Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gelijke kansenbeleid in het Vlaams regeerakkoord

Gelijke kansenbeleid en diversiteit

Bron: "Vlaanderen 2009-2014: een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden: voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving"

We focussen, conform het Pact 2020, op inclusie van doelgroepen. Naast de bestaande doelgroepen worden ook personen met een handicap als doelgroep van het gelijkekansenbeleid beschouwd. Elke doelgroep verdient ook een specifiek gelijkekansenbeleid. Daarom wordt – in nauw overleg met het middenveld – in de schoot van de Vlaamse Regering een masterplan opgesteld voor de evenredige participatie van alle doelgroepen aan alle domeinen van het maatschappelijk leven. In het kader van dat masterplan treft elke minister maatregelen op het vlak van gelijke kansen en diversiteit op zijn of haar beleidsdomein. Dat proces wordt concreet gevoed, ondersteund, opgevolgd en geëvalueerd in het kader van de open coördinatiemethode. Het masterplan bevat meetbare doelstellingen, concrete acties, een timing en een systematische monitoring van de resultaten.
We maken werk van een non-tolerantie beleid op het vlak van discriminatie. We werken nog bestaande discriminaties in de regelgeving weg en maken het mogelijk dat bestaande Vlaamse inspectie- en controlediensten ook de naleving van het verbod op discriminatie controleren. We investeren in laagdrempelige meldpunten in de Vlaamse centrumsteden en in Brussel. Daarbij zullen we streven naar structurele samenwerking met andere diensten en meldpunten, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.

Om tegemoet te komen aan onze Europese en decretale verplichtingen nemen we de onderhandelingen met betrekking tot de interfederalisering van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding opnieuw op en starten we ook onderhandelingen op met betrekking tot de structurele samenwerking met het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Daarbij handelt de Vlaamse Regering vanuit de gelijkwaardigheid van de verschillende bestuursniveaus. Als deze onderhandelingen een jaar na het aantreden van de Vlaamse Regering niet tot een ondertekend samenwerkingsakkoord leiden, zal de Vlaamse Regering, binnen haar budgetten, de nodige maatregelen treffen.

De Vlaamse samenleving moet mannen en vrouwen gelijke kansen geven in de wijze waarop ze zich kunnen ontplooien. De Vlaamse Regering streeft naar een genderevenwichtige samenleving. Daarom besteden we aan een specifiek gelijkekansenbeleid vrouw/man de nodige aandacht en dit naast de diversiteitsproblematiek. Prioriteiten daarbij zijn evenredige participatie, gelijkheid op de arbeidsmarkt en een betere combinatie van gezin en arbeid.

We bestrijden de loopbaankloof met structurele maatregelen.
Er komen krachtige maatregelen die ernaar streven om in bestuursraden van publiekrechtelijke rechtspersonen naar de minimale aanwezigheid van een derde van leden van beide geslachten te bekomen. Daarnaast komen er in nauw overleg met de sociale partners stimuleringsmaatregelen om deze aanwezigheid ook in de bestuursraden van privaatrechtelijke rechtspersonen te bevorderen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de aanpak van het glazen plafond, de ondersteuning van vrouwen die op de arbeidsmarkt herintreden, sensibilisering en het zoeken naar stimuli voor de gelijke opname van het ouderschapsverlof en, wat de evenredige participatie betreft, het toepassen van de rits voor de eerste twee plaatsen op de lokale kieslijsten.

We focussen in het genderbeleid op de rol van mannen en vaders in gezin en samenleving. We binden de strijd aan met genderstereotiepen, waar ook in de samenleving. Een efficiënte monitoring op het vlak van gender is nodig. Daarvoor is een sterkere ontwikkeling van genderindicatoren noodzakelijk om het verticale en horizontale gelijke kansenbeleid te beoordelen. Het actieplan Gelijke Kansen van de Vlaamse Regering moet daartoe een aanzet zijn. Het middenveld wordt betrokken bij de ontwikkeling en de evaluatie van de actieplannen. (p.82-83)"

Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6