Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gezinsbond: actieplan gemeenteraadsverkiezingen 2018

40. Gezinsbond: actieplan gemeenteraadsverkiezingen 2018

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 lanceert de Gezinsbond een actieplan. Hiermee willen zij een stem geven aan de gezinnen van vandaag en de lokale besturen oproepen om werk te maken van een aantal punten die in hun gemeente nog niet verwezenlijkt zijn en die beantwoorden aan de noden van hun inwoners.

1. BIED GEZINNEN GROEIKANSEN

1.1. Alle gezinnen kunnen terecht in het Huis van het Kind

Actiepunten voor de gemeenten:
- maak van een Huis van het Kind een ’loket’ waar gezinnen informatie vinden over het gezinsondersteunend aanbod van de gemeente in de meest ruime zin (gezondheid, handicap, opvoeding, onderwijs, vrije tijd, premies...)
- voorzie in Huizen van het Kind ook ruimte voor ondersteuning van partnerrelaties of bemiddeling bij scheiding (vormingsaanbod en informatie over bemiddeling)

1.2. Brede scholen bieden een sterke leer- en leefomgeving

Actiepunten voor de gemeenten:
- faciliteer de samenwerking tussen onderwijs en welzijn, sport, cultuur, sociaal- cultureel werk, jeugdwerk... Vaak gaat het om het zoeken naar en aanbieden van oplossingen voor praktische en organisatorische vragen over huurtarieven, waarborg, onderhoud, sleutels. De gemeente kan daarbij beroep doen op instrumenten zoals www.slimgedeeld.be.

1.3. Vrije tijd en kinderopvang op maat van gezinnen

Actiepunten voor de gemeenten:
- breng de noden van gezinnen wat betreft babyopvang en opvang en vrijetijdsbesteding van schoolkinderen in kaart
- centraliseer informatie over het volledige aanbod op het gemeentelijke grond- gebied, zowel digitaal als op papier
- organiseer en ondersteun het Lokaal Overleg Kinderopvang
- faciliteer overleg en afstemming voor het volledige aanbod van opvang en vrije tijd van schoolkinderen in de gemeente op vlak van kortingen, sociaal tarief, toegankelijkheid voor kinderen met een beperking, aanbod voor kleuters, start- en openingsuur, voorrangsregels, periodes van opvang, aanbod voor verschillende leeftijdsgroepen, flexibiliteit inzake inschrijving...
- zorg voor toegankelijke opvang en vrijetijdsactiviteiten voor alle gezinnen, bijvoorbeeld via de Vrijetijdspas

1.4. Digitalisering: iedereen mee

Actiepunten voor de gemeenten:
-  zorg voor voldoende openbare computerruimtes waar inwoners, onder begeleiding, hun digitale vaardigheden kunnen bijwerken
-  ondersteun de campagne “Bib voor iedereen”. Bibliotheken zijn een belangrijke partner bij het inrichten van openbare computerruimtes. www.bibvooriedereen.be
-  organiseer infomomenten rond E-government
-  let erop dat de gemeentelijke diensten ook toegankelijk zijn voor werkende gezinnen
-  voorzie in voldoende inclusieve communicatiemiddelen (op papier, telefonisch, aan een loket) zodat ook mensen die minder digitaal vaardig zijn alle nodige info krijgen en een beroep kunnen doen op alle diensten

2. GEEF GEZINNEN ZEKERHEID, BESCHERMING EN VEILIGHEID

2.1. Jong en oud: veilig onderweg

Actiepunten voor de gemeenten:
- maak kruispunten en oversteekplaatsen veilig (manoeuvreerruimte of voor- sorteervakken voor fietsers, lichten op ooghoogte, conflictvrije kruispunten, maximaal afgescheiden fietspaden...)
- zorg voor een weginrichting die kinderen gemakkelijk kunnen "lezen" (hanteer de kindnorm in het verkeer)
- creëer verkeersluwe woonwijken met aangepaste verkeersinfrastructuur; zorg dat kinderen (8-12 jaar) zich vrij in hun wijk kunnen bewegen
- zorg voor een verkeersluwe schoolomgeving bij begin en einde schooldag
- zorg voor veilige routes (kindlinten) tussen woonkernen, scholen en vrijetijdsinitiatieven (sportclubs, jeugdbeweging...), via de aanleg van trage wegen
- zorg voor voldoende fietsstallingen op het openbaar terrein, indien mogelijk bewaakt en overdekt
- stimuleer initiatieven die de veiligheid van fietsers en voetgangers verhogen (bv. fietslessen voor kinderen en sensibilisering rond zichtbaarheid in het verkeer)
- informeer en sensibiliseer over alternatieven voor verplaatsingen met de auto
- maak van de handhaving van de verkeersregels een absolute prioriteit
- bouw het openbaar vervoer goed uit in de Vlaamse vervoersregio’s, ook met nachtbussen
- pak vervoersarmoede aan zodat ook inwoners die niet de nodige financiële middelen hebben, zich kunnen verplaatsen
- neem initiatieven voor mensen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen, zoals ouderen of personen met een handicap
- geef gezinnen, kinderen, jongeren en ouderen inspraak bij het verkeersbeleid (bv. via buurtoverleg of buurtcoaches)

