Logo Printen Logo RSS logo facebook

VN Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW)

VN Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW)

Historiek
De Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) werd reeds in 1946, één jaar na de oprichting van de Verenigde Naties, in het leven geroepen als een functionele commissie van ECOSOC om de in de preambule en in het eerste artikel van het Handvest neergeschreven doelstellingen, n.l. "gelijke rechten voor man en vrouw" en "de fundamentele vrijheden zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst" te helpen verwezenlijken.

Opdracht
De CSW bereidt ten behoeve van ECOSOC aanbevelingen en rapporten voor met het oog op de erkenning van de rechten van vrouwen op politiek, economisch, sociaal en educatief gebied. Daarnaast kan de CSW aanbevelingen formuleren rond problemen van dringende aard. Sinds de 4de Wereldvrouwenconferentie werd de opvolging van de implementatie van het PfA en het ’Outcome document’ op de verschillende aandachtsterreinen uitdrukkelijk in haar meerjarige werkprogramma’s ingeschreven. De CSW kreeg ook een catalyserende rol in het bevorderen van gender mainstreaming in de activiteiten van de Verenigde Naties. In 2015 werd het mandaat van de CSW uitgebreid via een besluit (E/RES/2015/6). De CSW wordt nu ook geacht input te geven in de Agenda 2030 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Werking
De CSW nam nieuwe werkmethodes aan in maart 2006, tijdens haar 50ste Zitting. De CSW legt sindsdien de focus op één prioritair thema en op één actueel thema per zitting.

Deelname van NGO’s aan de CSW-vergadering
De CSW vindt belangrijk om het middenveld te betrekken bij hun werking. Geaccrediteerde’ NGO’s kunnen de jaarlijkse vergadering van de CSW bijwonen. Andere kunnen "side events" organizeren. Enkele grote NGO’s kunnen een mondelinge vraag stellen tijdens de CSW-vergadering. Meestal dienen NGO’s een "schriftelijke verklaring" in voorafgaandelijk aan de CSW-vergadering.

Output
De resolutie uit 2015 veranderde ook de output van de zitting van de CSW. Er wordt niet langer gewerkt met "onderhandelde besluiten" ("agreed conclusions") maar met een "Ministeriële Verklaring". Deze "Ministeriële Verklaring" bevat een analyse van het prioritaire thema en een set van concrete aanbevelingen voor implementatie op de verschillende bestuursniveaus voor overheden en middenveldorganisaties. Daarnaast neemt de CSW een aantal resoluties aan. Het eindrapport wordt voorgelegd aan het ECOSOC ter goedkeuring.

Samenstelling
De CSW bestaat actueel uit 45 leden (actuele leden), die door ECOSOC verkozen zijn voor een periode van 4 jaar. De leden worden voorgedragen door hun regeringen. Er wordt een geografische verdeelsleutel gehanteerd : 13 leden zijn afkomstig Afrika, 11 uit Azië, 4 uit Oost-Europa, 9 uit Latijns-Amerika en de Caraïben, 8 uit West Europa en andere staten. De Commissie komt éénmaal per jaar bijeen voor een periode van 10 werkdagen. België is lid tot 2019.

Opdracht voor 2015-2019

2015:

 • beoordeling en evaluatie van de uitvoering van de Verklaring van Beijing en van het Beijing Actie Platform en de Uitkomsten van de drieëntwintigste bijzondere zitting van de Algemene Vergadering;
 • oplijsting van de huidige uitdagingen in het kader van de uitvoering van het Actieplatform en het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen;
 • onderzoek naar de mogelijkheden voor het versterken van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de post-2015 ontwikkelingsagenda door de integratie van een genderperspectief [1].

2016:

 • prioritair thema: de empowerment van vrouwen en de relatie tussen de situatie van vrouwen en duurzame ontwikkeling;
 • aandachtspunt: wegwerken en voorkomen van alle vormen van gendergerelateerd geweld.

2017:

 • prioritair thema: de economische empowerment van vrouwen in een wereldwijd in beweging zijnde arbeidsmarkt;
 • aandachtspunt: de blijvende uitdagingen en de realisaties op het vlak van de uitvoering van de Milleniumdoelen voor vrouwen en meisjes.

2018:

 • prioritair thema: uitdagingen en kansen om te komen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland;
 • aandachtspunt : deelname en de toegang van vrouwen tot de media, de informatie- en communicatietechnologie en hun impact en gebruik ervan als een instrument om de empowerment van vrouwen te bevorderen.

2019:

 • prioritair thema: sociale zekerheidssystemen, toegang tot openbare diensten en duurzame infrastructuur voor gndergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes;
 • aandachtspunt: de empowerment van vrouwen en de link met duurzame ontwikkeling, van de 60ste zitting van de CSW.

Website van de CSW.

[1] Het werkjaar 2015 van de CSW cumuleerde in de 59ste Zitting, die werd opgezet rond "Beijing+20". Het Amazone Documentatiecentrum stelde rond deze vergadering een dossier samen.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3