Logo Printen Logo RSS logo facebook

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Ontwikkelingssamenwerking (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Guy Vanhengel), Verkeersveiligheidsbeleid (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet), Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet), Gelijkekansenbeleid (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet) en Dierenwelzijn (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet) en Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijkekansenbeleid: Mevr. Bianca Debaets

Staatssecretaris BHG
Instelling Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Adres:
Botanic Building
Sint-Lazaruslaan 10 (13de verdieping)
1210 Brussel
Tel. : 02 517 13 33 - Fax : 02 511 50 83
Website Bianca Debaets
Facebook : www.facebook.com/bianca.debaets
Twitter : twitter.com/BiancaDebaets
e-mail : bianca.debaets@gov.brussels

Kabinet:

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mevr. Helena Polfliet, raadgeefster Gelijke Kansen
Mevr. Valeri Rajkovcevic, raadgeefster Gelijke Kansen

Oprichtingsdatum: 2004

Oriënteringsnota’s van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 2014-2019: Deel 1 en Deel 2 (Gelijke Kansen p. 519-530).
Deze Oriënteringsnota’s 2014-2019 werden ook gepubliceerd in de vorm van een brochure met als titel "Gendervriendelijk Brussel".

VGC Collegelid VGC
Instelling: Vlaamse Gemeenschapscommissie
Adres:
Emile Jacqmainlaan 135
B-1000 Brussel
Tel: 02 563 03 00 - Fax: 02 563 04 49
e-mail: info@vgc.be
Website College VBC

Kabinet:

- VGC
de heer Ibrahim Kebe, raadgever Gelijke Kansen en Diversiteit

Bestuursakkoord Vlaamse Gemeenschapscommissie 2014-2019, ‘Goesting in Brussel’. (Gelijke kansen p.10, punt 1.7).


Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Instelling: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Adres:
City Center Offices
Secretariaat
Kruidtuinlaan 20 - 1035 Brussel
T 02 800 34 26 - info@goforequality.irisnet.be
Samenstelling: 21 effectieve leden en 21 plaatsvervangers
Voorzitster: Mevr. Joëlle Evenepoel
Oprichtingsdatum: bij het besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van de Raad.

Doel en bevoegdheden
De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen is het autonoom adviesorgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Raad verstrekt binnen de bevoegdheden van het BHG adviezen en aanbevelingen in verband met elk vraagstuk betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Bovendien waakt de Raad over de goede uitvoering en implementering van de ordonnantie over de genderdimensie [1].
Website Brusselse Raad GKVM


Directie Gewestelijke Gelijke Kansen
Instelling: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
Adres:
Directie Gewestelijke Gelijke Kansen
City Center Offices
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel 02 800 36 75 – Fax 02 800 38 08
E-mail: gelijkekansen@gob.irisnet.be
Website Cel Gelijke Kansen en Diversiteit

De Directie Gewestelijke Gelijke Kansen maakt deel uit van Brussel Gewestelijke Coördinatie (van de GOB) en voert het gelijke kansenbeleid uit dat gericht is op de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (extern beleid). Het Gewest wil namelijk een beleid van non-discriminatie en gelijkheid van kansen voeren, met specifieke aandacht voor een aantal kwetsbare groepen.

Deze groepen vormen de doelgroepen van het gewestelijk gelijkekansenbeleid: mannen en vrouwen, personen met een handicap, personen van een andere etnisch-culturele afkomst en LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

De Directie Gewestelijke Gelijke Kansen werkt aan de uitvoering en evaluatie van het gewestelijk gelijkekansenbeleid voor deze doel groepen. Ze verschaft de staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen alle relevante informatie over de gelijkekansendossiers en werkt mee aan de opstelling van verslagen die voortvloeien uit de diverse ordonnanties inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De Directie volgt ook externe projecten op, verspreidt documenten en informeert het publiek. Ze organiseert geregeld evenementen om de Brusselse bevolking gevoelig te maken voor de diverse thema’s rond gelijke kansen.

Taken:

Subsidies
Een zeer belangrijk, specifiek luik van het gewestelijk gelijkekansenbeleid is de toekenning van subsidies aan Brusselse verenigingen voor projecten rond gelijke kansen en diversiteit.

