Logo Printen Logo RSS logo facebook

De 61ste Zitting van de CSW

De 61ste Zitting van de CSW

De agenda

Van 13 tot 24 maart 2017 wordt de 61ste zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw gehouden in de hoofdkwartieren van de Verenigde Naties in New York.

Deze vergadering van hoog niveau wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de VN-lidstaten en VN-entiteiten en door niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) van over de gehele wereld, mits accreditatie door ECOSOC. Ook België is vertegenwoordigd in de persoon van Ann Brusseel (zie hieronder).

Qua opbouw volgt de CSW-zitting steeds hetzelfde stramien. Naast een hoofdthema ("priority theme") dat zorgt voor de inhoudelijke focus, wordt er steeds een stand van zaken opgemaakt van de vooruitgang op het vlak van eerder aangenomen besluiten ("review theme"). Daarnaast schenkt men aandacht aan een actueel dringend probleem ("emerging issue").

Hoofdthema van deze 61ste Zitting is: de economische empowerment van vrouwen in een wereldwijd in beweging zijnde arbeidsmarkt. Verder zal er gekeken worden naar de blijvende uitdagingen en de realisaties op het vlak van de uitvoering van de Milleniumdoelen voor vrouwen en meisjes (op basis van de overeengekomen besluiten van de 58ste zitting). De empowerment van vrouwen uit minderheden vormt de specifieke topic.

Samenvattend:

  • priority theme: de economische empowerment van vrouwen in een wereldwijd in beweging zijnde arbeidsmarkt;
  • review theme: de blijvende uitdagingen en de realisaties op het vlak van de uitvoering van de Milleniumdoelen voor vrouwen en meisjes;
  • emerging issue: empowerment van vrouwen uit minderheden.

De voorzitter

De heer Antonio de Aguiar Patriota (Brazilië) is de voorzitter van de 61ste Zitting van de Commissie van de Status van de Vrouw. In zijn video-boodschap licht hij de inhoud van de vergadering en de nakende uitdagingen toe.

Belgische vertegenwoordiging

Namens de Belgische Senaat neemt Ann Brusseel (Open VLD) deel aan de 61ste zitting van de VN-commissie ’Status of Women’ (New-York, 13-24 maart 2017). Mevr. Brusseel neemt ook deel aan de vergadering op 17 maart 2017 over de versterkte rol van de parlementen om hiertoe de obstakels weg te nemen en erover te waken dat het sociaal-economische beleid wel degelijk beantwoordt aan de noden van vrouwen en mannen. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar financiële inclusie van vrouwen en de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen op de arbeidsvloer. Deze vergadering wordt georganiseerd door de InterParlementaire Unie (IPU) en de bevoegde VN-instantie samen.

De voorbereiding

De jaarlijkse vergaderingen van de CSW worden grondig voorbereid. Verantwoordelijk voor het succesvolle verloop en vruchtbare resultaten ervan is het Bureau, waarvan de leden omwille van de continuïteit van de werkzaamheden voor twee jaar verkozen worden op basis van ECOSOC decision 2002/234.

Multi-stakeholdersforum

In aanloop naar de sessie van 2017 werd er op 30 januari jl. een "Multi-Stakeholder Forum" georganiseerd. De debatten tijdens het Forum, waarvan de resultaten bekend gemaakt worden tijdens de 61ste sessie, betroffen een viertal thema’s:
- 1) de noodzaak van betere regel- en wetgeving omtrent voltijdse tewerkstelling en waardig werk voor vrouwen,
- 2) de roep om een versterkt vrouwelijk leiderschap,
- 3) meer economische en sociale bescherming,
- 4) de creatie van meer kansen voor arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, rekening houdend met het toenemend informeel werk, de technologische veranderingen en de mobiliteitsproblemen.

