Logo Printen Logo RSS logo facebook

"No one can left behind": de agenda van de 60ste zitting van de CSW

1. "No one can left behind": de agenda van de 60ste zitting van de CSW

Van 14 tot 24 maart had de 60ste zitting van de VN-Commissie voor de status van de Vrouw (Commission on the Status of Women of CSW) plaats. Het prioritaire thema van CSW60 (2016) was de relatie tussen de empowerment van vrouwen en duurzame ontwikkeling. Het thema ter evaluatie (’review theme’) was de beëindiging van geweld tegen vrouwen en meisjes, waarrond een akkoord werd bereikt tijdens de CSW57.

CSW60

Bekijk hieronder de video-boodschap van de voorzitter van CSW60, de heer Antonio de Aguiar Patriota (Brazilië)

De CSW60 werd bijgewoond door meer dan 8100 vertegenwoordigers van de NGO-wereld en zij waren actief in meer dan 250 evenementen en 450 parallelle sessies. Zo richtte de Europese Vrouwenlobby (EWL), die een consultatief statuut heeft bij de VN, samen met de International Alliance of Women, de National Federation of International Immigrant Women Associations en de Zweedse Vrouwenlobby een schriftelijke verklaring aan de CSW, waarin zij de mensenrechten van vrouwen op de vlucht benadrukken (E/CN.6/2016/NGO/120). Een tweede verklaring van de Lobby, samen met de Coordination française du lobby européen des femmes en de International Alliance of Women (E/CN.6/2016/NGO/133) pleitte voor meer aandacht voor seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. De EWL organiseerde ook drie nevenactiviteiten: een over de inzet van mannen voor de afschaffing van prostitutie, een over vrouwen op de vlucht en een over seksuele en voortplantingsrechten van vrouwen [1]. Ook de Raad van Europa legde tijdens een evenement de focus op de mensenrechten van vrouwelijke migranten en vluchtelingen.

Korte toelichting

De CSW werd reeds opgericht in 1946. Het is de belangrijkste VN-commissie op het gebied van de verdediging van vrouwenrechten en vergadert jaarlijks gedurende 2 weken in New York. Uit de landen die lid zijn van de VN, mogen er 45 vertegenwoordigd zijn in deze commissie op basis van een geografische verdeelsleutel (13 vanuit Afrika, 11 vanuit Azië, 9 vanuit Latijns-Amerika en de Caraïben, 8 vanuit West-Europa en andere staten, 4 vanuit Oost-Europa) en dit voor een periode van 4 jaar. België is lid tot 2019 [2].

Taak van de CSW is het opmaken van een stand van zaken en het formuleren van aanbevelingen in relatie tot het Peking Actieplatform en de resultaten van de Speciale 23ste Zitting van de Algemene Vergadering uit 2000. De CSW ondersteunt ook het proces van gender mainstreaming. In 2015 werd het mandaat van de CSW uitgebreid. Voortaan levert deze vergadering ook input voor de Agenda 2030 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) [3]. Wij merken op dat één van de 17 SGDs, namelijk Doel 5, exclusief gewijd is aan "gendergelijkheid" en aandacht heeft voor structurele belemmeringen voor de empowerment voor vrouwen. Gendergelijkheid komt daarnaast aan bod binnen de overige doelstellingen.

Het jaarprogramma en de werkmethodes van de CSW worden vastgelegd in ECOSOC-resoluties. In 2015 bracht hierin enkele veranderingen. ECOSOC resolutie 2015/6 pleit voor een thematische aanpak, bevestigt de interactieve aard van de Zitting en onderstreept het belang van de deelname van niet-gouvernementele organisaties. Het resultaat van de vergadering wordt voortaan niet meer meegedeeld in de vorm van "onderhandelde besluiten" maar als een ministeriële verklaring.

Resultaat

CSW60 eindigde met een commitment van de VN-lidstaten om de Agenda 2030 te verwezenlijken met oog voor de genderdimensie. De onderhandelde besluiten roepen op om werk te maken van een degelijke basis om sneller vooruitgang te maken van de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Zij vragen om:
- een effectievere wetgeving
- een beter beleid en performantere instellingen
- voldoende en betrouwbare data
- meer financiële middelen.