De strijd tegen partnergeweld
Sedert 2005 sluiten de minister-president, de staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen jaarlijks een overeenkomst rond de gewestelijke coördinatie inzake de bestrijding van partnergeweld. De gewestelijke coördinatie is onder meer belast met de uitvoering van een gewestelijk actieplan. Sinds 2005 is er ook een gewestelijke coördinator/trice benoemd in de strijd tegen partnergeweld. Zij/hij is onder meer belast met de uitvoering van een gewestelijk actieplan. De huidige coördinator is de heer Pieter-Jan Debuyst (T 02/800 36 13, pjdebuyst@gob.brussels)

Gender Mainstreaming
Tot slot bereidt de Directie sinds 2010 de invoering van Gender mainstreaming voor met het organiseren en begeleiden van proefprojecten binnen de verschillende besturen.


Cel Welzijn op het Werk en Diversiteit (Directie Human Resources)
Instelling: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
Adres:
Directie Human Resources. Cel Welzijn op het Werk en Diversiteit
City Center Offices
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel 02 800 36 75 – Fax 02 800 38 08
E-mail: gelijkekansen@gob.irisnet.be

Voor zijn personeelsleden voert de GOB een human resourcesbeleid dat de dimensie gelijke kansen en diversiteit integreert. Ze zet bewustmakings-, informatie- en communicatiecampagnes op. Een beleidsplan inzake diversiteit voor het personeel moet de beginselen van non-discriminatie, diversiteit en gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen. Dit plan wordt om de twee jaar opgemaakt.


Bestuur Plaatselijke Besturen. Coördinatie Gelijke Kansen

Instelling: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Bestuur Plaatselijke Besturen
Adres:
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Contactpersonen: Mevr. Zoé Absil (zabsil@sprb.irisnet.be); Mevr. Odile Maroutaeff (omaroutaeff@sprb.irisnet.be), Mevr. Séverine Van Herzeele (svanherzeele@sprb.irisnet.be)
Tel. 02/800 32 74

Doelstelling:
De Coördinatie Gelijke kansen maakt deel uit van de Directie Gesubsidieerde Initiatieven, die zich binnen het Bestuur Plaatselijke Besturen situeert. Dit bestuur verzekert de verbinding tussen het Gewest en de verschillende lokale besturen (gemeenten, OCMW’s,...) op zijn territorium.

Bevoegdheden:
Het doel van de Coördinatie Gelijke kansen is het versterken van de integratie van gelijkheid tussen vrouwen en mannen binnen de 19 gemeenten, via de organisatie van vormingen, ontmoetingen, publicaties, colloquia enz. Daarnaast ondersteunt deze coördinatie de gemeenten via een jaarlijkse projectoproep met betrekking tot gelijke kansen in de brede zin van het woord (gelijkheid v/m, maar ook handicap, diversiteit, LGBT, partner- en intrafamiliaal geweld enz.)
Website Bestuur Plaatselijke Besturen. Coördinatie Gelijke Kansen


Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen
Instelling: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Adres:
Eikstraat 22
1005 Brussel
Tel.: 02 549 62 11 - Fax : 02 549 62 12
Contactpersoon: Mevr. Stéphane Vansantvoet
E-mail: svansantvoet(apenstaartje)parlbru.irisnet.be
Samenstelling: Het adviescomité bestaat uit 15 leden. De politieke fracties moeten er bij de verdeling van de mandaten voor het adviescomité voor zorgen dat de mannen en de vrouwen evenwichtig vertegenwoordigd zijn.

Doelstelling:
Het adviescomité heeft tot taak adviezen uit te brengen over de kwesties die verband houden met de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, op verzoek van de voorzitter of van een commissie van het Parlement; ofwel op eigen initiatief, binnen de termijnen gesteld door de instantie die de kwestie behandelt waarvoor het advies gevraagd wordt.
Website Adviescomité


Comité d’avis pour l’Egalité des Chances entre les hommes et les femmes
Instelling: Parlement Francophone Bruxellois
Voorzitster: Mevr. Viviane Teitelbaum
Adres:
Hertogsstraat 67
1000 Brussel
Contact:
Tel: 02 504 96 21
E-mail: acdursel@hotmail.com
Samenstelling: het Adviescomité telt 9 leden, met aandacht voor een evenwichtige m/v-vertegenwoordiging.

Missie:
Het Adviescomité heeft als taak advies te verlenen over gendergelijkheid op verzoek van de voorzitter van het Parlement of van een vaste commissie. Het kan ook advies verlenen op eigen initiatief. Daarnaast kan het Adviescomité de regering interpelleren over de toepassing van de wet- en regelgeving rond « gender mainstreaming » en hoorzittingen organiseren rond genderthema’s.
Website AdviescomitéNieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6