Logo Printen Logo RSS logo facebook

GRETA’s 4de algemeen rapport

GRETA's 4de algemeen rapport

Begin 2015 publiceerde GRETA, de “Group of Experts on Action against trafficking in Human Beings”, zijn "4th General Report on GRETA’s activities, covering the period from 1 August 2013 to 30 September 2014". In dit rapport maakt GRETA een stand van zaken op van de opvolging van de Conventie van de Raad van Europa inzake de Bestrijding van Mensenhandel om nationale overheden, coördinatoren en gerechtelijke instanties te wijzen op hun verplichtingen onder de Conventie en om internationale instellingen duidelijk maken hoe zij staten beter kunnen ondersteunen.

Naast de traditionele informatie uit een werkingsverslag, zoals de door GRETA ondernomen activiteiten, de samenwerking met andere Europese en internationale instellingen, de respons op de vragen van dit controleorgaan en organisatorische aspecten m.b.t. GRETA, refereert het rapport ook aan goede praktijken in de verschillende landen die de Conventie ratificeerden. Maar vooral interessant is de schets van een aantal tekortkomingen bij de implementatie van dit verdrag. Een eerste pijnpunt is dat niet alle staten de conventie geratificeerd hebben, hetgeen consistente actie ondermijnt. Mensenhandel is ook ruimer dan prostitutie alleen en niet alle vormen van mensenhandel (bv. uitbuiting om criminele daden te stellen) worden even nauwlettend opgevolgd. Verder wordt mensenhandel ten aanzien van niet-onderdanen soms genegeerd en moet er meer aandacht uitgaan naar de meest kwetsbare slachtoffers zoals kinderen, ouderen, personen met een beperking en door mensenhandelaars geviseerde minderheden. Ook staat de effectieve bestraffing van de mensenhandelaars nog niet op punt. Het rapport vat de aandachtpunten samen d.m.v. 5 trefwoorden: consistentie (consistency), inzicht (comprehensiveness), overtuiging (commitment), gelijkheid (equality) en effectiviteit (effectiveness). De bijlagen bevatten nuttige praktische informatie in relatie tot de Conventie.

Wij herinneren er u aan dat België reeds in 2013 werd geëvalueerd door GRETA [1] en dat het Belgische rapport in het geheel genomen een positieve evaluatie kreeg [2]. De nationale en internationale coördinatie en de mogelijkheden tot schadeloosstelling van de slachtoffers worden als positieve punten aangehaald. Maar er werden ook aanbevelingen geformuleerd. Zo onderstreept de GRETA dat het platform binnen België zelf zou moeten worden uitgebreid naar een groter aantal niet-gouvernementele organisaties, gelet op hun eerstelijnsrol wat het contact met de slachtoffers betreft. [3] Magistraten en de agenten in het veld zouden ook beter moeten opgeleid worden over het informeren van slachtoffers t.a.v. hun rechten. Deze aanbevelingen werden geïncorporeerd in het nieuwe nationale actieplan voor de strijd tegen mensenhandel. [4]

GRETA begint nu aan een tweede evaluatieronde. België zal de GRETA-vragenlijst toegestuurd krijgen op 1 januari 2016 en tot 1 juni 2016 de tijd krijgen om hierop te reageren. Een evaluatiebezoek van GRETA mag België verwachten tussen september en december 2016. In 2017 levert GRETA het voorlopige en finale rapport over België af. Lid van GRETA voor België is de heer Frédéric Kurz. [5]

[1] België ondertekende de Conventie op 17/11/2005 en ratificeerde deze op 27/4/2009.

[2] Link naar het nieuwsbericht over het GRETA-rapport.

[3] Wij merken hier op dat op 6 maart 2014 Payoke in samenwerking met CEIPA (Centre for European and International Policy Action) in Brussel een conferentie organiseerde over “Towards new European and international partnership and co-operation in protecting victims, combating and preventing trafficking in human beings”.

[4] Bronnen:

[5] Meer informatie over mensenhandel in België op deze pagina van het Federaal Migratiecentrum.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3