Expertenvergadering

Eerder al, in september 2016, vond er in Genève een expertenvergadering plaats. Deze werd georganiseerd in samenwerking met technici van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Tijdens deze vergadering bogen de expert.e.s zich over een aantal opgelegde werkpunten. Deze hadden betrekking op de economische en arbeidsmarktgerelateerde ontwikkelingen, overheidsmaatregelen en -interventies, de verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren en de gendergevoeligheid van internationale streefdoelen [1].

Vanuit een genderoogpunt werd de nadruk gelegd op:
- aandacht voor een macro-economische omgeving die moet zorgen voor werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen;
- de genderkloof in werk en werkgelegenheid;
- de mogelijke ontwikkeling van gendergevoelige trajecten van onbetaald informeel werk naar een waardige en correct verloonde job;
- de zorgeconomie met de verdeling van betaalde en onbetaalde huishoudelijke en zorgarbeid;
- geweld op het werk;
- minimale sociale zekerheidsbescherming en -maatregelen en het recht op het vormen of op het zich aan te sluiten en te mobiliseren d.m.v. vakbonden.

Zowel de conceptnota als het eindrapport van deze vergadering zijn te consulteren op de website van UN Women.

Tijdens hun beraadslaging werd de expertengroep op de hoogte gehouden van het voortschrijdend werk van het High Level Panel on Women’s Economic Empowerment van de VN-Secretaris-Generaal. De expertengroep werkte ook tegen de achtergrond van de thema’s van het High Level Political Forum on Sustainable Development dat de armoede wil uitroeien en de welvaart wil bevorderen in een veranderende wereld. (A/70/L.60).

Bijdragen vanuit het middenveld

Ook het middenveld bereidde de 61ste Zitting van de CSW voor. Zo diende de Europse Vrouwenlobby (EWL) een gezamenlijk standpunt in rond de situatie van huispersoneel en formuleerde de EWL bemerkingen bij de nulversie van de conclusies. De Europese Vrouwenlobby neemt ook effectief deel aan de 61ste Zitting van de CSW. Volg hen live via het Twitter-account "@EuropeanWomen". De EWL organiseert enkele evenementen en tracht daarnaast invloed uit te oefenen op de "Besluiten" die aanvaard zullen worden door de VN-lidstaten op het einde van de CSW-Zitting [2].

Meer weten?

Bekijk de informatie over de op stapel staande 61ste Zitting van de CSW op de website van UN Women.

U vindt er ondermeer:

- informatie over de 61ste Zitting: organisatie, officiële documenten, NGO-deelname, side events
- informatie over het Multi-Stakeholder Forum: programma en conceptnota
- informatie over het Expertenforum: rapport en conceptnota, achtergrondpapers en expertenpapers.

[1] De werkpunten werden als volgt geformuleerd:
- Onderzoek de veranderde arbeidsmarkt en bekijk welke uitdagingen en kansen vrouwen en meisjes economisch meer slagkracht kunnen geven en onafhankelijker kunnen maken;
- Bepaal welke beleidsmaatregelen en overheidsprogramma’s de economische slagkracht van vrouwen en het recht van vrouwen op werk en de vrijwaring van hun rechten op werk kunnen vergroten op het continuüm van informeel naar formeel waardig werk;
- Exploreer de rol en de verantwoordelijkheid van regeringen, internationale organen, de private sector, met inbegrip van financiële instellingen en pensioenfondsen, vakbonden en werkgeversorganisaties en het middenveld, waaronder vrouwenorganisaties en verenigingen die opkomen voor vrouwenrechten, in de definiëring en uittekening en de beïnvloeding van de arbeidswereld;
- Ontwikkel actiegerichte aanbevelingen die een gendergevoelige implementatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling garanderen gebaseerd op commitment voor gendergelijkheid en de economische empowerment van vrouwen en op de bescherming, de promotie en de realisatie van de mensen- en arbeidsrechten van vrouwen en meisjes.

[2] Meer informatie (EN) over de inbreng van de Europese Vrouwenlobby vindt u via deze webpagina.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6