7 juli 1998 en verscheen in het B.S. van 25 augustus 1998. Het legt de basisprincipes vast van de werking van de Vlaamse Ombudsdienst. Die werking wordt verder geregeld in een Huishoudelijk Reglement dat op 23 december 2010 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.
Vlaams Ombudsman: de heer Bart Weekers
T: 02 552 41 29
e-mail: bart.weekers@vlaamseombudsdienst.be
Opgericht in 1998
Doelstellingen: De voornaamste taak van de Ombudsman/vrouw is het onderzoeken van klachten over de handelingen en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten en het bemiddelen bij het zoeken naar oplossingen. Verder verwijst hij/zij door, formuleert voorstellen en aanbevelingen, onderzoekt meldingen van klokkenluiders, beschermt klokkenluiders en ziet toe op de naleving van de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. De ombudsman/vrouw is ook verantwoordelijk voor het onderzoek van klachten of meldingen over discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.
Genderkamer: Een snelle hulpverlening wordt geboden door het opvangteam. Volstaat dit niet, dan wordt er een ombudsonderzoek geopend en behandelt één van de onderzoekers de zaak.Voor het thema gender, bestaat de “Genderkamer”.
Onderzoekster Genderkamer: Mevr. Annelies D’Espallier.
T: 02 552 41 13
e-mail: annelies.despallier@vlaamseombudsdienst.be Info


De Vlaamse diversiteitsambtenaar en de dienst Diversiteitsbeleid

Instelling: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Adres:
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Contact: 0491 96 60 38
email: veerle.depauw@bz.vlaanderen.be
Vlaams diversiteitsambtenaar: De dienst Diversiteitsbeleid wordt geleid door de Vlaamse Diversiteitsambtenaar, Mevr. Alona Lyubayeva. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de Vlaamse overheid en legt rechtstreeks verantwoording af aan de Vlaamse minister van Bestuurszaken.
Doelstellingen: De Vlaamse overheid stippelt via het Diversiteitsbeleid een evenwichtig beleid uit inzake gelijke kansen en diversiteit. Hiervoor heeft men een Vlaams Diversiteitsambtenaar aangesteld, Alona Lyubayeva, die het beleid coördineert. De dienst Diversiteitsbeleid ondersteunt en adviseert de Vlaamse overheid bij het realiseren van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Men richt zich op personen met een handicap, personen met een migratieachtergrond, holebi’s en transgenders en mannen en vrouwen.
Info


Horizontaal Beleid

Instelling: Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Adres:
H. Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Contactpersoon: Mevr. Natalie Verstraete (afdelingshoofd)
TeL.: 02 553 89 01
Fax : 02 553 96 40
E-mail : horizontaalbeleid@ond.vlaanderen.be
Doelstellingen: De afdeling Horizontaal Beleid verzorgt de beleidsvoorbereiding, de beleidsevaluatie en de regelgeving van niveauoverschrijdende beleidsthema’s zoals onder meer kwaliteit van het onderwijs, infrastructuur, capaciteit (inclusief ICT in onderwijs), school- en studietoelagen, gelijke kansen en diversiteit, de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, Brussel en internationalisering van het onderwijs.
Info


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3