Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gelijke kansen op federaal niveau na de verkiezingen

1. Gelijke kansen op federaal niveau na de verkiezingen
Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding,
Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding
van de Fiscale Fraude en Wetenschapsbeleid
.

Deze legislatuur geen minister voor gelijke kansen, wel een staatssecretaris, die ook armoedebestrijding, personen met een beperking, bestrijding van de fiscale fraude en wetenschapsbeleid onder haar hoede krijgt en toegevoegd wordt aan de minister van Financiën. Benoemd is mevrouw Elke Sleurs (N-VA).

Politiek profiel van Elke Sleurs.

Gender in het federaal regeerakkoord

"Gendergelijkheid" krijgt aandacht in de hoofdstukken werkgelegenheid en wordt vermeld bij defensie en in het strafrechtelijk beleid. Verder komt "Gendergelijkheid" als apart thema aan bod in het hoofdstuk "Transversale thema’s", waar het punt 11.1.2 vormt tussen "Discriminatie, diversiteit en racisme" (punt 11.1.1) en "LGBTI" (punt 11.1.3). Het hoofdstukje wordt afgerond met aandacht voor de institutionele inbedding van het gelijkekansenbeleid. De federale minister bevoegd voor gelijke kansen zal zich kunnen beroepen op een cel gelijke kansen in de federale administratie en de staatssecretaris engageert zich ook om, conform de internationale engagementen van België, een nationaal mensenrechtenmechanisme op te richten.

Uit het het regeerakkoord:

11. TRANSVERSALE THEMA’S

De regering maakt werk van een sterk en gecoördineerd gelijke kansenbeleid, zowel horizontaal voor alle beleidsdomeinen als verticaal-specifiek met eigen prioriteiten en middelen. Dit met respect voor de bevoegdheidsverdeling en waar nodig in onderlinge afstemming met de deelstaten.

11.1.1 Discriminatie, diversiteit en racisme

...

De federale overheid voert een vrouwvriendelijk beleid. Daarbij bewaakt zij de mogelijkheid om arbeid en gezin te kunnen combineren binnen haar eigen bevoegdheid en in het bijzonder voor haar eigen personeel. Geslacht kan geen enkele rol spelen bij verloning, promotie of aanwerving. Het bestaande quotum voor vrouwen in topfuncties worden behouden en gerealiseerd.

De regering engageert zich ertoe de middenveldorganisaties te betrekken.

...

De genderwet, net als de antidiscriminatie- en antiracismewetten van 2007 zullen worden geëvalueerd. De evaluatie zal eventueel leiden tot aanpassingen om de wetten beter op elkaar af te stemmen en een efficiëntere toepassing mogelijk te maken.

...

Tijdens deze legislatuur, zal de regering de ontwikkeling van een nultolerantie-beleid verderzetten tegen alle vormen van geweld, waaronder gendergerelateerd geweld, seksueel geweld, homofobie-transfobie en intra familiaal geweld. De bestaande actieplannen zullen worden ondersteund en geactualiseerd.


11.1.2 Genderdimensie

De regering engageert er zich toe de genderdimensie te integreren in elk beleidsdomein zodat bestaande ongelijkheden worden weggewerkt en het overheidsbeleid geen ongelijkheden tussen vrouwen en mannen creëert of versterkt (gendermainstreaming). Er zal bijzondere aandacht gaan naar de verschillende situatie van vrouwen en mannen in het kader van socio-economische hervormingen

De regering ijvert voor gelijke kansen van vrouwen en mannen aan het maatschappelijke en politieke bestel na onder meer door de bestaande quota te respecteren en onder meer door slimme streefcijfers in te voeren.

De regering zal het Verdrag van Istanbul van 11 mei 2011 inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld ratificeren. Daarnaast wordt verkrachting en partnergeweld prioritair aangepakt.

Deze regering zal aandacht hebben voor de problematiek van gedwongen of gearrangeerde huwelijken, eermoorden en genitale verminking.

De regering steunt de concrete toepassing van resolutie 1325 en de uitvoering van het tweede nationaal actieplan inzake ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ en zal de voorziene jaarlijkse rapportage aan het Parlement uitvoeren. Er wordt voorzien in een nieuw nationaal actieplan wanneer het huidige nationaal actieplan eind 2016 afloopt.

De regering zal bijzondere aandacht hebben voor de verzoening van werk en familieleven. Het beleid zal bijdragen tot een zo gelijk mogelijke verdeling tussen vrouwen en mannen. Er zal een actieplan worden opgemaakt dat zich richt op gelijke kansen op het werkveld en waarin onder meer zit vervat:

-  een beleid dat stereotype beeldvorming tegengaat;

-  mogelijkheid tot een meer gelijke opname van verlofstelsels door beide ouders wordt nagestreefd;


11.1.3 LGBTI

...

De regering zal er op Europees niveau naar streven dat de Europese instellingen en lidstaten de nodige inspanning zouden leveren om het proces van aanvaarding en gelijke behandeling van holebi’s, gendervariante personen en holebigezinnen na te streven. Ook in de politieke dialoog met de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, in de bilaterale en in de multilaterale betrekkingen, zal ons land de rechten van LGBTI-personen, in het licht van de Jogjakarta-beginselen, blijven bevorderen.

11.1.4 Institutioneel

De minister bevoegd voor gelijke kansen zal zich kunnen beroepen op een cel gelijke kansen in de federale administratie.

Conform onze internationale engagementen, zal een nationaal mensenrechtenmechanisme worden opgericht."

Bekijk het Regeerakkoord.

Naar de rubriek "Na de verkiezingen"


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6