2.2. Gezinnen kunnen rekenen op financiële ondersteuning

Actiepunten voor de gemeenten:
- informeer gezinnen actief over alle gemeentelijke of andere premies (digitaal en op papier)
- zorg voor een toegankelijk infopunt dat gezinnen helpt met informatie over overheidssteun op Vlaams en federaal vlak (bv. kinderbijslagen en gezinsfiscaliteit), het uitoefenen van niet-automatisch toegekende sociale rechten en financiële zaken zoals budgetbeheer
- zorg dat alle gemeentelijke premies en ondersteuningen vermeld staan op www.rechtenverkenner.be en www.premiezoeker.be
- geef een gemeentelijke premie voor energiebesparende investeringen (dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, energiezuinige verwarmingsketel, zonneboiler, zonnepanelen...). Zeker nu alle federale en gewestelijk fiscale stimuli in de personenbelastingen zijn weggevallen (premiezoeker.pdf)
- handel een domicilieverandering van gezinnen met kinderen tussen verschillende deelstaten snel af, zodat de continuïteit van de uitbetaling van de regionale kinderbijslag verzekerd blijft en vroegtijdige stopzetting of dubbele betaling met latere terugbetalingen tot gevolg wordt voorkomen
- zorg voor preventieve budgetbegeleiding voor gezinnen, d.w.z. begeleiding vooraleer ze kampen met financiële problemen of overmatige schuldenlast

2.3. Duurzaam wonen voor elk gezin

Actiepunten voor de gemeenten:
- werk een visie uit over nieuwe woonvormen, zoals cohousing en kangoeroewonen, om flexibel te kunnen inspringen op mogelijkheden en vragen (draaiboek)
- zorg voor een woonbeleid dat aandacht besteedt aan alle levensfasen. Streef een goede mix na van gezinswoningen, wooneenheden voor koppels en alleenstaanden, woningen voor ouderen en personen met een beperking.
- zorg voor voldoende sociale woningen voor alle gezinsvormen
- stop met verkavelingen in het buitengebied. Kies resoluut voor inbreiding en gebruik creatieve oplossingen om de woondensiteit in het centrum te verhogen.
- creëer groenvoorzieningen, parkjes, speelpleinen. Wonen stopt niet bij de voordeur, ook de omgeving is belangrijk om je goed te voelen in je buurt.
- stel een renovatieplan op met trajectbegeleiding per wijk om bewoners te ondersteunen (bv. via een burenpremie) met daarbij zeker aandacht voor de zwakste doelgroepen (ouderen, mensen met een laag inkomen, zorgende gezinnen)

3. VERSTERK DE NETWERKEN VAN GEZINNEN

3.1. Een warme gemeente, een warme buurt

Actiepunten voor de gemeenten:
- ondersteun verenigingen en buurtcomités met subsidies of materiaal (bv. via lagere tarieven voor huur van een zaal of via materiaal van de gemeente) zonder veel administratieve rompslomp
- organiseer of faciliteer laagdrempelige sociale activiteiten voor inwoners in alle levensfasen
- zorg ervoor dat elk gezin kan deelnemen aan vrijetijds- en cultuuractiviteiten, bv. via een Uitpas

