Logo Printen Logo RSS logo facebook

Samenvatting van de literatuurstudie "Genre et espaces publics"

10. Samenvatting van de literatuurstudie "Genre et espaces publics"

Amazone voerde in opdracht van mevr. Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken, Vervoer, Gewestelijke en Gemeentelijke Informatica en Haven van Brussel (2009-2014) een informatieopdracht uit rond het thema « Gender en openbare ruimte ». Deze informatieopdracht vormt een aanvulling op de rondetafel en op de focusgroepen rond ditzelfde thema, hoewel meer toegespitst op de situatie van Sint-Joost, met vrouwelijke inwoners van Sint-Joost-ten-Node.

Dankzij studies en onderzoeken in de menswetenschappen is men er zich geleidelijk aan bewust van geworden dat de openbare ruimte niet genderneutraal is. Feministes gingen nog verder en feministisch onderzoek stelde zelfs dat de openbare ruimte genderrelaties reflecteert. Sindsdien bogen de academische wereld, het vrouwenmiddenveld, de internationale instellingen en meer recent, de besluitvormers, zich over deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken.

Het rapport « Genre et espaces publics » omvat 4 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft kort de algemene context binnen de welke er in universitaire middens aandacht werd besteed aan de stedelijke ruimte. Het gaat verder met een overzicht van de feministische kritiek op deze academische analyses en beschrijft hoe feministisch onderzoek er langzaamaan in slaagde een genderaspect binnen te brengen in dit nieuwe onderzoeksveld.

Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op bijdragen vanuit het vrouwenmiddenveld en laat zien hoe sommige van hun acties rond problemen die vrouwen ontmoeten in de openbare ruimte geleid hebben tot een voortgezette samenwerking met lokale overheden. Dit hoofdstuk toont aan hoe belangrijk participatief burgerschap is en onderschrijft de rol die vrouwenverenigingen kunnen spelen in het creëren van een openbare ruimte waar mannen én vrouwen als volwaardige burgers samenleven.

Het derde hoofdstuk buigt zich over wetgeving en beleid op het gebied van gendergelijkheid en over de verplichting die overheden hebben op dit terrein. Het concept ‘gender mainstreaming’ wordt er verduidelijkt en u krijgt er een overzicht van de belangrijkste wetgeving die hiermee samenhangt. Tot slot verwijzen wij u naar een concreet beleidsinstrument voor lokale overheden, namelijk het “Handvest voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op het lokale niveau” van de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s. Een uiterst nuttige tool om verandering teweeg te brengen op lokaal niveau.

In het vierde en laatste hoofdstuk laten een aantal goede praktijken waarbij beleid, academici.ae en burgers de handen in elkaar slaan, zien hoe belangrijk het is om rekening te houden met een genderaspect in de openbare ruimte. Wij hopen dat dit laatste hoofdstuk een bron van inspiratie kan vormen voor eenieder die bij machte is om de ruimte genderevenwichtiger te maken en die de stad weet om te vormen tot een plek die inclusie en samenleven bevordert.

De lezers en lezeressen vinden hier tot slot een bibliografische lijst en de bronnen waarop deze studie gebaseerd is en een uitgebreide verwijzing naar belangrijke actoren die elk op zijn/haar beurt meewerken aan meer gendergelijkheid.

Meer informatie

Je kan de literatuurstudies en de brochures downloaden via de volgende links :
- Vrouwen en openbaar vervoer: Integrale studie - Samenvattende brochure (NL/FR)
- Genre et espaces publics: Integrale studie - Samenvattende brochure (NL/FR)

De referenties uit deze studie vindt u eveneens terug via onze online catalogus.


Met de steun van: