Logo Printen Logo RSS logo facebook

Nieuwe Europese vijfjarenstrategie voor gendergelijkheid!

3. Nieuwe Europese vijfjarenstrategie voor gendergelijkheid!

Op 21/09/2010 publiceerde de Europese Commissie de nieuwe vijfjarenstrategie voor gendergelijkheid. Deze vijfjarenstrategie is de opvolger van de "Routekaart voor gendergelijkheid 2006-2010".

In deze "Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015, COM(2010) 491 definitief" wordt de nadruk gelegd op een aantal punten:

Gelijke economische onafhankelijkheid

Schets van de huidige context

Beschikken over een eigen inkomen geeft de grootst mogelijke kans op economische onafhankelijkheid. De arbeidsparticipatie van vrouwen is de afgelopen tien jaar fors gestegen en de participatiegraad van vrouwen aan de arbeidsmarkt bedraagt actueel 62,5%. Dit is evenwel nog ontoereikend in vergelijking met de in de Europa 2020-doelstelling vastgestelde norm van 75% voor vrouwen en mannen. Om dit percentage te bereiken moet er in het bijzonder aandacht worden besteed aan de arbeidsparticipatie van oudere vrouwen, alleenstaande moeders, vrouwen met een handicap, migrantenvrouwen en vrouwen uit etnische minderheden. Vrouwen uit deze groepen nemen minder deel aan de arbeidsmarkt zodat er op dit terrein sprake blijft van een genderkloof.

Het tweede aandachtspunt is een beter evenwicht van privé- en beroepsleven. Actueel investeren vrouwen vaak onevenredig veel in huishoudelijke- en gezinstaken waardoor zij zich gedwongen voelen te kiezen tussen een carrière en hun kinderen.

Ook de participatiegraad van migrantenvrouwen blijft relatief laag. Het is het noodzakelijk deze vrouwen van bij hun aankomst in Europa te ondersteunen en hen toegang te geven tot onderwijs.

Tenslotte lopen vrouwen nog steeds een groter risico op armoede en uitsluiting. Meer vrouwen dan mannen zijn inactief of langdurig werkloos. Het gaat hier vooral om alleenstaande moeders en oudere vrouwen bij wie de loonkloof overgaat in een pensioenkloof.

Voornaamste maatregelen

 • Bevordering van gendergelijkheid ondersteunen in de uitvoering van alle aspecten en kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie;
 • Ondersteuning van vrouwelijke ondernemers en zelfstandigen;
 • Onderzoek naar en bestrijding van de aanhoudende verschillen in het recht op verlof om gezinsredenen, met name vaderschaps- en zorgverlof;
 • Uitbrengen van een verslag over de prestaties van de lidstaten met betrekking tot kinderopvangvoorzieningen;
 • Bevordering van gendergelijkheid in alle initiatieven op het gebied van immigratie en de integratie van migranten.

Gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk

Schets van de huidige context

Ondanks het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor gelijkwaardig werk verankerd is in de EU-verdragen, bedraagt de genderloonkloof (het gemiddelde verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen in de gehele economie) in de EU nog steeds 17,8%. Deze loonkloof heeft meerdere oorzaken.

Ten eerste bestaat er nog steeds een kloof tussen het opleidingsniveau van vrouwen en hun beroepsloopbaan, hoewel vrouwen vaak betere studieresultaten behalen. Er moet dus aandacht besteed worden aan de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Daarnaast blijven vrouwen ook oververtegenwoordigd in ’vrouwelijke’, minder winstgevende, sectoren. En binnen dezelfde sector wordt het werk van vrouwen daarnaast vaak lager gewaardeerd en betaald.

Tenslotte is de loonkloof ook een weerspiegeling van andere ongelijkheden op de arbeidsmarkt zoals het onevenredig grote aandeel van vrouwen in de gezinstaken en de problemen om werk en privéleven te combineren.

Voornaamste maatregelen

 • Samen met de Europese sociale partners zoeken naar mogelijkheden om de loontransparantie en de invloed op gelijke beloning van regelingen zoals deeltijdwerk en contracten voor bepaalde tijd te verbeteren;
 • Ondersteunen van initiatieven voor gelijke beloning op de werkplek en ontwikkelen van hulpmiddelen om ongerechtvaardigde loonmiddelen te corrigeren;
 • Instellen van een Europese dag van de gelijke beloning;
 • Aanmoedigen van vrouwen om voor een niet-traditioneel beroep te kiezen.

Gelijkheid in besluitvorming

Schets van de huidige context

Vrouwen vormen bijna de helft van de arbeidskrachten en meer dan de helft van alle nieuwe universitair afgestudeerden in de EU. Toch blijven zij in de meeste lidstaten nog steeds ondervertegenwoordigd in besluitvormingsprocessen- en posities, met name op de hoogste niveaus.

Gemiddeld is slechts één op de vier nationale parlementsleden en ministers een vrouw. Slechts één op de tien bestuursleden van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in de EU en 3% van de bestuursvoorzitters is een vrouw. En slechts 19% van de hoogleraren aan universiteiten in de EU is een vrouw.

Voornaamste maatregelen

 • Nagaan welke gerichte maatregelen de Commissie kan nemen om het evenwicht tussen vrouwen en mannen in de besluitvorming te verbeteren;
 • Toezicht houden op de voortgang van de doelstelling dat vrouwen 25% van de topfuncties in onderzoek bekleden;
 • Toezicht houden op de voortgang in het bereiken van de doelstelling dat comités en groepen deskundigen die door de Commissie worden ingesteld voor 40% uit leden van één geslacht bestaan;
 • Ondersteunen van de inspanningen om een grotere deelname van vrouwen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement te stimuleren, ook als kandidaten.

Waardigheid, integriteit en bestrijding van gendergerelateerd geweld

Schets van de huidige context

Er zijn veel vormen van geweld waaraan vrouwen worden blootgesteld omdat zij vrouw zijn. Het gaat onder andere om huiselijk geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, seksueel geweld in conflicten en schadelijke gebruiken en tradities, zoals genitale verminking, gedwongen huwelijken en eerwraak. In het actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm (COM (2010) 171) ligt daarom de nadruk op de bescherming van slachtoffers van misdrijven, waaronder vrouwelijke slachtoffers van geweld en genitale verminking en wordt er een brede EU-strategie voor gendergerelateerd geweld aangekondigd.

Er bestaan ook gendergerelateerde ongelijkheden in de gezondheidszorg en de langdurige zorg, alsmede in de gezondheidsresultaten. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat de sociale dienstverlening en de gezondheidszorg beter inspelen op de specifieke behoeften van zowel vrouwen als mannen.

Tenslotte zijn gendergerelateerde vraagstukken ook van belang voor het asielbeleid.

Voornaamste maatregelen

 • Een EU-strategie voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen goedkeuren, onder andere gericht op het uitbannen van genitale verminking bij vrouwen en deze strategie ondersteunen met een Europese bewustmakingscampagne over geweld tegen vrouwen;
 • Ervoor zorgen dat in de EU-asielwetgeving rekening wordt gehouden met gendergelijkheidsoverwegingen;
 • Een gezondheidsrapport over mannen opstellen, na het gezondheidsrapport over vrouwen van 2010.

Gendergelijkheid in externe acties

Schets van de huidige context

In al het relevante beleid dat in het kader van externe acties wordt uitgevoerd, kan de EU veel invloed uitoefenen in de bevordering van gendergelijkheid en vrouwenemancipatie wereldwijd.

Eerst en vooral verplicht de EU de kandidaat-lidstaten om het fundamentele beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen volledig te onderschrijven en om te zetten in nationale wetgeving. In het kader van het Europees nabuurschapsbeleid steunt de EU de inspanningen van de partnerlanden om gendergelijkheid te bevorderen.

Daarnaast blijft de EU streven naar een snellere verwezenlijking van de millenniumontwikkelings-doelstellingen, van de doelstellingen van het Actieprogramma van Beijing en van het actieprogramma van Cairo en zal toezien op de naleving van het CEDAW-verdrag.

In haar ontwikkelingsbeleid zal de EU zich blijven inzetten om gendergelijkheid en vrouwenemancipatie te bevorderen.

