Logo Printen Logo RSS logo facebook

Federale beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019

Federale beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019

Elke Sleurs focust op een transversale aanpak. Dit houdt in dat elke federale minister in zijn of haar beleidsdomein rekening houdt met gelijke kansen, waarbij staatssecretaris Sleurs een coördinerende rol opneemt. Overleg met federale collega’s staat dus centraal, net zoals samenwerking met de andere beleidsniveaus en het middenveld. Ook het bedrijfsleven moet werk maken van een gelijke kansenbeleid in personeelszaken. Daarnaast legt de nota ook bij het individu een verantwoordelijkheid: de aangereikte kansen moeten gegrepen worden.

1. Gendergerelateerd geweld

De strijd tegen gendergerelateerd geweld is één van de basisvoorwaarden voor gendergelijkheid. Aangezien een studie aantoonde dat 36% van de ondervraagde vrouwen het slachtoffer was van fysiek en/of seksueel geweld, wil Sleurs de strijd tegen gendergerelateerd geweld intensifiëren. Het Verdrag van Istanbul, dat België in 2012 ondertekende, is een juridisch bindend instrument dat maatregelen voorziet op vlak van preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De beleidsverklaring dwingt België er toe om dit Verdrag zo snel mogelijk te ratificeren en uit te voeren.

Ook wil Sleurs een nieuw nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld en intrafamiliaal geweld opstellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanbevelingen die de interdepartementale werkgroep en het IGVM hieromtrent reeds opgesteld hebben. Voor dit actieplan wil Sleurs nauw samenwerken met de beleidsdomeinen Binnenlandse Zaken, Justitie, Volksgezondheid, Ontwikkelingssamenwerking en Asiel & Migratie. Inhoudelijk wil ze het nationaal actieplan uitbreiden met seksueel geweld. Concreet denkt ze aan thematieken zoals de opleiding van politie-inspecteurs rond dit fenomeen; het gebruik van seksuele agressie-sets; begeleiding van slachtoffers door multidisciplinaire teams; opleiding van het ziekenhuispersoneel rond seksueel geweld; verbetering van de forensische vaststellingen; hernemen van seksueel geweld als een belangrijk probleem in het kader van de Millenium Development Goals; de genderdimensie bij mensenhandel en in asielprocedures. Binnen het nationaal actieplan wil ze ook specifiek aandacht hebben voor genitale verminking, gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld.

2. Gendermainstreaming

Gendermainstreaming is een nieuwe, ambitieuze aanpak gericht op de integratie van de genderdimensie in elk beleidsdomein zodat bestaande ongelijkheden worden weggewerkt. In het bijzonder zal er aandacht gaan naar de verschillende situaties van vrouwen in het kader van de socio-economische hervormingen. Volgende prioriteiten staan daarin centraal: de totstandkoming en de werking van de “interdepartementale coördinatiegroep” (ICG) op initiatief van de politieke en administratieve verantwoordelijken; de opstelling en uitvoering van het federaal plan gendermainstreaming; de verspreiding van een omzendbrief rond gendermainstreaming; de toepassing van de regelgevingsimpact-analyse met betrekking tot gelijke kansen; en genderbudgettering.

3. Gendergelijkheid op de arbeidsmarkt

De toegang tot werk en loon in verhouding tot competenties blijft een struikelblok voor vrouwen. De regering wil beter rekening houden met de genderdimensie op de arbeidsmarkt en zal hierbij aandacht besteden aan de loonkloof, de verhouding werk en privéleven, het glazen plafond en de verticale en horizontale segregatie van de arbeidsmarkt. De regering wil ook de toegang van vrouwen tot bestuurs- en directiefuncties van bedrijven bevorderen. Ook de uitvoering van de quota in bestuursraden wordt behouden. Om tot een integraal beleid te komen wil Sleurs in nauw overleg treden met zowel de federale minister van Werk als met de regionale ministers van Werk en Gelijke Kansen. Dit overleg wil ze laten overlopen in een nationaal actieplan. Ook discriminatie met betrekking tot zwangerschap en moederschap wil het beleid tegengaan.

4. Beijing +20

In 2015 zal aandacht besteed worden aan de 20ste verjaardag van de Verklaring van Bejing, “Beijing +20”. De Staatssecretaris zal de evenementen hieromtrent nauw opvolgen en ondersteunen.

5. Instrumenten in de strijd tegen discriminatie

Sleurs wil snel werk maken van de evaluatie van de genderwet uit 2007, die feitelijk al in 2012 had moeten gebeuren. Artikel 52 van de wet bepaalt immers dat deze om de vijf jaar moet worden geëvalueerd door het parlement. Nadat het Interfederaal Gelijkekansencentrum en het IGVM gehoord werden, zal de evaluatie gebeuren op basis van een door een expertencommissie voorgelegd verslag. Ook wil Sleurs in overleg treden met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie om de uitvoering van de omzendbrief COL 13/2013 – het opsporings- en vervolgingsbeleid rond discriminatie en haatmisdrijven - te bespreken. Enkele mogelijke maatregelen kunnen zijn: het effectief aanduiden van referentiepersonen bij politie en gerecht en bij de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk; de opleiding van deze referentiepersonen; en het invoeren van een monitoringsysteem om de statistische gegevens rond discriminatie en haatmisdrijven te analyseren en de garantie van kosteloze stukken en vonnissen.

Momenteel worden twee structurele meetinstrumenten ontwikkeld. Ten eerste de “Diversiteitsbarometer”: deze meet de diversiteit op een structurele manier en op lange termijn. Het moet op een wetenschappelijke manier een stand van zaken schetsen van de discriminatiegraad, de tolerantiegraad en de participatiegraad van de Belgische burgers in en aan de samenleving. Ten tweede is er de socio-economische monitoring, ontwikkeld door het Interfederaal Gelijkekansencentrum en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg in samenwerking met de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Rijksregister. Dit instrument meet de omvang van etnische stratificatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast wil de staatssecretaris ook bekijken hoe men een state-of-the-art monitoring van de gelijke kansen kan invoeren op basis van specifieke indicatoren, statistieken en impactanalyses. De staatssecretaris wil, in navolging van het Periodiek Universeel Onderzoek, een nationaal mensenrechtenmechanisme opzetten. Daarbij wil ze ook de mogelijkheden bekijken om een cel gelijke kansen op te richten in de federale administratie.

Lees hier de integrale beleidsnota


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1