Logo Printen Logo RSS logo facebook

Hearing in het Europees Parlement: Gendergelijkheid en vrouwenemancipatie in het digitale tijdperk

Hearing in het Europees Parlement: Gendergelijkheid en vrouwenemancipatie in het digitale tijdperk

Op 15 september hield de Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid van het Europees Parlement een hearing over de emancipatie van de vrouw in het digitale tijdperk ter voorbereiding van een niet-wetgevend rapport over dit thema.

Drie experten brachten tijdens deze hearing hun visie naar voor en deelden er hun ervaring.

Julia Schramm, blogster en internetactiviste sneed het geweld op het internet, online intimidatie en haatdiscours aan. Enerzijds maakten technologische ontwikkelingen het mogelijk dat vrouwen deze thema’s aankaartten maar zij hebben ook een multiplicatie-effect op boodschappen met een misogyn karakter. Dit discours moet gecounterd worden op basis van privé-initiatief want zowel het middenveld als de overheid blijken niet bij machte om de problematiek aan te pakken. Er moeten via de sociale media strategieën worden ontwikkeld en ook voor het onderwijs is er, aldus de spreekster, een belangrijke taak weggelegd om genderstereotypen aan te kaarten. Het gevecht moet op Europees niveau gevoerd worden en online.

Aurore Bergé, webonderneemster gespecialiseerd in sociale netwerking, duidde er op dat de vragen rond de m/v-gelijkheid zich laten herleiden tot de hertoe-eigening van vrouwen van de openbare ruimte, nadat ze verbannen waren naar de privésfeer. De nieuwe strijdarena is deze van het web! Internet is een ruimte waarin men zich kan uitdrukken en zijn mening te kennen kan geven maar ook een ruimte voor nieuwe economische initiatieven. Het internet houdt kansen in en biedt plaats aan verscheidenheid. Maar ook ongelijkheden blijven er voortbestaan. Vrouwen zijn immers in geringe mate aanwezig in de digitale ruimte en ontbreken grotendeels in wetenschap en techniek. Opleiding is van kapitaal belang, want nieuwe technologieën zijn cruciaal voor vrouwen om deel te nemen aan de 21ste eeuw. Zo zou digitale geletterdheid een onderdeel moeten zijn van het reguliere onderwijspakket.

Monique Morrow, van de Zwitserse nieuwe mediaonderneming CISCO, bracht naar voor dat 85% van de technische posten in de maatschappij worden bekleed door mannen, en 90% ervan zijn leidinggevende functies. Mannen moeten betrokken worden bij de oplossing van het probleem want dat het vrouwelijk kapitaal, 51% van de bevolking, wordt aangesproken is noodzakelijk in het licht van de verwachte economische moeilijkheden. Vrouwen mogen niet in de valkuil van de genderdimensie vallen. Media en opvoeding zijn belangrijke catalysatoren voor verandering.

Terry Reintke (Groenen/EFA, Duitsland) is rapporteur van het niet-wetgevend rapport. Zij onderstreept de revolutie die de digitalisering met zich bracht, met al de positieve en negatieve gevolgen vandien. De Europese Commissie lanceerde zijn digitale agenda met een waaier aan initiatieven om de digitalisering te ondersteunen. Maar aandacht voor gendergelijkheid vormde hiervan niet de bottom line. FEMM moet de rol van lijnverantwoordelijke op zich nemen en centraal aanwezig zijn bij de werkzaamheden. Het toekomstige niet-wetgevend rapport zal de nadruk leggen op democratie en gelijkheid. Belangrijk hierin zijn: opvoeding, vorming, toegang tot de arbeidsmarkt, duurzame ontwikkeling en geweld op vrouwen. De werkgelegenheid op het terrein van nieuwe technologieën bestaat voor 85% uit mannen. Nochtans is dit een sector waar er elk jaar 120.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. De EU moet vrouwen aanmoedigen om zich te oriënteren naar deze sector. Een eerste initiatief van de Europese Commissie was de ontwikkeling van een strategie voor een betere combinatie van gezin en werk. Maar tal van vragen dringen zich op: welke financieringsmogelijkheden bestaan er voor starters? Quid met het plan Juncker: hoe worden de fondsen verdeeld, welke zijn de criteria? Wat met de vertegenwoordiging van vrouwen en van kansengroepen in ondernemingen uit de digitale sector? Het niet-wetgevend rapport moet ook oog hebben voor het haatdiscours op het internet, dat stereotypen en het patriarchale discours versterkt. Het debat moet worden aangegaan met de verkozenen (m/v) maar ook met het middenveld en met de vakbonden.

Constance Le Grip (PPE, Frankrijk), een van de schaduwrapporteurs van het rapport, zegt enorm blij te zijn met de grote lijnen van reflectie van de rapporteur. Het digitale tijdperk is een derde industriële revolutie die vrouwen en meisjes in staat moet stellen om eindelijk gelijkheid te bereiken. In termen van emancipatiebeleid wordt er vaak gebruik gemaakt van digitale instrumenten, zoals bv. tijdens de Arabische lente. Emancipatie heeft ook een economisch aspect, meer bepaald in Afrika, waar de vrouwelijke dorpelingen en boerinnen zich kunnen organiseren, een handel kunnen opzetten, enz. Zelfvertrouwen is een belangrijke factor. De benaderingen van de digitale ruimte is nog erg seksespecifiek, vandaar dat opleiding zo belangrijk is. Vrouwen moeten op zoek gaan naar plaatsen van macht en invloed in de bedrijven zodat zij kunnen meewerken aan de opbouw van een nieuwe wereld en de digitale ruimte op een actieve manier mee vorm kunnen geven.

Iratxe Garcia Perez (S&D, Spanje), eveneens schaduwrapporteur, denkt dat men zich de vraag moet stellen of er gebruik kan gemaakt worden van de structuurfondsen v.w.b. de toegang tot digitale bronnen, meer bepaald op het platteland, om gelijke kansen te waarborgen.

De rapporteur heeft nota genomen van alle tussenkomsten en zal met de schaduwrapporteurs een verslag opstellen.

Amazone zal de werkzaamheden van de commissie rond dit rapport van nabij volgen.

Meer informatie

Websites

Social media

Met dank aan Carole Gemini, vrijwilligster bij Amazone, voor de redactie van (de Franstalige versie) van dit artikel.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6