3.2. Mantelzorgers erkennen en ondersteunen

Actiepunten voor de gemeenten:
- ondersteun, stimuleer of ontwikkel laagdrempelige en bereikbare initiatieven in de buurt of de wijk. Bv. het behoud of de uitbouw van gezinszorg, poetshulp, een lokaal dienstencentrum, boodschappendienst, mindermobielencentrale, oppas- en opvang, respijtzorg, vakantie- en vrijetijdsinitiatieven...
- richt een zorgregister of -kadaster op waarin zorgende gezinnen én alle mantelzorgers (ook kinderen) binnen dit gezin duidelijk worden geregistreerd
- maak van het Sociaal Huis een duidelijk herkenbare plaats waar elke inwoner terechtkan voor laagdrempelige informatie over zorg en ondersteuning, met om het even welke vraag over welzijn of sociale administratie. Dit is ook de plek waar een zorgend gezin zich kan laten registreren
- geef een gemeentelijke premie aan mantelzorgers
- geef gemeentelijke subsidies voor het aanpassen of verbouwen van een gezinswoning in het kader van zorg

3.3. Vrijwilligers moet je koesteren

Actiepunten voor de gemeenten:
- betrek vrijwilligers in lokale adviesraden en zorg voor een vrijwilligersvriendelijke vergadercultuur
- maak werk van een vrijwilligersbeleid: erken vrijwilligers en het verenigingsleven in de communicatie van de gemeente, organiseer een dankfeest voor vrijwilligers, organiseer of ondersteun activiteiten tijdens de Week van de Vrijwilliger...
- ondersteun de lokale jeugdwerkingen. Geef gemeentelijke premies voor kadervorming en biedt materiële en logistieke ondersteuning om de werking te optimaliseren (activiteiten, speelterreinen en gebouwen, kampeermateriaal...)

4. CREËER EEN GEZONDE LEEFOMGEVING VOOR GEZINNEN

4.1. Hanteer de kindnorm als leidraad

Actiepunten voor de gemeenten:
- verbeter de duurzaamheid van de gemeente door een betere stadsplanning, duurzamer openbaar vervoer, mobiliteit, gebouwen -energie) en meer biodiversiteit
- zet in op nabije, veilig toegankelijke, kindvriendelijke groene en blauwe openbare ruimte
- bescherm gevoelige gebieden met lage-emissiezones ((kleuter)scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen...) conform de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie
- pas richtlijnen toe voor het behoud van veilige afstanden tussen drukke wegen en nieuw geplande voorzieningen voor kinderen
- maak actieplannen om scholen beter bereikbaar te maken met alternatieve vervoersmiddelen (fiets, te voet, openbaar vervoer)
- pas de verkeersinfrastructuur in de schoolomgeving aan. Verkeersborden alleen volstaan niet. Communiceer op een gerichte en goed zichtbare manier over de zone 30 rond scholen.
- voer een permanente snelheidsverlaging in tot 90 km op de snelwegen die doorheen dichtbebouwde gebieden lopen (de zogenaamde smogzones)
- creëer een pesticidenvrije gemeente. Sensibiliseer en informeer alle sectoren en inwoners.
- ondersteun burgers en scholen/kinderdagverblijven/zorgvoorzieningen bij het vergroenen van hun straat of buurt
- stimuleer initiatieven van stadslandbouw, bv. volkstuintjes
- zorg voor voldoende avontuurlijke buitenspeelruimte en andere geschikte plekken -binnen en buiten) voor kinderen en jongeren
- evalueer het aankoopbeleid van de gemeente, de stedelijke contracten en bouwprojecten op producten en materialen die hormoonverstorende- en CMR (kankerverwekkende, mutagene, giftige)-stoffen bevatten. Maak een planning op om deze stoffen in gebruik en blootstelling te beperken met uitfasering als einddoel
- schenk aandacht aan gezonde voeding in kinderdagverblijven en scholen
- wees extra bedachtzaam met producten die de binnenluchtkwaliteit beïnvloeden in kinderdagverblijven en scholen

4.2. Gemeenten gaan de klimaatuitdagingen aan

Actiepunten voor de gemeenten:
- stimuleer maatregelen voor energiezuinigere en milieuvriendelijke woningen
- zorg voor schoon openbaar vervoer
- stimuleer elektrisch rijden; zorg voor voldoende oplaadpunten (auto’s en fietsen)
- promoot deelfietsen en deelauto’s
- bereid je als gemeente nu al voor op de betonstop
- zorg voor een energieloket waar gezinnen en bedrijven terechtkunnen met al hun vragen
- wijs burgers op het belang van duurzaamheid bij renovatie en nieuwbouw. Geef als gemeente zelf het goede voorbeeld.
- stimuleer circulaire aankopen en geef als gemeente zelf het goede voorbeeld
- stimuleer lokale handel en stadslandbouw

Bron: Verkiezingen. Lokaal, Actieplan Gezinsbond


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6