Ten vierde zal de EU nauw samenwerken met internationale organisaties die werkzaam zijn op het gebied van gendergelijkheid, zoals de ILO, de OESO, de VN en de Afrikaanse Unie, om synergieën te vormen en de vrouwenemancipatie te bevorderen. Ook zal zij samenwerken met het nieuwe VN-orgaan voor gendergelijkheid, UN-WOMEN, en de betrokkenheid ondersteunen van maatschappelijke organisaties, capaciteitsopbouw, belangenbehartiging inzake gendergelijkheid en vrouwenemancipatie.

De EU zal zich inzetten voor de concrete implementatie van resoluties 1325 en 1820 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ten aanzien van vrouwen, vrede en veiligheid. Genderoverwegingen zullen ook verder worden geïntegreerd in de humanitaire hulpverlening.

Tenslotte integreert de EU gendergelijkheid in haar handelsbeleid als onderdeel van een breder kader van duurzame ontwikkeling.

Voornaamste maatregelen

 • Uitoefenen van controle en bieden van ondersteuning op het gebied van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij toetreding van landen tot de EU;
 • Uitvoeren van het EU-Actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkelingssamenwerking (2010-2015);
 • Aanmoedigen van de partnerlanden van het Europees nabuurschapsbeleid om gendergelijkheid te stimuleren;
 • Verder integreren van maatregelen in de humanitaire hulpverlening van de EU.

Horizontale vraagstukken

Schets van de huidige context

De Europese commissie zal actie nemen op 3 domeinen: doorbreken van rolpatronen; modernisering van wetgeving tegen seksediscriminatie en doeltreffender maken van het rechtskader; werk maken van goed bestuur en maximaal inzetten van gelijkheidsinstrumenten.

Wat het doorbreken van rolpatronen betreft zal de Europese Commissie erop toezien dat individuen zo ongedwongen mogelijk keuzes kunnen maken. Om gendergelijkheid te realiseren is het ook nodig mannen te betrekken.

Op het terrein van wetgeving en recht kent de Commissie en belangrijke rol toe aan de nationale organen voor gelijke behandeling en aan verenigingen en vakbonden die slachtoffers verdedigen. Bijzondere aandacht gaat uit naar seksediscriminatie in het kader van verzekeringsdiensten. Ook wil de Europese Commissie de extra zware gevolgen van discriminatie op meerdere gronden en seksediscriminatie met betrekking tot genderidentiteit aanpakken.

Bestuursmatig wil de Europese Commissie nauwer samenwerken met de regeringen van de lidstaten en met verschillende maatschappelijke instellingen waaronder sociale partners, midenveldorganisaties en organen voor gelijke behandeling, alsook met internationale organisaties en EU-agentschappen. Er zal een jaarlijkse gendergelijkheidsdialoog worden gehouden met ondermeer het Europees Parlement, de voorzitterschappen van de Raad en het middenveld op basis van het Jaarverslag over de gelijkheid van vrouwen en mannen om de vooruitgang van de vijfjarenstrategie te evalueren. Gender mainstreaming blijft een integraal onderdeel van de besluitvorming en het Europees Genderinstituut krijgt de opdracht genderindicatoren te ontwikkelen. Ook het webportaal met informatie over het genderbeleid van de Europese Commissie zal worden geactualiseerd.

Voornaamste maatregelen

 • Aandacht besteden aan de rol van mannen in gendergelijkheid;
 • Toezicht houden op de correcte uitvoering van de EU-wetgeving op het gebied van gelijke behandeling (en vooral op de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG en Richtlijn 2006/54/EG en de integratie van een genderperspectief in de toepassing van de non-discriminatierichtlijnen.
 • Zich inzetten voor de volledige uitvoering van het actieprogramma van Beijing met verlening met ondersteuning aan het Europees Genderinstituut voor de opstelling van genderinddicatoren;
 • Presenteren van een jaarverslag ter voorbereiding op een jaarlijkse gendergelijkheidsdialoog op hoog niveau.

Teksten waaraan in de Vijfjarenstrategie wordt gerefereerd

Meer informatie

[1] Consulteer: Bijlage II. Opgelet: deze tekst stamt uit 2006. Onder het Hongaars EU-voorzitterschap zal een nieuw Europees Pact voor gendergelijkheid worden aangenomen.

[2] Consulteer: Bijlage bij de Bijlage


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3