Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gelijke kansenbeleid

Gelijke kansenbeleid

CD&V CD&V - logo
Visie
- CD&V wijdt als enige partij een afzonderlijk hoofdstuk aan de gelijkheid v/m en vraagt een actieve kansensamenleving die mannen en vrouwen gelijke kansen geeft in de wijze waarop ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen.
Verticaal GK-beleid
- gender als specifiek thema van het GK-beleid
- wenselijkheid nagaan van een Gelijke Kansenraad op Vlaams niveau waarin de verschillende instanties en het middenveld vertegenwoordigd zijn;
- omvorming van het federaal Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tot een interfederaal orgaan. Dit Instituut moet in rechte optreden tegen genderdiscriminaties. Dit dient geregeld te worden in een samenwerkingsakkoord.
Horizontaal GK-beleid
- efficiënte monitoring op basis van sterker ontwikkelde gender-indicatoren;
- incorporatie van gender in het actieplan gelijke kansen van de Vlaamse regering;
- sterke betrokkenheid van het middenveld (vrouwenorganisaties - Nederlandstalige vrouwenraad) bij de ontwikkeling en evaluatie van de actieplannen.
Prioriteiten
- evenredige participatie in advies- en bestuursraden;
- gelijkheid op de arbeidsmark met aandacht voor:
• vrouwelijke tewerkstelling
• alleenstaande ouders
• loo(pbaa)nkloof
• herintreedsters
- combinatie werk - privé.

Groen! Groen - logo
Visie
- Groen! wil een diversiteitbeleid voor alle inwoners van Vlaanderen waar dat kan, met specifieke maatregelen voor de achtergestelde groepen waar dat nodig is. Gender is één van de aandachtpunten. Groen! schenkt uitgebreid aandacht aan het thema ‘diversiteit’. Hierbij gedetailleerde uitwerking van het thema ’gender’.
Verticaal GK-beleid
- één coördinerend minister voor alle kansengroepen.
Horizontaal GK-beleid
- elke minister verantwoordelijk voor gelijke kansen en emancipatie-doelstellingen binnen haar/zijn beleidsdomein;
- met voldoende onder-steuning vanuit:
• wetenschappelijke wereld
• middenveld
• administratie
- uitbouw van de Interdepartementale Commissie Gelijke Kansen;
- met minstens één diversiteitmedewerker op elk kabinet en in elk departement ;
- verplichte jaarlijkse gelijkekansennota en genderanalyse bij begroting.
Prioriteiten
- Loonkloof tussen v/m ;
- huiselijk geweld ;
- alleenstaande moeders ;
- oudere vrouwen ;
- realisatie van gelijke kansen in andere etnisch-culturele gemeenschappen en samenwerking met het allochtone middenveld
- vrouwbeeld in de media ;
- gelijkere verdeling van de zorgtaken ;
- glazen plafond in de politiek.

Lijst Dedecker lijst DD
Aandachtspunten
- tewerkstelling van vrouwen;
- valorisering van elders verworven competenties (EVC’s) en elders verworven kwalificaties (EVK’s) in de private en de publieke sector.

NV-A NVA logo
Aandachtspunten
- oprichting van een Vlaams Expertisecentrum voor Inburgering en Diversiteit ;
- tewerkstelling van hooggeschoolde allochtonen en allochtone vrouwen.

Open VLD open vld - logo
Visie
- Open VLD vertrekt vanuit de stelling dat elk mens telt en dat alle mensen gelijkwaardig zijn: man of vrouw, hetero of holebi, blank of zwart. Expliciet vermelding van nultolerantie en actieve bestrijding van vrouwonvriendelijk gedrag.
Organisatie GK-beleid
- Eén minister voor Maatschappelijke Integratie. Deze bevoegdheid omvat: inburgering, diversiteit, gelijke kansen en samenlevingsopbouw;
- werkbare bureaus voor gelijke behandeling die concreet omgaan met discriminatie en samenlevingsproblemen.

SLP sociaal liberale partij - logo
Aandachtspunten
- Hoofddoek: het al dan niet dragen van een hoofddoek is een individuele keuze. Niemand kan een ander verplichten om een hoofddoek te dragen. Maar ook een verbod is uit den boze. Een beperking kan enkel indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid (vb. werken met machines) of de hygiëne.

sp.a sp-a - logo
Visie
- het GK-beleid ligt bij sp.a in het verlengde van de recent goedgekeurde decreten, namelijk Vlaamse Gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet en het Decreet Evenredige Arbeidsparticipatie. Het eerste decreet verbiedt discriminatie op basis van een waaier aan discriminatie-gronden (en niet alleen op basis van gender). Het tweede verbiedt discriminatie in de arbeidscontext.
Verticaal GK-beleid
- één Vlaams minister bevoegd voor het gelijkekansenbeleid voor alle kansengroepen: de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en Diversiteit, met samensmelting van de bevoegdheden inzake Gelijke kansen enerzijds, en inzake Inburgering en Integratie anderzijds;
- omvorming van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tot een interfederaal orgaan;
- meldpunten discriminatie in alle Vlaamse centrumsteden en in Brussel ;
- erkenning van onafhankelijk orgaan om slachtoffers van discriminatie bij te staan.
Horizontaal GK-beleid
- coördinerende en stimulerende rol van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en Diversiteit ten aanzien van de Vlaamse regering en collega ministers in andere beleidsdomeinen in het nemen van beleidsinitiatieven die gelijke kansen bevorderen.
Prioriteiten
- onderzoek naar uitsluitings- en achterstellingsmechanismen;
- screening van de Vlaamse regelgeving op bestaande discriminaties;
- vrouwen in leidinggevende functies.


Top

Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6