Logo Printen Logo RSS logo facebook

Deadline 31/12/2016: Integreer "gelijke kansen" in de sociale toekomst van Europa

Deadline 31/12/2016: Integreer "gelijke kansen" in de sociale toekomst van Europa

In september 2015 kondigde Commissievoorzitter Juncker een “Europese Pijler voor Sociale Rechten” aan. Deze pijler begint nu vorm te krijgen. Hij zal voornamelijk gericht zijn op de eurozone en moet het Europese sociale model aanpassen aan de realiteiten van de 21e eeuw.

Een Europese Pijler voor Sociale Rechten

Op 8 maart 2016 kondigde Europees commissaris Thyssen een consultatiepakket aan en nodigde ze Europese instellingen, nationale autoriteiten en parlementen, sociale partners, belanghebbenden, het maatschappelijk middenveld, deskundigen uit de academische wereld en burgers uit om de fundamenten van de Sociale Pijler mee te bepalen.

De Sociale Pijler moet een referentiekader worden om werkgelegenheid en sociale prestaties in de deelnemende lidstaten te screenen en moet nationale hervormingen stimuleren. U vindt meer informatie hierover via dit persbericht.

Gendergelijkheid en gelijke kansen

Voorlopig is de "Pijler" onderverdeeld in 3 grote rubrieken:

 • gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
 • billijke werkomstandigheden en
 • een adequate en duurzame sociale zekerheid.

De rubriek "Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt" focust op capacity-building, op life-long learning en op actieve ondersteuning bij de toeleiding naar jobs. In de uitwerking van deze thematiek wordt er expliciet verwezen naar de thema’s "gendergelijkheid en evenwicht werk-privé" en naar "gelijke kansen" in de zin van verbod op discriminatie op basis van geslacht, etnische afkomst, religie of geloofsovertuiging, invaliditeit, leeftijd of seksuele oriëntering.

In de ’Outline’ (zie link hieronder) worden deze parameters als volgt uitgewerkt:

 • Gendergelijkheid en evenwicht werk-privé: er moet worden gestreefd naar gendergelijkheid in onderwijs en werk. Ouders en personen met zorgverantwoordelijkheden moeten over passende verlofregelingen en toegang tot zorgvoorzieningen beschikken. De gelijke verdeling van verlofregelingen tussen de seksen moet aangemoedigd worden. Wat arbeidstijden betreft, moeten flexibele werkregelingen worden gestimuleerd, in overleg met werkgevers en werknemers.
 • Gelijke kansen: de arbeidsmarktparticipatie van ondervertegenwoordigde groepen moet versterkt worden. Gelijke behandeling in alle domeinen moet verzekerd worden, o.a. door sensibilisering en de aanpak van discriminatie.

Via een link kom je resp. bij een toelichting van de stand van zaken van deze twee thema’s:

De openbare raadpleging

Je kan deelnemen aan de openbare raadpleging tot 31 december 2016, via deze pagina.

De vragen die worden gesteld zijn:

 • Over de sociale situatie en het Europees sociaal acquis
  • 1. Wat zijn voor u de dwingendste prioriteiten op sociaal en werkgelegenheidsvlak? (maximaal 2000 tekens)
  • 2. Hoe kunnen we met de verschillende sociale en werkgelegenheidssituaties in Europa rekening houden? (maximaal 2000 tekens)
  • 3. Is het EU-acquis actueel en ziet u ruimte voor verdere EU-actie? (maximaal 2000 tekens)
 • Over de toekomst van werk en van de socialezekerheidsstelsels
  • 4. Wat zijn volgens u de meest vernieuwende tendensen? (Selecteer ten minste drie tendensen uit de onderstaande lijst)
  • 5. Wat zijn volgens u de belangrijkste risico’s en kansen die verband houden met deze tendensen? (maximaal 2000 tekens)
  • 6. Zijn er bestaande of opkomende beleidsmaatregelen, instellingen of bedrijfspraktijken die u als referentie zou aanbevelen? (maximaal 2000 tekens)
 • Over de Europese pijler van sociale rechten
  • 7. Bent u het eens met de hier beschreven aanpak voor de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten? (meerkeuzevraag)
  • 8. Bent u het eens met het bereik, de domeinen en de beginselen van de pijler, zoals ze hier zijn voorgesteld? (meerkeuzevraag over 20 domeinen, met mogelijkheid tot het formuleren van opmerkingen in de rubriek "Nadere opmerkingen per domein" onderaan) + Vraag: Zijn er aspecten die in dit stadium niet duidelijk zijn of onvoldoende aan bod komen? (maximaal 2000 tekens)
  • 9. Welke domeinen en beginselen zouden volgens u het meeste belang hebben als onderdeel van een hernieuwde convergentie in de eurozone? (Selecteer er maximaal vijf) + opmerkingen (maximaal 2000 tekens)
  • 10. Hoe zouden deze moeten worden geformuleerd en in de praktijk worden omgezet? Gelooft u met name in de werkingssfeer en de meerwaarde van minimumnormen of referentie-indicatoren op bepaalde gebieden, en zo ja, op welke gebieden? (maximaal 2000 tekens)
 • Nadere opmerkingen per domein

Meer informatie

- Nieuwsbericht "Welke fundamenten voor een Europese Pijler voor Sociale Rechten ? U beslist mee!" / Karen Vandersickel, 09/03/2016, VleVa-website
- Memo: Naar een Europese pijler van sociale rechten – Vragen en antwoorden
- Factsheet: Economische en sociale tendensen en ontwikkelingen
- Website over de Europese pijler van sociale rechten
- Mededeling: Start van een raadpleging over een Europese pijler van sociale rechten
- Belangrijkste economische, werkgelegenheids- en sociale tendensen achter een Europese pijler van sociale rechten
- Het sociaal acquis van de EU