Verder onderstrepen de leden van de CSW het belang van een open samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Ook stellen zij de prioritaire aandacht voor vrouwen en meisjes tijdens de humanitaire crisis centraal en roepen zij jongens en mannen op als bondgenoten in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Een andere must: pariteit in de besluitvorming in alle fasen van het proces van duurzame ontwikkeling.

De CSW erkent de vitale rol van vrouwen voor ontwikkeling. De commissieleden stellen dat de duurzame ontwikkelingsdoelen, die de kern uitmaken van de Agenda 2030, onmogelijk kunnen gerealiseerd worden zonder aandacht voor gendergelijkheid en de empowerment van meisjes en vrouwen.

De onderhandelde besluiten onderstrepen het belang van gender mainstreaming: enkel een globale aanpak die rekening houdt met een genderdimensie in alle overheidsmaatregelen en in alle overheidsprogramma’s garandeert de succesvolle realisatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Het wegwerken van elke vorm van discriminatie hangt af van effectieve wetgeving en van effectief beleid dat komaf maakt met nog bestaande mogelijkheden tot discriminatie. Maar ook het principe van "positieve actie" of "positive discriminatie" wordt niet verlaten: er kunnen ook tijdelijke specifieke maatregelen nodig zijn om te garanderen dat meisjes en vrouwen genoegdoening krijgen wanneer hun mensenrechten worden geschonden.

De Commissie vraagt om meer fondsen vrij te maken om gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes te realiseren. Men denkt aan zowel nationale als internationale bronnen, afkomstig uit officiële ontwikkelingshulp of uit inkomsten op basis van de strijd tegen illegale geldstromen.

De huidige humanitaire crisis treft buiten verhouding vrouwen en meisjes. Daarom onderstreept de CWS de absolute noodzaak om meer vrouwen te betrekken bij de besluitvorming bij alle maatregelen die de crisis moeten te boven komen. In aanloop naar de World Humanitarian Summit beklemtoont de CSW dat er bij humanitaire actie prioritaire aandacht moet uitgaan naar vrouwen en meisjes en dat hun rechten moeten gewaarborgd worden in alle noodsituaties. Elk humanitair antwoord moet maatregelen nemen om seksueel geweld en gendergerelateerd geweld tegen te gaan.

Eensgezindheid bij alle leden van de CSW waar het de politieke participatie van vrouwen betreft: er moet meer pariteit komen op alle niveaus van besluitvorming en dit zowel in de publieke als in private sfeer: bij overheden, in bedrijven, in instellingen en dit op alle gebieden van duurzame ontwikkeling. Afhankelijk van verschillende omstandigheden, kan dit betekenen dat er tijdelijk bijzondere maatregelen moeten genomen worden, dat er concrete streefdoelen moeten geformuleerd worden en dat belemmeringen voor een grotere deelname van vrouwen worden weggewerkt.

De CSW wil ook de open samenwerking van de overheden met het maatschappelijk middenveld stimuleren: vrouwenorganisaties, feministische groeperingen, mensenrechtenactivisten, jeugdverenigingen voor meisjes verlenen immers een belangrijke bijdrage aan de 2030 Agenda. De CSW wil inzetten op mannen en jongens als actoren van verandering en bondgenoten in de uitbanning van alle vormen van discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes.

Tenslotte benadrukt de CSW het belang van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige statistische gegevens uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en inkomen. Ook over de versterking van de rol nationale mechanismen voor vrouwen en meisjes in het opkomen voor hun gelijkheid en empowerment bestond eensgezindheid.

Meer weten?

Informeer u via de focus op CSW60 op de website van UN-Women, met:

[1] Bezoek deze webpagina van de EWL voor meer informatie over hun bijdragen aan de CSW60.)

[2] Meer info over het lidmaatschap van de CSW vindt u op deze webpagina van UN-Women.

[3] Consulteer hieromtrent dit artikel.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6