Logo Printen Logo RSS logo facebook

Openbare raadpleging van de Europese Commissie: gelijkheid m/v in de sociale zekerheid

Openbare raadpleging van de Europese Commissie: gelijkheid m/v in de sociale zekerheid

Op 21 september lanceerde de Europese Commissie een openbare raadpleging met het oog op de evaluatie van richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid.

Deze richtlijn, die dateert van 1978, moet ten gronde worden geëvalueerd. De wetgeving op het vlak van gendergelijkheid en de systemen van sociale zekerheid in de lidstaten die door deze richtlijn worden geviseerd evolueerde dermate, dat deze laatste aan herziening toe is. De Europese Commissie vond het daarom raadzaam om stakeholders te raadplegen en hen te bevragen over de vorm die de modernisering van deze richtlijn zou moeten aannemen.

Middenveldorganisaties die begaan zijn met gendergelijkheid en/of sociale zekerheid, onderzoek.st.ers, overheidsinstellingen (van Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau), vakbonden, particulieren,... worden uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen.

De vragen, die in deze lijst worden gesteld, zijn de volgende:

1. Bent u van mening dat Richtlijn 79/7/EEG relevant is gebleken voor het streven om de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen wat betreft de onderwerpen die daarin worden geregeld, namelijk:
  • a) wettelijke socialezekerheidsregelingen die bescherming bieden tegen ziekte, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • b) socialebijstandsregelingen, voor zover deze een aanvulling vormen op of in de plaats komen van de hierboven bedoelde socialezekerheidsregelingen;
  • c) socialezekerheidsregelingen gefinancierd uit socialezekerheidspremies/overheidsinkomsten en beheerd door particuliere verzekerings- of beheermaatschappijen?

2. In hoeverre zijn de doelstellingen van de richtlijn verwezenlijkt en welke factoren belemmeren de verwezenlijking daarvan?

3. Gelieve te specificeren (met vermelding van de redenen voor uw standpunt) welke in artikel 3, lid 2, vastgestelde uitsluitingen van de werkingssfeer van de richtlijn nog steeds gerechtvaardigd zijn:

  • a) prestaties aan nagelaten betrekkingen;
  • b) gezinsbijslagen (behalve wanneer het gaat om gezinsbijslagen die worden toegekend ter verhoging van of aanvulling op prestaties als gevolg van ziekte, invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkloosheid, dan wel socialebijstandsuitkeringen ter vervanging daarvan).

4. Gelieve te specificeren (met vermelding van de redenen voor uw standpunt) welke door artikel 7, lid 1, toegestane uitsluitingen van de werkingssfeer van de richtlijn nog steeds gerechtvaardigd zijn:

  • a) de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de vaststelling van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • b) de voordelen die op het gebied van ouderdomsverzekering zijn toegekend aan hen die kinderen hebben opgevoed, of het verkrijgen van rechten op prestaties na tijdvakken van onderbreking van het werk wegens de opvoeding van kinderen;
  • c) het verlenen van rechten op prestaties inzake ouderdom of invaliditeit uit hoofde van de afgeleide rechten van de echtgenote;
  • d) de toekenning van verhogingen van prestaties op lange termijn inzake invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen of beroepsziekten voor de ten laste komende echtgenote.

5. Is het volgens u nodig om Richtlijn 79/7/EEG te moderniseren? Zo ja, in welke richting(en) en met welke doelstellingen en maatregelen?

6. Heeft u verder nog opmerkingen?

Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan en geef uw mening omtrent deze richtlijn te kennen! De bijdragen worden online gepubliceerd en meegenomen in de evaluatie door de Europese Commissie.

De consultatie is open tot 14 december 2015.

Meer informatie vindt u via


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6