Logo Printen Logo RSS logo facebook

Deadline 29/6/2018: vacature voor de functie van directeur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) in Vilnius

Deadline 29/6/2018: vacature voor de functie van directeur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) in Vilnius

Bekendmaking van een vacature voor de functie van directeur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) in Vilnius.

(Tijdelijk functionaris — rang AD 14), COM/2018/20027, (2018/C 187 A/01)

Functieomschrijving

De directeur is de wettelijke vertegenwoordiger en het gezicht naar buiten van het EIGE en legt verantwoording af aan de raad van bestuur van het EIGE, die is ingesteld bij artikel 12 van de oprichtingsverordening. Hij/zij leidt en bestuurt het EIGE, heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de activiteiten en zorgt ervoor dat de doelstellingen van het EIGE worden verwezenlijkt.

De directeur is belast met:

— het dagelijkse bestuur van het EIGE, met een budget van ongeveer 7,8 miljoen EUR in 2018 en zo’n 50 personeelsleden;

— het beheer van het EIGE in overeenstemming met de oprichtingsverordening en de uitvoeringsbepalingen, de toepasselijke wetgeving en de besluiten van de raad van bestuur;

— het doeltreffende en doelmatige beheer van het personeel van het EIGE en de bevordering van een goede teamgeest en een goed werkklimaat;

— het beheer van de middelen van het EIGE die nodig zijn voor de werkzaamheden van zijn organen, met inbegrip van het verschaffen van de nodige technische en wetenschappelijke bijstand;

— het opstellen van de strategie- en werkprogramma’s van het EIGE en rapportering over de aansturing en de procedures voor beleidsvorming aan de raad van bestuur;

— de rapportering over de tenuitvoerlegging van de door de raad van bestuur vastgestelde werkprogramma’s en besluiten;

— de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en het deskundigenforum;

— de algemene uitvoering van de aan het EIGE toevertrouwde taken, met inbegrip van het toezicht op de kwaliteit van de interne controle- en beheersystemen;

— de voorbereiding en uitvoering van de begroting van het EIGE overeenkomstig de financiële kaderregeling voor agentschappen, met het oog op het doelmatige beheer van de begroting en overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer;

— de volledige verantwoordelijkheid voor de financiële aangelegenheden van het EIGE, met inbegrip van de definitieve rekeningen en financieringsbesluiten;

— de vertegenwoordiging van het EIGE en de communicatie met de belanghebbenden en met het publiek over alle aangelegenheden die tot de opdracht van het EIGE behoren;

— samenwerking met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten, alsmede met bevoegde instanties in de lidstaten die soortgelijke werkzaamheden verrichten als het EIGE.

De directeur moet ervoor zorgen dat het EIGE zijn activiteiten onafhankelijk en in het algemeen belang uitvoert.

Meer informatie

Meer informatie over de vacature vindt u hier.