Logo Printen Logo RSS logo facebook

Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019

Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019

Om geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen publiceerde België zijn 5de Nationaal Actieplan (NAP).

Dit 5de NAP kreeg de titel « Stop geweld: nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019 ». Het is een gezamenlijk initiatief van alle beleidsniveaus en beoogt een goede afstemming tussen de politionele en gerechtelijke aanpak en de hulpverlening.

« Stop geweld, NAP 2015-2019 » pakt meerdere vormen van geweld aan, namelijk:

 • partnergeweld
 • vrouwelijke genitale verminkingen
 • gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld
 • seksueel geweld en prostitutie.

Het Nap 2015-2019 ligt volledig in de lijn van de Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Wij herinneren er u aan dat België dit Verdrag reeds ondertekende in 2012 maar dat de ratificatie door het federale niveau nog op zich liet wachten omdat alle bestuursniveaus hieraan voorafgaandelijk hun goedkeuring moesten geven. Recent, op 3 december 2015, aanvaardde de Kamer in plenaire zitting het Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011. De ratificatie kan dus eerstdaags gebeuren.

Het NAP 2015-2019 formuleert de volgende 6 globale prioriteiten:

 • Voeren van een geïntegreerd beleid voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld en verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over alle vormen van geweld.
 • Voorkomen van geweld.
 • Beschermen en ondersteunen van de slachtoffers.
 • Onderzoeken, voortzetten en aannemen van beschermingsmaatregelen.
 • Rekening houden met de genderdimensie.
 • Strijden tegen geweld op internationaal vlak en in het asiel- en migratiebeleid.

De grote richtsnoeren voor huidige nationaal actieplan zijn de volgende:

 • de uitbreiding en verbetering van kwalitatieve wetgeving en reglementering ter bescherming van de slachtoffers en opsporing en bestraffing van de daders;
 • de uitbreiding en verbetering van de registratie en genderstatistieken;
 • meer aandacht voor een slachtoffergerichte, multidisciplinaire en integrale, holistische benadering (het slachtoffer en zijn omgeving, ook de kinderen die zijn blootgesteld aan het geweld centraal stellen);
 • zorgen voor de bescherming van slachtoffers en zich gericht wenden tot de personen die om uiteenlopende redenen geen beroep doen op bestaande structuren en diensten, en die lijden onder hun situatie (‘outreachende aanpak’);
 • meer aandacht voor de strijd tegen seksueel geweld;
 • meer betrokkenheid van nieuwe partners (media, privébedrijven, jongerenverenigingen) en nieuwe departementen;
 • meer aandacht voor vroegdetectie en risicofactoren;
 • meer aandacht voor primaire preventie en dit in samenwerking met het onderwijs;
 • meer aandacht voor het opleiden van professionals.

Monitoring van het NAP

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) is verantwoordelijk voor de opvolging, de coördinatie en de evaluatie van de opeenvolgende actieplannen tegen geweld. Om deze taak uit te voeren wordt het IGVM ondersteund door:

 • een interdepartementale groep met vertegenwoordigers van: de federale, gewestelijke en regionale entiteiten die zich bezig houden met geweld op vrouwen
 • een expertengroep met vertegenwoordigers uit: middenveldorganisaties die rond deze thematiek werken, de hulpverlening aan slachtoffers en daders, de academische wereld en met specifieke experts (uit politie, de juridische en de psychosociale wereld)).

Van deze groepen wordt verwacht dat zij onderling kennis en goede praktijken met elkaar uitwisselen. Zij moeten eveneens advies uitbrengen over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen uit het NAP en duiden op tekortkomingen en leemten.

Het NAP 2015-2019 zal ook opgevolgd worden door een begeleidingscomité. Dit begeleidingscomité bestaat uit de leden van de federale, gewestelijke en regionale kabinetten die het actuele plan mee opstelden. Het wordt ook belast met de tussentijdse evaluatie van het plan, op basis van een voortgangsrapport opgesteld door de interdepartementele groep. Deze evaluatie zal worden voorgelegd aan het Parlement.

Meer weten

Lees de brochure over het NAP van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Stop geweld, NAP 2015-2019.

Lees de korte versie van het NAP 2015-2019.

Lees het uitgebreide Nap 2015-2019.


Nieuwsberichten


Kalender

« November 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2