Logo Printen Logo RSS logo facebook

Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : preventie en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen [deadline: 13 november 2018]

Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : preventie en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen [deadline: 13 november 2018]

Subsidiërende overheid: Europese Unie

Begunstigde(n): Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)

Materie(s) : Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen

Voorwerp

De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020), een projectoproep die gericht is op de preventie en de bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen.

Het programma « Rechten, Gelijkheid en Burgerschap » (2014-2020) beoogt acties met een Europese toegevoegde waarde te ondersteunen die de gelijkheid en de rechten van de personen bevorderen, beschermen en daadwerkelijk omzetten, zoals vastgelegd in de Europese verdragen en internationale overeenkomsten waarbij de Unie is toegetreden (cf. programmafiche).

In het kader van deze projectoproep verwijst de term «gendergerelateerd geweld» o.m. naar alle geweld tegen een persoon wegens zijn geaardheid. De term « geweld tegen kinderen » verwijst naar alle vormen van geweld die opgesomd zijn in art. 19 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het kind.

De prioriteiten van deze projectoproep zijn :
1) De preventie van gendergerelateerd geweld, door de sociale normen te veranderen zodat dergelijke vormen van geweld niet meer getolereerd worden
2) De bescherming en de ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld, bv. door de slachtoffers te helpen bij het afleggen van verklaringen inzake het ondergaan geweld of door de multidisciplinaire samenwerking en de ontwikkeling van de competenties van de deskundigen in de sector te bevorderen
3) De coördinatie en/of de aanpassing van de ondersteuningsdiensten aan de specifieke noden van migranten en vluchtelingen
4) De preventie en de bestrijding van seksuele cybercriminaliteit («revenge porn», «sextorsion», …)
5) De bevordering van actieplannen voor de bescherming van kinderen in verschillende sectoren (sportieve organisaties, recreatieve activiteiten, …)

Het project moet aan één van deze prioriteiten beantwoorden.

Volgende activiteiten kunnen voor alle prioriteiten gefinancierd worden:
- wederzijds leren, de uitwisseling van goede praktijken, de samenwerking
- de opstelling en de tenuitvoerlegging van protocollen, de ontwikkeling van werkmethodes die overdraagbaar zijn naar andere regio’s
- de ontwikkeling van vaardigheden en de opleiding
- de bewustmaking en het onderwijs

Voor specifieke activiteiten bij elke prioriteit : cf. meer informatie op de webpagina van de oproep (infra).

Deze projectoproep beoogt welbepaalde en concrete projecten te financieren die tastbare en aantoonbare voordelen aan de finale begunstigden garanderen.

Activiteiten die politieke of derde partijen ondersteunen komen in het kader van deze projectoproep niet in aanmerking voor financiering. Deze oproep financiert ook niet de conformiteitsbeoordeling tot omzetting van Richtlijn 2012/29/EU.

Toekenningsvoorwaarden

Voorwaarden van het programma

Cf. programmafiche

Specifieke voorwaarden

Het project mag zowel nationaal als transnationaal zijn.

Bij het consortium moeten ten minste 2 verschillende partners betrokken zijn.

Bedrag en betaling

Het indicatief budget voor elke prioriteit (supra) bedraagt :
1) 2.900.000 euro
2) 2.900.000 euro
3) 2.400.000 euro
4) 2.400.000 euro
5) 2.700.000 euro

De aangevraagde subsidies moeten min. 75.000 euro bedragen.

Cf. programmafiche voor het percentage van de subsidieverlening, de subsidiabele kosten en het voorschot op de financiering.

Procedure

Het formulier en de bijlagen moeten uiterlijk op 13 november 2018 om 17.00 uur ingediend worden.

Voor de indieningsprocedure : cf. programmafiche.

Wettelijke en reglementaire bronnen

Referentie van de oproep : REC-RDAP-GBV-AG-2018.

De tekst en alle documenten zijn beschikbaar op deze webpagina van de Participant portal van de Europese Commissie.

INFORMATIE

Op Brulocalis
Op het portaal van de Europese Commissie