Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gendergevoelige mobiliteit: aanbevelingen, rapportering in de verschillende studies

Gendergevoelige mobiliteit: aanbevelingen, rapportering in de verschillende studies

In het afsluitend hoofdstuk van dit verkennend rapport stellen wij een lijst op van de aanbevelingen die in de verschillende literatuuronderzoeken en studierapporten werden geformuleerd ten aanzien van een gendergevoelige mobiliteit. Steeds wordt de nadruk gelegd op het belang van het voorhanden zijn van statistische gegevens, de impact van een uitdrukkelijk engagement ten aanzien van gendergelijkheid vanuit het beleid en de noodzaak om de behoeften van vrouwen te kennen en om vrouwen te betrekken bij het nemen van beslissingen. Afhankelijk van de aard van het onderzoek worden er soms ook meteen praktische aanbevelingen gedaan.

Aanbevelingen uit het Transgen-rapport (2007) [1]

Het Transgen-onderzoek formuleert aanbevelingen voor gender mainstreaming van een vervoerbeleid dat tegelijk oog heeft voor een grotere duurzaamheid. Wij lijsten ze voor u op:

 • Stippel op hoog niveau een beleid uit dat rekening houdt met zowel gendergelijkheid als met duurzaamheid en bekijk hoe deze twee elementen elkaar beïnvloeden.
 • Ontwikkel op lokaal, regionaal, en EU-niveau een beleid dat expliciet rekening houdt met genderverschillen, op het vlak van vervoersmodi en in vervoerspatronen.
 • Ontwikkel een vervoerbeleid vanuit het gebruikersperspectief en zorg ervoor dat vrouwen worden betrokken bij consultaties.
 • Focus vanuit een genderperspectief op beleidsmatige en organisatorische aspecten van private en publieke transportstructuren.
 • Zorg voor een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op alle niveaus van de besluitvorming.
 • Richt een Europees platform op dat aandacht schenkt aan de combinatie van de volgende elementen: gender, technologie, transport en duurzaamheid.

Aanbevelingen van de Wereldbank (2010) [2]

De aanbevelingen van de Wereldbank op het vlak van mobiliteit liggen in de lijn van de aanbevelingen die de organisatie formuleert om armoede tegen te gaan. De Wereldbank legt de focus op inclusieve transportmiddelen en beklemtoont het belang van een verbetering van de infrastructuur voor voetgangers, voor fietsers en voor gebruikers van het openbaar vervoer. De Wereldbank formuleert aanbevelingen op drie terreinen:

 • Richt de stadsomgeving zo in dat deze rekening houdt met de vervoermiddelen die vrouwen gebruiken. Verzeker een veilige en gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer.
 • Houd de transportkosten zo laag mogelijk. Maak tarieven voor het gebruik van openbaar vervoer niet te hoog en stem ze af op de beperkingen en de noden van vrouwen.
 • Heb aandacht voor veiligheidsproblemen. Houd bij het ontwerp van faciliteiten voor openbaar vervoer rekening met de veiligheidsnoden en –bekommernissen van vrouwen.

Aanbevelingen uit de literatuurstudie van de Heinrich Böll Stichting (2011) [3]

Deze literatuurstudie formuleert de volgende aanbevelingen op basis van de doorgenomen literatuur:

 • Benoem voldoende vrouwen in de beleidsorganen en betrek hen bij de planning van het openbaar vervoer.
 • Verhoog de tewerkstelling van vrouwen in het openbaar vervoer.
 • Ontwikkel gendergevoelige statistieken.
 • Incorporeer gendergelijkheid in de planning van het vervoer en kijk erop toe dat gender mainstreaming wordt meegenomen in het beleid van de minister die verantwoordelijk is voor mobiliteit.

Aanbevelingen uit het rapport van het Europees Parlement (2013) [4]

Deze studie is een antwoord op de vraag van het Transgen-rapport om meer inzicht en kennis te ontwikkelen op het vlak van transport- en vervoersnoden. Ze formuleert praktisch gerichte aanbevelingen voor het lokale, het regionale en het EU-niveau. Er worden tips geformuleerd op vier domeinen:

 • Verbeter de veiligheid en het comfort van de verschillende vervoersmiddelen:
  • Schenk aandacht aan de verlichting (lokaal).
  • Ontwikkel accessoires die hulpoproepen faciliteren (GSM- en andere technologieën) (regionaal/nationaal, lokaal).
  • Verlaag de vervoerstarieven (EU, regionaal/nationaal, lokaal).
  • Pas de bebouwde omgeving aan in functie van voetgangers en fietsers (lokaal).
  • Verhoog de veiligheidsmaatregelen (bv. geen alcohol) (EU, regionaal/nationaal, lokaal).
  • Maak fiets- en wandelpaden veiliger (EU, regionaal/nationaal, lokaal).
  • Moedig taxi-deling aan (lokaal).
  • Houd bij de prijs van de verzekering rekening met het gender van de bestuurder (EU, regionaal/nationaal).
  • Schenk aandacht aan de veiligheid van motorbestuurders en zorg voor veilige parkeerterreinen (exclusieve parkeerplaatsen voor vrouwen) (regionaal/nationaal, lokaal).
 • Verbeter de fysische toegankelijkheid:
  • Verhoog het aantal bussen met lage instap (lokaal).
  • Breid de diensten met lage instap uit (regionaal/nationaal, lokaal).
  • Voorzie in meer liften en roltrappen (lokaal).
  • Verbeter het design en de toegang van voertuigen en stations (lokaal).
  • Maak voertuigen gemakkelijk betreedbaar (lokaal).
  • Voorzie meer ruimte voor bagage en buggy’s in stellen (lokaal).
  • Voorzie in regelgeving voor het parkeren voor vrouwen (“roze” parkeerplaatsen) (lokaal).
 • Verbeter de dienstverlening:
  • Gebruik een gender audit checklist “Vrouwen en openbaar vervoer” (regionaal/nationaal, lokaal).
  • Leg extra diensten in, ’s avonds en op zondag (taxi’s en overstapmogelijkheden op verschillende transportmodi) (lokaal).
  • Zorg voor extra voorzieningen voor plattelandsgebieden en kleine steden (overstapmogelijkheden op verschillende transportmogelijkheden), die kosteneffectief zijn (lokaal).
  • Voorzie in een geïntegreerd vervoersysteem (regionaal/nationaal, lokaal).
  • Ontwikkel tijdsschema’s die verenigbaar zijn met de werktijden van vrouwen (diensten buiten piekuren) (lokaal).
  • Voorzie in trajecten die scholen en winkelcentra met elkaar verbinden (lokaal).
 • Verbeter de informatievoorziening:
  • Voorzie in toegankelijke en duidelijke tijdstabellen met informatie in verschillende vormen, bijvoorbeeld via telefoon en via internet (regionaal/nationaal, lokaal).
  • Stel de informatie bij bushaltes ter beschikking in verschillende talen (regionaal/nationaal, lokaal).
  • Geef meer informatie over tarieven, routes, toegang, veiligheid enzovoort (regionaal/nationaal, lokaal).

Meer informatie:

Nood aan bijkomende informatie?
Contacteer Inge Van der Stighelen, 02 229 38 02, I.VanderStighelen@amazone.be.


Deze studie is onderdeel van een project met vele facetten, waaraan Amazone sinds een tweetal jaren werkt. Het project verliep in verschillende stappen. Het startte met een informatieopdracht, waarbij de medewerksters van het Documentatiecentrum Genderbeleid twee literatuurstudies realiseerden. Deze studies vormden de voedingsbodem voor een rondetafelgesprek en focusgroepen rond dezelfde thematiek maar toegespitst op de situatie in Sint-Joost-ten-Node. Het interactieve deel van het project kreeg daarnaast ook een artistieke en symbolische component. Een kunstenares maakte vier portretten van vrouwelijke inwoners van Sint-Joost-ten-Node. Deze nemen sinds 8 september 2015 een prominente plaats innemen in het Brusselse metrostation Madou.

[1] Transgen: gender mainstreaming European transport research and policies: building the knowledge base and mapping good practices / Hilda Rømer Christensen... [et al.]. - Copenhagen: University of Copenhagen, 2007. - 146 p.

[2] Mainstreaming gender in road transport: operational guidance for World Bank staff / World Bank Group. - Washington: International Bank for Reconstruction and Development; World Bank, 2010. - 43 p.

[3] Gender equality initiatives in transportation policy: a review of the literature / Yael Hasson and Marianna Polevoy. - [S.l.]: Heinrich Böll Stiftung, 2011. - 15 p.

[4] The role of women in the green economy. The issue of mobility / European Parliament. Directorate General for Internal Policies. Policy department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. Gender Equality. – Brussels: European Parliament. – 79 p.