Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gendergelijkheid onder de aandacht van de Raad van de EU

Gendergelijkheid onder de aandacht van de Raad van de EU

Op 16 en 17 juni 2016 nam de Raad van de EU tijdens de vergadering van de formatie Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken conclusies aan over gendergelijkheid en over de gelijkheid van LHBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen) [1] [2] [3].

Besluiten van de Raad van de EU

Dat dit gebeurt is belangrijk. Door deze besluiten onderstreept de EU nogmaals dat man/vrouw-gelijkheid en inclusieve mensenrechten van LGBTI-personen één van de Europese basisprincipes is en dat het integreren hiervan in al haar activiteiten één van de specifieke opdrachten van de Unie is. Een duidelijke stellingname vanuit de EU en Europese samenwerking op dit gebied is bovendien essentieel voor het verbeteren van de rechten van vrouwen en voor de wereldwijde strijd tegen homofobie.

Wat gendergelijkheid betreft, vraagt de Raad de Commissie werk te maken van de vijf prioritaire gebieden, vermeld in het recent aangenomen "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019", namelijk

  • 1/ de verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en gelijke economische onafhankelijkheid van vrouwen en mannen;
  • 2/ de verkleining van de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen en dus ook bestrijding van armoede bij vrouwen;
  • 3/ de bevordering van gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming;
  • 4/ de bestrijding van gendergerelateerd geweld en bescherming en ondersteuning van de slachtoffers; en
  • 5/ de bevordering van gendergelijkheid en van de rechten van vrouwen in de hele wereld. [4]

De Europese Commissie wordt zelfs aangemaand om de status van haar "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019" te versterken door deze als mededeling [5] aan te nemen en om deze te koppelen aan de Europa 2020-strategie [6] en hierin rekening te houden met de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties [7].

Belangrijk is ook dat de Raad erkent dat de genderkloof, hoewel geslonken in de afgelopen decennia, nog steeds bestaat. Dit is het geval op bv. het gebied van werkgelegenheid en pensioenen, van STEM-studies en -loopbanen, in onderzoek en in leidinggevende functies op alle onderwijsniveaus. Er wordt ook genoteerd dat mannen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in sectoren als kinderopvang en ouderenzorg, voorschools onderwijs, gezondheidszorg en onbetaald werk en dat gendergerelateerd geweld en genderstereotypen wijdverbreid blijven en dat zij nochtans op het vlak van gendergelijkheid een cruciale rol te spelen hebben.

De Raad roept zowel de Europese Commissie als de afzonderlijke lidstaten op om werk te maken van gendergelijkheid en om zowel institutionele als wettelijke kaders te creëren die de combinatie van werk, gezin en privéleven faciliteren voor beide seksen. Er moet ook opgetreden worden tegen gendergerelateerd geweld (in het kader van de Istanboel-conventie) en de gendergelijkheidsdimensie moet aan de orde gesteld worden in het beleid inzake migratie, asiel, vluchtelingen en in maatschappelijke en economische integratie.

De Raad vraagt ook dat de Europese Commissie de strategie van gender mainstreaming verder zou uitwerken via de tijdige aanname van een concreet actieplan dat een gendergelijkheidsperspectief verplicht in alle EU-activiteiten en -beleidsmaatregelen en pleit voor een synergie tussen de maatregelen die de EU neemt naar aanleiding van het actieprogramma van Peking en de maatregelen die zij in de toekomst zal nemen naar aanleiding van de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Daarnaast benadrukt de Raad de rol van de sociale partners en van het middenveld en vraagt hij om voldoende steun te geven aan nationale institutionele structuren ter verbetering van de positie van vrouwen en gendergelijkheid (en aan Equinet). De Raad vraagt ook om blijvend werk te maken van tijdige, betrouwbare en vergelijkbare gegevens, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, in samenwerking met de bureaus voor de statistiek op EU en nationaal niveau en met volledige gebruikmaking van de capaciteit en expertise van EIGE.

NB: Voor wat betreft de Conclusies van de Raad over de gelijkheid van LHBTI, verwijst Amazone u graag naar de uitstekende analyse van ILGA-Europe (EN) en de Interparlementaire Groep rond LGBTI-rechten van het EP (EN).

Belangrijke beleidsdocumenten

Europees Parlement

Raad

Alle door de Raad aangenomen conclusies over de evaluatie van het Actieprogramma van Peking [8], ondermeer:

Europese Raad

Commissie

Europees Instituut voor gendergelijkheid

[1] Bron: http://www.consilium.europa.eu/nl/p...

[2] De Raad van de Europese Unie is het voornaamste besluitvormende orgaan van de Europese Unie. Hij is samengesteld uit de ministers van de lidstaten en de Europese Commissarissen. De Raad bestaat uit verschillende formaties (10). Afhankelijk van het onderwerp dat wordt behandeld zal de daarvoor bevoegde minister en Europese commissaris aanwezig zijn. De Raad wordt voorgezeten door een lidstaat die deel uitmaakt van een trojka van drie landen gedurende een periode van 18 maand om de continuïteit te waarborgen.

[3] Voor België waren aanwezig: minister Kris Peeters, minister Willy Borsus en Staatssecretaris Philippe De Backer en de permanente vertegenwoordiger van België bij de EU, de heer Olivier Belle. Cfr. de aanwezigheidslijst.

[4] Lees hierover het artikel "Het nieuwe "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019" van de EU.

[5] Een mededeling is een niet-bindend rechtsinstrument van de Europese Commissie. De EC gebruikt mededelingen voor diverse zaken zoals beleidsevaluaties, het toelichten van actieprogramma’s, discussiestukken voor mogelijk nieuw beleid of verdere invulling van beleid. Een mededeling bevat geen concrete voorstellen voor nieuw beleid.

[6] Meer informatie: http://ec.europa.eu/europe2020/inde....

[7] Zie: https://sustainabledevelopment.un.o...

[8] Een overzicht van alle besluiten in relatie tot gendergelijkheid van de Raad van de EU vindt u hier.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3