Logo Printen Logo RSS logo facebook

Nieuw Europees Pact voor Gendergelijkheid 2011-2020

Nieuw Europees Pact voor Gendergelijkheid 2011-2020

Op 7 maart 2011 aanvaardde de Raad van de Europese Unie het nieuwe Europese Pact voor Gendergelijkheid 2011-2020. Dit Pact is belangrijk omdat daardoor de lidstaten (nationale niveau) zich uitdrukkelijk scharen achter de nieuwe vijfjarenstrategie van de Europese Commissie (EU-niveau). [1]

Europees Pact voor Gendergelijkheid (2011-2020)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE onderkent dat gelijkheid van vrouwen en mannen een fundamentele waarde van de Europese Unie is en dat beleidsmaatregelen voor gendergelijkheid cruciaal zijn voor economische groei, welvaart en concurrentiekracht. Vijf jaar na de aanneming van het eerste Europees pact voor gendergelijkheid is een nieuwe dynamiek nodig, met name om de nauwe samenhang tussen de strategie van de Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 en "Europa 2020: de strategie van de Europese Unie voor banen en slimme, duurzame en inclusieve groei" te bevestigen en te ondersteunen. DE RAAD bevestigt derhalve zijn engagement om de EU-ambities inzake gendergelijkheid, als bedoeld in het Verdrag, te verwezenlijken, en met name om:

1. de genderkloof op de arbeidsmarkt en in de sociale bescherming, inclusief de loonkloof, te dichten, teneinde de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken, meer bepaald op drie zeer belangrijke gebieden voor gendergelijkheid, namelijk werkgelegenheid, onderwijs en bevordering van sociale insluiting, in het bijzonder door het terugdringen van de armoede, en aldus bij te dragen tot het groeipotentieel van de Europese beroepsbevolking;

2. een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor vrouwen en mannen gedurende hun hele leven te stimuleren, teneinde de gendergelijkheid te vergroten, de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen en de demografische uitdagingen het hoofd te helpen bieden;

3. alle vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden, opdat vrouwen hun mensenrechten ten volle kunnen uitoefenen en gendergelijkheid tot stand wordt gebracht, mede met het oog op inclusieve groei.

DE RAAD roept op tot actie van de lidstaten en, naargelang het geval, van de Unie op de volgende gebieden:

Maatregelen om de genderkloof te dichten en gendersegregatie op de arbeidsmarkt te bestrijden:

a) de arbeidsparticipatie van vrouwen in alle leeftijdscategorieën bevorderen en de genderkloof op de arbeidsmarkt dichten, door onder meer elke vorm van discriminatie te bestrijden;
b) genderstereotypen uitbannen en gendergelijkheid stimuleren op alle niveaus van onderwijs en opleiding en in het beroepsleven, teneinde gendersegregatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan;
c) zorgen voor gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk;
d) empowerment van vrouwen in het politieke en het economische leven, alsmede vrouwelijk ondernemerschap, bevorderen;
e) de sociale partners en het bedrijfsleven aanmoedigen om initiatieven ten gunste van gendergelijkheid te ontwikkelen en daadwerkelijk uit te voeren, en gendergelijkheidsplannen op de werkvloer bevorderen; en f) de gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming op alle niveaus en op alle gebieden stimuleren, om alle talenten ten volle te benutten.

Maatregelen om een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor vrouwen en mannen te stimuleren:

a) het aanbod van passende, betaalbare en hoogwaardige opvangdiensten voor kinderen onder de leerplichtige leeftijd verbeteren, teneinde de doelstellingen te verwezenlijken die de Europese Raad in maart 2002 in Barcelona heeft vastgesteld, rekening houdend met de vraag naar kinderopvangdiensten en aansluitend bij de nationale systemen voor kinderopvang;
b) zorgvoorzieningen voor andere afhankelijke personen verbeteren; en
c) flexibele werkregelingen en diverse vormen van verlof zowel voor vrouwen als voor mannen bevorderen.

Maatregelen om alle vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden:

a) strategieën op nationaal en uniaal niveau aannemen, uitvoeren en monitoren, teneinde geweld tegen vrouwen uit te bannen; b) zorgen voor een betere voorkoming van geweld tegen vrouwen en een betere bescherming van slachtoffers en potentiële slachtoffers, onder meer van vrouwen uit alle kansarme groepen;
c) de rol en verantwoordelijkheid van mannen en jongens bij het uitbannen van geweld tegen vrouwen benadrukken.

Governance, uitvoering en monitoring:

De relevante aspecten van dit pact, alsook van de jaarverslagen van de Commissie over "gelijkheid van vrouwen en mannen" moeten in voorkomend geval worden meegenomen in de mechanismen van de Europa 2020-strategie.

DE RAAD bevestigt dat hij vastbesloten is om door gendermainstreaming de governance te versterken, zulks door de genderdimensie te integreren in alle beleidsterreinen, ook in het externe optreden van de EU, waarbij ook rekening wordt gehouden met de cruciale rol van mannen en jongens bij het bevorderen van gendergelijkheid, en door ervoor te zorgen dat de gevolgen voor gendergelijkheid worden meegenomen bij effectbeoordelingen van nieuwe EU-beleidsmaatregelen.

DE RAAD moedigt de lidstaten en de Commissie aan om met name via Eurostat bestaande, naar geslacht uitgesplitste statistieken en indicatoren verder te ontwikkelen, en de capaciteiten van het Europees Instituut voor gendergelijkheid volledig te benutten. Bij de ontwikkeling en uitvoering van hun nationale hervormingsprogramma’s worden de lidstaten aangespoord het gendergelijkheidsperspectief mee te wegen en beleidsmaatregelen voor gendergelijkheid te stimuleren, vooral wat betreft de werkgelegenheidsrichtsnoeren; hun wordt tevens verzocht een passend gebruik te maken van overeengekomen gendergelijkheidsindicatoren die binnen het gemeenschappelijk evaluatiekader en de follow-up van het Actieprogramma van Peking zijn ontwikkeld.

De Commissie en de Raad wordt verzocht een gendergelijkheidsperspectief te integreren in de jaarlijkse groeianalyse, de landenadviezen en de landenspecifieke aanbevelingen. De vorderingen die met de uitvoering van het Europees pact voor gendergelijkheid worden gemaakt, moeten jaarlijks door de ministers op het niveau van de Raad worden besproken.

Conclusies van de Raad.

Reactie van de Europese Vrouwenlobby

De Europese Vrouwenlobby verwelkomt de ondertekening van het Europees pact voor Gendergelijkheid, maar heeft 2 kanttekeningen:
1. het Pact bevat te weinig concrete maatregelen, met uitzondering van nieuwe objectieven voor kinderopvang
2. gendergelijkheid wordt uitsluitend benaderd vanuit economische hoek terwijl gelijkheid v/m toch een van de basiswaarden is van de EU.

Volledige reactie van de Europese Vrouwenlobby (Engels).


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3