Logo Printen Logo RSS logo facebook

EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 - EP neemt resolutie aan

EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 - EP neemt resolutie aan

Op 9 juni aanvaardde het Europees Parlement een resolutie over de EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015. Het verzoekt de Europese Commissie om deze nieuwe strategie aan te vullen met duidelijke doelen, concrete acties en een effectieve opvolging. Het rapport, dat werd opgesteld door Maria Noichl (Socialisten & Democraten, Duitsland), werd goedgekeurd met 341 stemmen voor, 281 stemmen tegen en 81 onthoudingen.

Voorafgaandelijk aan deze stemming werd er een heuse sensibiliseringcampagne gevoerd: de Vrouwenlobby spoorde haar leden-vrouwenorganisaties uit de verschillende lidstaten aan om de Europese parlementsleden van hun land ervan te overtuigen hun goedkeuring te verlenen aan het rapport.

Vergeet ook niet dat je tot 21 juli nog kan deelnemen aan een openbare raadpleging rond de toekomstige EU-strategie. Hiermee wil de Europese Commissie kennis nemen van de mening van de stakeholders uit het terrein, met name van vrouwenorganisaties, m.b.t. de toekomst van de EU-strategie voor gendergelijkheid. Dus, verenigingen, aarzel niet en laat van je horen!

In zijn rapport vermeldt het EP dat er reële vooruitgang geboekt is op het vlak van discriminatie op de arbeidsmarkt, het onderwijs, en de toegang tot besluitvormingsposities. Maar het EP verwijst eveneens naar groepen die het voorwerp moeten uitmaken van specifieke acties: mindervalide vrouwen, migrantenvrouwen of vrouwen uit etnische minderheden, Roma-vrouwen, oudere vrouwen, alleenstaande vrouwen en LGBTI-personen.

De Europese Parlementsleden formuleren voor de Europese Commissie voorstellen op verschillende domeinen:

1) Geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld: het EP vraagt om nieuwe bindende maatregelen en om bijzondere aandacht voor nieuwe vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, zoals cyberstalking en intimidatie en pesten via internet. Ook de strijd tegen vrouwenhandel, seksuele uitbuiting en prostitutie moet worden opgevoerd.

2) Werk en tijd : de Europese afgevaardigden vragen een betere combinatie van werk en privéleven. Zij willen betaalbare kinderopvang, een grotere flexibiliteit in werktijden en werkplaatsen en vragen dat de Europese Commissie en de lidstaten de strijd zouden aangaan tegen zwartwerk en tegen onzekere jobs.

3) Participatie in besluitvormingsprocessen en vrouwelijk ondernemerschap: de Europese Parlementsleden vragen de Raad om vlug een gemeenschappelijk standpunt in te nemen m.b.t. de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de niet-uitvoerende organen van beursgenoteerde bedrijven. Zij beklemtonen het belang van pariteit in het beleid en van ondersteuningsprogramma’s voor vrouwelijke ondernemers.

4) Financiële middelen: de parlementsleden dringen er bij de Commissie en bij de Lidstaten op aan om een einde te maken aan de loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen en om bijzondere aandacht te schenken aan die categorieën van vrouwen die het grootste armoederisico lopen.

5) Gezondheid: het EP vraagt de Commissie om de lidstaten te ondersteunen in het verzekeren van kwalitatief hoogwaardige, geografisch goed gespreide en laagdrempelige voorzieningen op het gebied van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, veilige en legale abortus en voorbehoedmiddelen en algemene gezondheidszorg. Het EP onderstreept ook het belang van bewustmakingscampagnes over genderspecifieke ziektesymptomen en vrouwelijke en mannelijke rollen en stereotypen die van invloed zijn op de gezondheid. Het verzoekt de Commissie financiële steun te verlenen voor gendergevoelige onderzoeksprogramma’s en voor programma’s voor seksuele voorlichting op scholen.

6) Kennis, onderwijs en media: Het EP vraagt de Commissie en de Lidstaten om maatregelen te voorzien die leiden tot een kritische houding t.o.v. genderstereotypen, seksisme en traditionele rolpatronen en om te strijden tegen intimidatie en vooroordelen tegenover LGTBI-personen. Er is hier een grote taak weggelegd voor de media en er moet aandacht geschonken worden aan het pedagogisch materiaal. De sensibilisering moet gebeuren vanaf zeer jonge leeftijd en de parlementairen beklemtonen de rol van mannen bij de promotie van de gelijkheid. Het EP vraagt dat de Commissie de lidstaten zou ondersteunen bij de instelling van leerstoelen voor genderstudies en feministisch onderzoek.

7) Globale visie: het ontwikkelingsbeleid en de buitenlandpolitiek van de EU moet een genderaspect integreren en aandacht hebben voor de strijd tegen geweld op vrouwen.

8) Institutionele mechanismen en gendermainstreaming: tenslotte moedigt het EP de Commissie aan om een genderdimensie te integreren in al hun maatregelen op elk beleidsniveau en zij roept de lidstaten op om werk te maken van gender budgeting.

De goedkeuring van het rapport werd positief onthaald bij menige vrouwenorgnisatie.

Lees het persbericht van het Europees Parlement [EN].

 [1]

[1] Dit artikel werd geschreven met de medewerking van Carole Germani, vrijwilligster bij Amazone.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3